Novinky

Nabyl účinnosti nový STATUT Zajišťovacího fondu družstevních záložen

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") je právnickou osobou zřízenou zákonem číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSÚD"). Fond se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Statut Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") je právnickou osobou zřízenou zákonem číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSÚD"). Fond se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

2) Představenstvo Fondu (dále jen "představenstvo") vydává tento statut, který upravuje podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Fondu.

Článek 2
Účel Fondu

Účelem Fondu je v rozsahu stanoveném ZoSÚD pojistit vklady členů družstevních záložen. Všechny družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění vkladů svých členů a přispívat v rozsahu stanoveném ZoSÚD do Fondu.

Článek 3
Postavení a působnost Fondu

1) Sídlem Fondu je Praha.

2) Fond není státním fondem České republiky. Na pojištění vkladů se nevztahují předpisy o pojišťovnictví.

3) Čerpat z Fondu lze jen na náhrady oprávněných osob, kterými jsou jen členové družstevních záložen a jiné osoby, o kterých tak stanoví ZoSÚD (dále jen "oprávněná osoba") poskytované za podmínek stanovených ZoSÚD, na náklady s tím související a na splátky závazků, pokud ZoSÚD nestanoví jinak.

4) Náhrada oprávněné osobě se vypočte a poskytne dle příslušných ustanovení ZoSÚD. V případě menšího objemu finančních prostředků ve Fondu, než činí výše náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, postupuje Fond v souladu s ust. § 20 odst. 3 ZoSÚD. Náhrada za pojištěný vklad se oprávněné osobě z Fondu poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad") o neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Úřad vydá oznámení nejpozději do 21 dnů ode dne zjištění rozhodné skutečnosti. Náhrada se oprávněné osobě poskytne i v případě, kdy soud pravomocně rozhodne o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny nebo zamítne návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, aniž Úřad před pravomocným rozhodnutím soudu učinil oznámení dle předchozí věty. Nárok na náhradu za pojištěný vklad vedený v jiné měně vzniká v českých korunách.

5) Den zahájení výplat náhrad za pojištěné vklady z Fondu stanoví Fond po dohodě s Úřadem a vhodným způsobem jej zveřejní. Zveřejnění se děje zejména vyvěšením oznámení na informační desce Fondu. Fond může po dohodě s Úřadem zvolit i jiný vhodný způsob zveřejnění oznámení o dnu zahájení výplat náhrad z Fondu. Den zahájení výplat náhrad (den zahájení plateb) je administrativně stanovené datum určené za účelem stanovení výše nároků oprávněných osob. Realizace vyplácení náhrad je započata až po určení místa a způsobu vyplácení náhrad dle § 19 odst. 1 a 2 ZoSÚD.

6) Fond po dohodě s Úřadem stanoví místo a způsob vyplácení náhrad z Fondu a o těchto skutečnostech vhodným způsobem informuje oprávněné osoby. Informování oprávněných osob (zveřejnění) se děje obdobně jako při uveřejňování dne zahájení plateb (odst. 5).

7) Ke dni zahájení výplat náhrad z Fondu se Fond stává věřitelem družstevní záložny ve výši práv oprávněných osob družstevní záložny na plnění z Fondu.

Článek 4
Informace pro veřejnost

1) Pro potřeby styku s veřejností Fond zřizuje úřední hodiny.

2) Za účelem zveřejňování skutečností dle čl. 3 odst. 5 a 6 tohoto statutu a informování veřejnosti o činnosti Fondu a jeho rozhodnutích jsou zřízeny webové stránky Fondu. Za správnost, včasnost a úplnost informací zveřejňovaných na webových stránkách Fondu odpovídá představenstvo.

Článek 5
Představenstvo a vnitřní organizace Fondu

1) Fond je řízen tříčlenným představenstvem, které je jeho statutárním orgánem.

2) Předsedu a ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává ředitel Úřadu, přičemž jeden člen představenstva je jmenován z řad zaměstnanců Úřadu a nejméně jeden člen je jmenován z řad členů představenstev družstevních záložen. Členem představenstva Fondu nesmí být ředitel Úřadu. Pokud některý z členů představenstva ukončí své členství před uplynutím svého funkčního období, je na zbytek tohoto období jmenován nový člen.

3) Funkční období členů představenstva je tříleté a lze je jmenovat opakovaně

4) Za výkon funkce člena představenstva nenáleží odměna. Člen představenstva má nárok na náhradu nezbytně nutných nákladů vzniklých mu prokazatelně v přímé souvislosti s výkonem funkce. Člen představenstva prokazuje vzniklé náklady daňovým dokladem vystaveným v souvislosti se vznikem nákladů souvisejících s výkonem funkce.

5) Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

6) Zasedání představenstva se řídí jeho jednacím řádem.

7) Představenstvo je oprávněno zřídit odborné komise Fondu z řad odborníků mimo zaměstnance Fondu nebo Úřadu za účelem poskytování rad, posudků, stanovisek apod. vztahujících se k činnosti a předmětu působnosti Fondu.

8) Jménem Fondu jedná ve všech věcech spadajících do působnosti Fondu představenstvo. Jménem představenstva je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně. V rozsahu zmocnění uděleného představenstvem zastupuje Fond vůči třetím osobám k tomu zmocněný člen představenstva, výkonný ředitel, zaměstnanec nebo třetí osoba.

