CZ EN

Mezinárodní hodnocení implementace standardů

Správní spolupráce v oblasti daní poskytovaná Českou republikou je předmětem řady hodnocení ze strany mezinárodních institucí a organizací. Jedná se především o hodnocení implementace mezinárodních standardů daňové spolupráce v oblasti výměny informací. Tato hodnocení jsou prováděna ze strany Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

Jedná se o hodnocení implementace:

1) mezinárodního společného standardu pro oznamování a výměnu informací o finančních účtech („Common Reporting Standard – CRS“)

  • CRS standard umožňuje daňovým správám získávat informace o finančních účtech v zahraničí svých daňových rezidentů. Výměna informací podle tohoto standardu zahrnuje nejenom informace o zahraničních bankovních účtech, ale také účastech v zahraničních investičních společnostech nebo i jiných investičních nástrojích.
  • Více informací k CRS standardu lze nalézt zde.
  • Hodnocení implementace CRS standardu má dvě základní roviny, kterými jsou hodnocení právní a praktické implementace. Celý proces zahrnuje kromě analýz vypracovaných experty OECD také vstupy od ostatních států nebo jurisdikcí, které implementují CRS standard (proces „peer review“).
  • Hodnotící zprávu právní implementace CRS standardu v ČR a ostatních státech nebo jurisdikcích implementujících CRS lze najít zde.

 

2) mezinárodního standardu pro výměnu informací na žádost („Exchange of Information upon Request standard – EOIR standard“)

 • Hodnocený standard výměny informací na žádost zahrnuje efektivní výměnu daňově relevantních informací mezi partnerskými státy, včetně dostupnosti vlastnických, účetních a bankovních informací v hodnoceném státu a jejich dostupnost příslušným orgánům finanční správy. Více o EOIR standardu lze nalézt zde.
 • Obdobně jako v případě hodnocení CRS standardu se jedná o „peer review“ proces, kde klíčovou roli v hodnocení daného státu mají ostatní státy, které prakticky vyměňují informace s hodnoceným státem.
 • Nejnovější hodnocení implementace EOIR standardu v České republice lze konzultovat zde.

 

3) mezinárodního standardu pro oznamování nadnárodními skupinami podniků („CbC Reporting“)

 • Tento standard umožňuje zúčastněným státům sledovat mj. alokaci příjmů a daní velkých mezinárodních skupin mezi jednotlivé státy, kde operují. Více o standardu CbC Reportingu lze nalézt zde a zde.
 • Hodnocení implementace tohoto standardu probíhá také formou „peer review“ jako v případě výše uvedených standardů.
 • Výstupem tohoto procesu je hodnotící zpráva, kterou lze, včetně hodnocení České republiky, nahlédnout zde.

 

4) mezinárodního standardu pro výměnu informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem („Exchange on Tax Rulings“)

 • Tento standard zvyšuje transparenci v uplatňování daňových pravidel v případě přeshraničních transakcí, kde daňové rozhodnutí správce daně v jednom státě může mít dopad na uplatňování daňových pravidel v jiném státě. Více o tomto standardu lze nalézt zde.
 • Implementace tohoto standardu je opět hodnocena formou „peer review“. Výsledná hodnotící zpráva na všechny implementující státy je zveřejněna a je přístupná zde.

 

Konečným výsledkem výše zmíněných hodnocení jsou doporučení a případně celkové hodnocení úrovně implementace daného standardu v České republice, například formou ratingu. Implementace doporučení je ze strany OECD průběžně monitorována.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář