Novinky

2004

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2004.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9-10/2004

 1. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků
 2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 3. Pokyn č. D - 264  - o prominutí odvodu a penále
 4. Pokyn č. D - 270  - rozhodnutí o snížení daně silniční
 5. Státní dozor v pojišťovnictví -  Výroční zpráva za rok 2003

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2004 část 2

 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")
 2. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")
 3. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2004

 1. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - podle stavu k 1. 1. 2004
 2. Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
 3. Pokyn č. D - 256 - o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 4. Pokyn č. D - 257 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003
 5. Pokyn č. D - 258  - k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 6. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 7. Sdělení ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 8. Informace o změnách při placení spotřebních daní
 9. Zrušení registrace pojišťovacího a zajišťovacího makléře
 10. Pokyn č. D - 259  - o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 11. Sdělení doplnění k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 12. České účetní standardy - tiskové opravy

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11/2004

 1. Pokyn č. D - 271  - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.)
 2. Pokyn č. D - 273  - o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
 3. Informace o způsobu a realizaci převodů sdílených daní
 4. Sdělení k Pokynu č. D - 269  k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
 5. Sdělení k zákonu č. 191/2004 Sb. , o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
 6. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
 7. Vyhláška č. 544/2004 Sb. ze dne 12. října 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
 8. Vyhláška č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2004 část 3

 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")
 2. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")
 3. Seznam Českých účetních standardů

Obsah ročníku 2004

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2004

 1. Přehled platných konstantních symbolů, třídy l - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
 2. Pokyn č. D - 263  - o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 3. Pokyn č. D - 265  - o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 4. Zrušení registrace pojišťovacího makléře
 5. Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
 6. Sdělení MF k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 7. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 8. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2004 část 1

 1. Vyhláška č. 613/2004 o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
 2. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků
 3. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 4. Zrušení registrace pojišťovacího makléře
 5. Pojišťovny, které mají povolení provozovat vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí, podle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví
 6. Pokyn č. D - 274  - k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
 7. Zveřejnění zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7-8/2004

 1. Zrušení registrace pojišťovacích makléřů
 2. Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 3. Oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti
 4. Pokyn č. D - 267  - sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmu fyzických osob
 5. Pokyn č. D - 268  - sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty
 6. Pokyn č. D - 269  - sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2-3/2004

 1. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII.Fin 2-04 U)
 2. Pokyn č. D - 260  - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)
 3. Doplněk seznamu odpovědných pojistných matematiků
 4. Zrušení registrace pojišťovacích makléřů
 5. České účetní standardy - tiskové opravy

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4-5/2004

 1. Sdělení k zákonu č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 2. Sdělení k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční
 3. Pokyn č. D - 261 - Rozhodnutí o prominutí daně silniční
 4. Zrušení registrace pojišťovacího makléře
 5. Pokyn č. D - 262 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb.m.s.)
 6. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)
 7. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk k článku
 8. Sdělení k aplikaci bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 280/2004 Sb.")
 9. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 10. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2003 (výhradně pro potřeby státního dozoru)
 11. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví