CZ EN

Technické zařízení

Seznam platných formulářů a příloh žádosti - technická zařízení platný od 4. srpna 2009

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vydává seznam povinně předkládaných příloh k žádosti o povolení provozování a umístění nových koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) loterního zákona

Seznam povinně předkládaných příloh k žádosti o povolení provozování a umístění nových koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“) - Seznam povinně předkládaných příloh k žádosti o povolení provozování a umístění nových koncových interaktivních videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) loterního zákona (.PDF, 88 kB)- PRACOVNÍ MATERIÁL

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí k materiálu „Změny v rozhodnutích o povolení provozování a umístění nových technických zařízení dle § 2 písm. l), § 2 písm. n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů“ uveřejněnému na webových stránkách Ministerstva financí dne 10. dubna 2012 sděluje, že se jedná o pracovní verzi dokumentu, která může v průběhu následujícího období doznat dílčích změn. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo tento materiál upravit zejména s ohledem na výsledek jednání vlády ČR, která se na základě podnětu Veřejného ochránce práv zabývá procesem povolování loterií a jiných podobných her.

Změna postupu Ministerstva financí při povolování loterií a jiných podobných her

Změny v rozhodnutích o povolení provozování a umístění nových technických zařízení dle § 2 písm. l ), § 2 písm. n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Pojem „herní středisko“ nahrazen termínem „místa, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona“

Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „herní středisko“ nevystihoval s dostatečnou přesností všechny náležitosti míst, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona, přistoupilo Ministerstvo financí v rámci průběžného zdokonalování své rozhodovací praxe k zpřesnění terminologie užívané v rámci svých rozhodnutí.

Ministerstvo již nebude schvalovat návštěvní řády jednotlivých provozoven.

Jelikož návštěvní řád již nebude součástí rozhodnutí Ministerstva financí, nevzniká žadateli povinnost předkládat tento interní dokument jako přílohu ke své žádosti. Provozovatel bude však nadále povinen tento dokument vyhotovit a umístit na viditelném místě příslušného herního prostředí.

Provozní doba příslušné provozovny musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, na jejímž území je technické zařízení umístěno.

Ve spojitosti s novým přístupem Ministerstva financí k návštěvním řádům je nutné uvést též do souladu další povinnosti provozovatele ve vztahu k provozní době jednotlivých technických zařízení. V případě, že obec, na jejímž území je technické zařízení umístěno, upravuje v souladu s § 50 odst. 4 zákona nebo § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou časové určení pro provozování loterií a jiných podobných her, je provozovatel povinen provozní dobu technických zařízení uvést do souladu s tímto časovým určením. Bude tak na provozovateli samotném zajistit soulad provozní doby s obecně závaznou vyhláškou konkrétní obce. Tímto postupem Ministerstvo financí reaguje na bod 38. nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 22/11 ze dne 27.10.2011.

Osoby odpovědné za zákaz hry osob mladších 18 let a oprávněné jednat s orgány státního dozoru

Nově bude nedílnou součástí rozhodnutí o povolení provozování technických zařízení též výčet osob odpovědných za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Zařazení tohoto výčtu plně odpovídá přiměřené aplikaci § 19 odst. 1 písm. e) zákona, kterou Ministerstvu financí ukládá § 50 odst. 3 zákona. Případné změny takových osob pak budou spojeny s žádostí
o změnu příslušného povolení.

Název provozovny

Oproti původním rozhodnutím, nebude již do výroku rozhodnutí začleněn název provozovny. V důsledku této praxe nebude již nutné žádat o změnu povolení v případě změny názvu provozovny. Název však bude dále v rámci povolovacího řízení od žadatele nadále vyžadován jako součást žádosti a jeho změna bude nově podléhat oznamovací povinnosti ve vztahu k Ministerstvu financí a to ve lhůtě 7 dnů před předpokládanou účinností této změny.

Zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona – pouze 4 herní místa !

V rámci nových rozhodnutí dojde k úpravě ustanovení týkajícího se provozování technických zařízení v místech splňujících podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona. Dle nové úpravy vycházející z přiměřené aplikace ustanovení § 17 odst. 8 zákona bude v těchto místech možné provozovat nejvýše 4 povolené přístroje a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 zákona. Na základě tohoto ustanovení „…se pro účely zákona rozumí jednotlivé herní místo

 1. povoleného výherního hracího přístroje,
 2. povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu,
 3. povoleného lokálního loterního systému,
 4. jiného technického herního zařízení povoleného dle § 50 odst. 3 zákona.“

Herní plány uvnitř technických zařízení

V rámci provozování loterií a jiných podobných prostřednictvím technických zařízení bude možné umisťovat herní plány jednotlivých her tzv. „dovnitř“ těchto technických zařízení v elektronické podobě ve znění schváleném Ministerstvem financí.

Nové požadavky na přílohy k žádosti o povolení

Vzhledem ke změně rozhodnutí bylo Ministerstvo financí povinno upravit též seznam příloh.

 1. Novinkou je v tomto směru prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino, herna, místo splňující podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 loterního zákona) budou technická zařízení provozována, které nahrazuje dosavadní kolaudační rozhodnutí.
 2. S ohledem na skutečnost, že nová rozhodnutí budou obsahovat též výčet osob odpovědných za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let resp. oprávněné jednat s orgány státního dozoru, bude nově obligatorní přílohou též seznam těchto pověřených osob, přičemž tyto osoby svým podpisem stvrdí souhlas s takovým pověřením.
 3. V souvislosti s upraveným ustanovením rozhodnutí o počtu technických zařízení provozovaných v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona bude žadatel povinen předložit prohlášení o tom, že v těchto místech nebudou schválením žádosti provozovány více než 4 povolené přístroje a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 loterního zákona (viz. výše).
 4. Na základě novely zákona č. 300/2011 Sb. byl do zákona nově začleněn § 50 odst. 5 zákona. Z tohoto důvodu bude žadatel povinen předložit prohlášení o tom, že technická zařízení nebudou provozována v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 loterního zákona. Jedná se konkrétně o budovy škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a o budovy, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.
 5. Pokud jde o výpis z osvědčení o provozuschopnosti, pak bude v rámci nových žádostí vyžadována pouze kopie tohoto výpisu.

Podmínky povolování her provozovaných pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím. (§ 2 písm. j)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Ministerstvo financí vydá povolení k provozování jiných podobných her při splnění těchto podmínek:

 1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této společnosti musí být min. 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 8 zákona).
 2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) akciové společnosti se zahraniční majetkovou účastí, ani akciové společnosti, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast (§ 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti ( výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad ) nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a musí být předložena v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 5 000 000 Kč na dobu neurčitou. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§4b zákona). Na potvrzení od banky musí být uvedeno, že vinkulace je na přivolení třetí osoby, dle zákona č. 202/1990 Sb., § 2 písmeno j).
 5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá procentu uvedenému v tabulce v § 4 odst. 2 zákona (6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování jiných podobných her se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář