CZ EN

Mnohostranná dohoda (CbCR)

MCAA a CbCR

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR)

V návaznosti na Úmluvu a především její Článek 6 - Automatická výměna informací byla vypracována Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí.

Dokumenty ke stažení

 

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.)

Aktuální seznam států vyměňujících zprávy podle zemí s Českou Republikou zveřejnilo Ministerstvo financí ČR ve Finančním zpravodaji č. 9/2023. Seznam bude dále případně aktualizován v návaznosti na zapojení dalších jurisdikcí do systému výměny zpráv podle zemí s Českou republikou. V takovém případě bude seznam opět vydán ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí patří mezi orgány, které hodlají ve vztahu k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí (dále jen „MCAA o CbCR“) vyměňovat zprávy podle zemí se všemi zainteresovanými jurisdikcemi, které za tímto účelem doručí Sekretariátu OECD řádně vyplněné a právně podložené notifikace. Ministerstvo financí ČR neshledalo důvod pro omezení okruhu jurisdikcí pro výměnu.

Pokud jde o výměnu zpráv podle zemí na jiném základě, než je MCAA o CbCR, je v současné době v případě České republiky aktuální pouze výměna na základě již uzavřeného dvoustranného Ujednání mezi příslušným orgánem České republiky a příslušným orgánem Spojených států amerických o automatické výměně zpráv podle zemí. Spojené státy americké jsou jako příslušný smluvní stát také zařazeny do vyhlašovaného seznamu států vyměňujících zprávy podle zemí.

V případě, že k tomu povinný subjekt provede povinnost Ohlášení podle § 13zn aktuálního znění zák. č. 164/2013 Sb. a následně podle seznamu států zveřejněného ve Finančním zpravodaji zjistí, že příslušná jurisdikce v aktuálním zveřejněném seznamu figuruje či nefiguruje a tato změna má dopad na skutečnosti uvedené v Ohlášení již podaném Finanční správě ČR, bude nutné podat Ohlášení nové, které příslušný údaj uvede na pravou míru (v záhlaví EPO formuláře zaškrtne možnost „Změna údajů“).  

Dokumenty ke stažení

 

 


Související informace:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář