Novinky

Schválené projekty - Program švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Granty
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Schválené projekty
 • Sociální péče
 • Zahraniční sektor
 • Dotace
Aktualizováno 16. 7. 2012

Schválené projekty - Program švýcarsko-české spolupráce - Tabulka je pravidelně aktualizována

 • Aktualizace ke dni: 16.07.2012
 • Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace  
Schválené projekty - Program švýcarsko-české spolupráce
Schváleno dne Název projektu Grant
PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: granty pro 10 individuálních projektů v oblasti sociální péče 13.052.423 CHF
5. a 10. 04. 2012

Ve dnech 5. a 10. dubna 2012 odsouhlasila švýcarská strana grant v celkové výši 13 052 423 CHF pro 10 níže uvedených individuálních projektů v oblasti sociální péče. Jedná se o projekty z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje předkládané diakoniemi, příspěvkovými organizacemi krajů, kraji či městy zaměřené především na humanizaci pobytových služeb, vznik domovů se zvláštním režimem (senioři s dg. Alzheimerova choroba), aplikaci nových metod sociální práce se seniory s potřebou vyšší míry podpory do stávajících sociálních služeb s možným využitím rekonstrukce či modernizace institucí a zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb a zajištění zázemí pro jejich poskytování. viz. Schválené individuální projekty - Tabulka

Zprostředkovatel : Ministerstvo financí
Schváleno: dne 5. a 10. dubna 2012

Program Zdraví 11.180.000 CHF
27.09.2011

Program s předpokládanou délkou realizace 54 měsíců je zaměřen na posílení dostupnosti a kvality ambulantních, institucionálních a pečovatelských služeb pro seniory, handicapované a nevyléčitelně nemocné umírající občany v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; a na podporu rozvoje strategií na národní a regionální úrovni.

Zprostředkovatel fondu: Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno: dne 27.09.2011

Fond environmentální odbornosti 1 000 000 CHF
21.12.2010

Fond environmentální odbornosti je zaměřen na podporu kapacity plánování ve veřejné správě, výměnu zkušeností a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty a využití nových postupů v propagaci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Zprostředkovatel fondu: Ministerstvo životního prostředí
Schváleno: dne 21.12.2010

Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakovaním trestné činnosti 1 438 266 CHF
16.12.2010

Projekt je specificky zaměřen na rozvíjení kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů a posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti. Projekt bude využívat zkušeností dobré praxe a know-how švýcarských expertů z oblasti probace a sociální práce v trestní justici na území celé České republiky.

Konečný příjemce: Probační a mediační služba ČR
Schváleno: dne 16.12.2010

Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství 1 404 000 CHF
05.10.2010

Předložený projekt povede k vytvoření jednotného systému vzdělávání odborného aparátu ve vybraných justičních složkách (soudy, státní zastupitelství). Projektem bude nastartován proces řízeného celoživotního vzdělávání poskytující základní, odbornou a speciální přípravu v návaznosti na požadavky výkonu dané profese. Cílem projektu je tedy zkvalitnit a standardizovat přípravu zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.

Konečný příjemce: Justiční Akademie
Schváleno: dne 5.10.2010

Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace 5 000 000 CHF
03.06.2010

BG FNNO je zaměřen na podporu neziskového sektoru v podporovaných regionech - (Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji) (.XLS, 58 kB) a to v následujících oblastech:

 1. poskytování sociálních služeb
 2. podpora životního prostředí,

s možností posílit kapacitu nevládních neziskových organizací.
Zprostředkovatelem BG FNNO byla na základě otevřeného výběrového řízení vybrána Nadace Partnerství.
Více informací na www.nadacepartnerstvi.cz  .
Schváleno: dne 03.06.2010

Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví 2 000 000 CHF
19.01.2010

Technická asistence v rámci této oblasti je zaměřena na posílení implementace Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností a souvisí s implementací tzv. 8. směrnice Rady z roku 1984 (84/253/EHS) a Směrnice EP a Rady (2006/43/ES) o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, která ji nahradila. Realizace projektu je koordinována MF ČR. Hlavními příjemci jsou Komora auditorů ČR, ČNB a ÚFDŘ.
Schváleno: dne 19.01.2010

Fond na přípravu projektů 2 000 000 CHF
23.12.2009

Z Fondu na přípravu projektů (FPP) je možno poskytnout grant žadatelům o individuální projekt na zpracování doplňující dokumentace (např. studie proveditelnosti, EIA - posuzování vlivů na životní prostředí, finanční analýzu, technickou dokumentaci), která bude nezbytná pro zpracování Konečného návrhu projektu a jeho předložení k rozhodnutí švýcarské straně. Základní podmínkou pro získání finančních prostředků z PPF je schválení příslušného Záměru projektu švýcarskou stranou.
Zprostředkovatelem fondu je NKJ.
Více informací na www.swiss-contribution.cz v sekci Fond na přípravu projektů.
Schváleno: dne 23.12.2009

Fond Partnerství 5 050 000 CHF
25.05.2009

Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými a švýcarskými subjekty. Sub- projekty musí být předloženy v partnerství a budou:

 • přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v Rámcové dohodě;
 • posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty;
 • přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství.

Žadatelé mohou předkládat projekty ve čtyřměsíčních cyklech.
Zprostředkovatelem fondu je MF- NKJ.
Více informací na www.swiss-contribution.cz v sekci Fond Partnerství.
Schváleno: dne 25.05.2009

Fond technické asistence 2 600 000 CHF
19.05.2009

Aktivity Fondu technické asistence (FTA) zahrnují publicitu, organizaci a účast Národní koordinační jednotky (NKJ) a zprostředkujících subjektů na jednáních a seminářích, technickou asistenci pro NKJ a zprostředkující subjekty (např. externí hodnocení, ad – hoc expertizy, úpravy informačního systému Viola, finanční audity projektů, apod.).
Schváleno: dne 19.05.2009

Fond na stipendia (SCIEX-NMSch) 7 000 000 CHF
17.03.2009

Zprostředkujícím subjektem fondu je švýcarská instituce CRUS - Konference univerzitních rektorů ve Švýcarsku. Administrací fondu na české straně byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřen Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (DZS-NAEP) – příspěvková organizace MŠMT, která vyhlašuje jednotlivé výzvy. O stipendia se mohou ucházet doktorandi a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného projektu.
Více informací na http://www.naep.cz/  a http://www.sciex.ch/ .
Schváleno: dne 17.03.2009

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; publikováno: 16.07.2012

Nejčtenější