Novinky

Úloha bývalého FNM v privatizaci

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Základní informace

Role FNM v privatizaci

FNM ČR byl zřízen v roce 1991 za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci, a to dle Zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky č.171/1991Sb .

FNM ČR nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem je realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR (dříve Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR) či usnesením vlády ČR. V případě přímého prodeje majetku předem určenému nabyvateli tedy FNM ČR připraví a uzavře kupní smlouvu, v případě prodeje majetku ve veřejné dražbě nebo veřejné obchodní soutěži zabezpečí jejich přípravu a průběh atd. Pokud se privatizace provádí vložením státního majetku do akciových společností a následným prodejem jejich akcií je FNM ČR nejprve zakladatelem akciové společnosti, potom jejím hlavním akcionářem a nakonec akcie těchto společností prodává nebo převádí.

Příjmy, které FNM ČR z privatizace získá, netvoří součást státního rozpočtu České republiky - jsou jeho majetkem, a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. V zásadě by mělo jít o zmenšování škod a řešení závazků vyplývajících z více než čtyřicetiletého státního vlastnictví (např. úhrada nákladů na odstraňování ekologických škod, oddlužování privatizovaných podniků, kapitálové posílení, transformace a stabilizace bankovního sektoru, posílení zdrojů nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pod.). Dále je třeba hradit i výdaje spojené s dočasnou správou privatizovaného majetku.

FNM ČR je pod přímou kontrolou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které předkládá svůj rozpočet a zprávu o hospodaření. Poslanecká sněmovna rovněž volí nejvyšší orgány Fondu, kterými jsou prezídium a dozorčí rada.

Informace o privatizačních projektech

V tabulce Stav realizace privatizačních projektů je uveden postup privatizace v členění na privatizační projekty předané a ukončené.

Předaným projektem se rozumí privatizační projekt, u kterého vláda, resp. Ministerstvo financí ČR vydalo rozhodnutí o privatizaci a FNM ČR je od Ministerstva financí fyzicky převzal.

Privatizačním projektem ukončeným je z hlediska FNM ČR projekt, podle něhož již byla uzavřena kupní smlouva, nebo dohoda o vydání věci, smlouva o bezúplatném převodu, resp. byla ukončena dražba. Tam, kde na základě projektu vzniká akciová společnost, rozumí se ukončením založení akciové společnosti, nebo tam kde se privatizuje "státní" akciová společnost, rozumí se ukončením převzetí majetkové účasti od zakladatele.

Hodnota majetku uváděná v této tabulce je přebírána z aktualizovaných privatizačních projektů a neshoduje se proto se skutečnou hodnotou privatizovaného majetku, která je následně zjišťována z účetních závěrek privatizovaných subjektů a je předmětem účetnictví Fondu.

Většina privatizačních projektů obsahuje rozhodnutí o privatizaci pro jednotlivé privatizační jednotky, které jsou privatizovány samostatně jednotlivými transformačními metodami. (Celkem 6 573 privatizačních projektů předaných na FNM ČR od začátku privatizace do 30. 6. 2000 obsahuje 14 443 předaných privatizačních jednotek).

Jednotlivými transformačními metodami u prodeje majetku a restitucí rozumíme tyto druhy transformace: veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej majetku, bezúplatné převody majetku, restituce s dokupem, restituce.

U zakládání akciových společností a u převzetí majetkových účastí se druhem transformace rozumí převod státního podniku na akciovou společnost a převod z akciové společnosti (státní) na akciovou společnost.

Současný stav realizace privatizačních jednotek v jednotlivých transformačních metodách je předkládán v členění na realizaci formou přímých převodů majetku z FNM ČR na nové vlastníky u prodeje majetku a restitucí a na přehled o zakládání akciových společností a převzetí majetkových účastí státu. O současném stavu privatizace u akciových společností tedy o současném stavu držení majetkových účastí FNM ČR nejlépe vypovídá portfolio FNM ČR.


Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější