CZ EN

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA)

V návaznosti na Úmluvu a především její Článek 6 - Automatická výměna informací byla vypracována Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech. Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování.

Společný standard pro oznamování (CRS)

Globální standard výměny informací poskytovaných finančními institucemi daňovým správám (dále jen „společný standard“) je standard vytvořený na půdě OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Jedná se o požadavky kladené na finanční instituce v širším slova smyslu (nejde pouze o banky), které cílí na určitou úroveň postupů náležité péče o klienty a které současně mohou pomoci finančním správám v boji s rozsáhlými daňovými úniky. Finanční instituce disponují, či měly by disponovat, informacemi o svých klientech, v tomto kontextu především nerezidentech. Informace finančních institucí v porovnání s údaji, které jsou známé daňové správě v zemi rezidence daňového poplatníka, mohou přispět ke správnějšímu stanovení a vybrání daně.

Vše se odehrává v rovině mezinárodní spolupráce v oblasti daní, kde je výměna informací považována za efektivní nástroj pro daňové správy. S postupujícími technickými možnostmi nabývá výměna informací na rozměru i na významu. Společný standard se týká automatické výměny informací, a to informací, které by při správném využití mohly přispět ke zlepšení výběru daní. Pro daňové subjekty nebude již tak jednoduché skrýt peníze na účtech v zahraničí, aniž by je přiznaly v daňových tvrzeních své daňové rezidence. Finanční správa by se o příjmech svých rezidentů ukládaných v zahraničí měla dozvědět právě prostřednictvím automatické výměny informací o finančních účtech.

Společný standard předepisuje, jaké informace by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají dostatečnou vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Finanční instituce má povinnost relevantní informace v pravidelných intervalech předávat daňové správě v zemi svého působení. I pobočky kopírují princip teritoriality, kde stěžejním kritériem je shoda místa působnosti a reportingu příslušné finanční správě. Společný standard obsahuje pravidla týkající se oznamování na jedné straně a pravidla řádné péče na straně druhé. Je koncipován jako širokopásmový a třídimenzionální.

  1. Finanční informace o oznamovaných účtech zahrnují všechny kategorie investičních příjmů (tj. úrok, dividendy, příjmy z jistých pojistných smluv a obdobné příjmy), zůstatky účtů a tržby z prodeje finančních aktiv.
  2. Pravidla se neuplatní pouze u bank, ale i u dalších typů finančních institucí (makléři, subjekty kolektivního investování a pojišťovací společnosti).
  3. Účty držené fyzickými i právnickými osobami budou podléhat oznamování a společný standard zahrnuje požadavek na pohled skrz pasivní entity tak, aby byly oznamovány osoby, které takové entity ovládají.

Podle názoru OECD společný standard vytváří masivní sadu pravidel řádné péče, které budou vyžadovány od finančních institucí při identifikaci účtů podléhajících oznamovací povinnosti a při obdržení identifikačních informací o držiteli účtu. Právním základem pro použití společného standardu, včetně komentářů OECD k CRS, jsou:

  • mnohostranná dohoda příslušných orgánů, provádějící Úmluvu o správní pomoci v daňových záležitostech z r. 1988, ve znění Protokolu z r. 2010 (pro Českou republiku platná od února 2014)
  • předpis evropského práva, směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (resp. její novela z r. 2014)
Složky společného standardu a  jeho převzetí do českého právního řádu
OECD EU ČR
MCAA k Úmluvě Směrnice EU Zákon č. 164/2013 Sb. (automatická výměna informací)
CRS CRS ( přílohy Směrnice EU) Příloha 1 a 2 zákona
Komentáře Komentáře Komentáře (viz metodika GFŘ - nezbytný výklad legislativy v souladu s Komentáři)

Také Evropská unie přijala společný standard jako vhodný prostředek pro automatickou výměnu informací poskytovaných finančními institucemi mezi členskými státy. Cílem je vytvoření celosvětového konceptu, jakékoliv jiné řešení by nebylo v dnešním propojeném světě efektivní. Inspirací společnému standardu byl americký zákon FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act“), resp. dohody na něj navazující (uzavírané od r. 2013). Tyto dohody obdobně zavazují smluvní strany k poskytování informací získaných od finančních institucí mezi daňovými správami. Drobné nuance mezi konceptem FATCA a společným standardem by neměly být na překážku základnímu cíli celého projektu. Oznamování o finančních účtech podle Dohody FATCA je vzhledem, k těmto nuancím (včetně samotného formuláře pro oznámení), zachováno a uskutečňuje se paralelně k oznamování podle CRS – tj. oznamující česká finanční instituce podává oznámení dvě (podle CRS a podle FATCA – blíže viz záložku „zákon o mezinárodní spolupráci“.

V říjnu 2015 byl otevřen v rámci webové stránky OECD nový portál o automatické výměně informací – adresa: www.oecd.org/tax/automatic-exchange. Na této stránce je k dispozici komplexní přehled práce OECD a Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech v oblasti automatické výměny informací, obzvláště s přihlédnutím k CRS. Dále je na této stránce k dispozici také přehled legislativy a směrnic, které národní jurisdikce přijaly pro účely implementace CRS. Také je zde uvedena informace o TIN a pravidlech daňové rezidence za účelem pomoci poplatníkům a finančním institucím, aby splnili své závazky vyplývající z CRS. Tato stránka rovněž obsahuje rubriku „Často pokládané otázky“ (tj. FAQ), ve které jsou interpretována různá ustanovení CRS.

Dokumenty ke stažení - česká verze

Dokumenty ke stažení - anglická verze

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.