CZ EN

Kasino

Podmínky povolení sázkových her v kasinu

Vzory žádostí pro povolení provozování sázkových her v kasinu a seznamy povinných příloh - s účinností od 4.srpna 2009

Metodické stanovisko k ponechání spropitného (tips) zaměstnancům provozovatele sázkových her v kasinu

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vydává metodické stanovisko k nakládání se spropitným, které sázející ponechávají zaměstnancům provozovatele sázkových her v kasinu (tips).

Publikováno ke dni 7. listopadu 2008

Podmínky povolování sázkových her v kasinu (§ 2 písm. i)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Ministerstvo financí vydává povolení k provozování sázkových her v kasinu při splnění těchto základních podmínek:

 1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 30 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 8 zákona).
 2. Na základě výjimky Ministerstva financí může být povolení vydáno i tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí a právnické osobě, ve které má tato společnost (tj. společnost se zahraniční majetkovou účastí) majetkovou účast (§ 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad) nesmí být v době předložení starší 3 kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 20 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona).
 5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce uvedenému procentu, tj. nejméně 6% - 20% rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru ( v podrobnostech § 4 odst. 2 zákona). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování sázkových her v kasinu se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Návštěvní řád kasina – vzor

Návštěvní řád kasina - VZOR

Název kasina : ……

adresa kasina : ……

P r o v o z o v a t e l : ……

sídlo provozovatele, IČ

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až neděle od ………

s možností příp. prodloužení do ….

Kasino je uzavřeno v den státního smutku.

 1. Vstup do kasina a účast ve hře je povolen pouze osobám starším 18 let.
 2. Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit platný doklad prokazující jejich totožnost. Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků obsahující tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u cizích státních občanů také státní příslušnost a číslo cestovního dokladu.
 3. Za provoz kasina je odpovědný manažer pověřený společností. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků kasina, dodržovat návštěvní řád, herní plán a pravidla hry.
 4. Návštěvníci, kteří porušují návštěvní řád, herní plán, nebo porušují pravidla slušného chování, mohou být vyloučeni ze hry a vykázáni z kasina.
 5. Vstup do kasina je povolen pouze ve vhodném oděvu. Návštěvníci nesmí jevit známky požití alkoholických nápojů nebo omamných prostředků. O vhodnosti vstupu rozhodují pracovníci pověření odpovědným manažerem.
 6. Svrchní oblečení, fotografické a filmové přístroje, větší tašky a balíčky všeho druhu musí být uloženy v šatně. Vstup se zbraněmi je zakázán. Návštěvníci kasina jsou povinni podrobit se kontrole, zda nevnášejí do kasina zbraně.
 7. Vedení kasina neodpovídá za případné ztráty či poškození předmětů odložených mimo místo k tomu určené.
 8. Každý hráč musí dbát na to, aby jeho sázka byla správně umístěna, a to i v případě, kdy o její umístění požádá krupiéra. Platí vždy sázka tak, jak je umístěna.
 9. Ke hře v kasinu se mohou používat pouze hodnotové žetony schválené Ministerstvem financí a hrací žetony. Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým hodnotovým žetonům.
 10. Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. Dále je nepřípustné používat hodnotové žetony k úhradě jakýchkoli jiných závazků, které nevznikly ze hry.
 11. Zaměstnancům kasina je zakázáno účastnit se her v kasinu, půjčovat hráčům peníze, anebo přijímat osobní dary od návštěvníků.
 12. Stížnosti ohledně provozu kasina řeší manager kasina, popř. jím pověřený pracovník. Reklamace vyplývající z neznalosti pravidel hry jsou bezpředmětné.
 13. Všechny osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném poměru ke společnosti ……. , jsou povinny zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře včetně jejich výhry či prohry, s výjimkou určenou podle § 46b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Návštěvní řád je účinný dnem schválení Ministerstvem financí. Veškerá ustanovení uveřejněná v tomto návštěvním řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky i osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném poměru ke společnosti …..

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.