9) Představenstvo vydává směrnice za účelem úpravy vnitřních záležitostí Fondu.

Článek 6
Výkonný aparát Fondu

1) Představenstvo se může usnést na zřízení výkonného aparátu Fondu, jehož členové budou k Fondu v pracovně-právním poměru nebo poměru založeném jiným smluvním vztahem. Představenstvo je rovněž oprávněno zřídit funkci výkonného ředitele a jmenovat jej. Zaměstnanecký poměr ve výkonném aparátu Fondu, resp. v pozici výkonného ředitele nevylučuje členství v představenstvu. Výkonný ředitel má právo účastnit se jednání představenstva. Na jednání představenstva má výkonný ředitel hlasovací právo pouze za předpokladu, že je členem představenstva.

2) Výkonný ředitel vykonává jménem Fondu činnosti v rozsahu stanoveném představenstvem.

Článek 7
Hospodaření Fondu

1) Fond hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje Úřad.

2) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, obstará si Fond potřebné peněžní prostředky na trhu. Fond je povinen dbát, aby podmínky, za kterých si Fond peněžní prostředky obstaral, byly pro něj co nejvýhodnější.

3) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem, a to ukládat vklady u úvěrových institucí ve smyslu směrnice č.12/2000/EC. Dále může nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy a dluhopisy vydané členskými státy EU a ESVO.

4) Roční příspěvek družstevní záložny do Fondu činí 0,15% z průměrného objemu vkladů oprávněných osob v družstevní záložně vedených v české měně nebo cizí měně na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo nebo firmu, sídlo a u právnických osob se sídlem v České republice identifikační číslo vkladatele (dále jen "pojištěný vklad"), za předchozí kalendářní rok, včetně úroků, na které vznikl vkladatelům nárok v předchozím kalendářním roce. Průměrný objem pojištěných vkladů družstevní záložna propočítává podle měsíčních stavů pojištěných vkladů v předchozím kalendářním roce. Podrobnosti o výši ročního příspěvku a jeho výpočtu stanoví § 16 odst. 1 ZoSÚD. Příspěvek do Fondu je družstevní záložna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. dubna běžného roku.

5) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad či jiných závazků Fondu, se příspěvek pro následující rok po roce, ve kterém nepostačovaly prostředky k vyplacení zákonem stanovených náhrad, zvyšuje na dvojnásobek procentní sazby podle odst. 4 tohoto článku. O této skutečnosti je představenstvo Fondu povinno bez zbytečného odkladu informovat Úřad. Zvýšení příspěvku oznámí družstevním záložnám Úřad.

6) V případě menšího objemu finančních prostředků ve Fondu, než činí výše objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady oprávněným osobám poměrně dle výše jejich nároku na náhradu a doplatí náhrady či část náhrad oprávněným osobám až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků. Fond není v prodlení, pokud splní svou povinnost dle § 17 odst. 2 ZoSÚD. Povinnost platit úroky po dobu, kdy splatná náhrada nebyla vyplacena z důvodů na straně oprávněné osoby, nevzniká. Nárok na náhradu se promlčuje, nebude-li uplatněn do 5 let od stanoveného data zahájení plateb. Oprávněným osobám se vyplácí náhrady v pořadí podle vzniku nároku na výplatu náhrad. Oprávněné osoby mají přednostní právo na výplatu náhrad před splácením ostatních závazků Fondu. I v takovém případě Fond nadále hradí náklady související s jeho provozem.

7) Fond je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je povinen při vedení účetnictví dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona pro nevýdělečné organizace. Fond sestaví roční účetní závěrku nejpozději do 30.6. a předloží ji včetně zprávy o provedeném auditu Úřadu nejpozději do 31.7. běžného roku.

Článek 8
Platové poměry zaměstnanců

1) Platové poměry zaměstnanců Fondu se řídí vnitřní směrnicí představenstva.

2) Vnitřní směrnice Fondu se řídí přiměřeně zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

1) Členové představenstva a výkonného aparátu Fondu a s Fondem spolupracující osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli na základě výkonu své funkce, pracovního poměru či jiné činnosti vykonávané pro Fond.

2) Činnost a hospodaření Fondu podléhá dle ust. § 22 odst. 1 ZoSÚD dohledu Úřadu.

3) Dodržování rozhodnutí vydaných Fondem je dle ust. § 22 odst. 2 ZoSÚD předmětem dohledu Úřadu.

4) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání představenstvem Fondu po předchozím souhlasu Úřadu a Ministerstva financí. Statut je vydán dnem jeho zveřejnění na webových stránkách Fondu.

5) Tento statut nahrazuje dnem jeho účinnosti statut Fondu vydaný představenstvem Fondu dne 9.5.2002.

6) V ostatním se až do nabytí účinnosti změny statutu Fondu řídí postavení Fondu platným zněním ZoSÚD.

 

V Praze dne 13.9.2004

Ing. Tomáš Kořán
předseda představenstva Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Mgr. Tomáš Šindelář
člen představenstva Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Ing. Radomír Lapčík
člen představenstva Zajišťovacího fondu družstevních záložen


 

Předchozí souhlas Ministerstva financí ČR se zněním Statutu udělen: 14.6.2005

Předchozí souhlas Úřadu se zněním Statutu udělen: 30.11.2004

Tento Statut nabývá účinnosti dnem: 24.6.2005

 

Doporučované

Nejčtenější