Novinky

Schválené individuální projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Dopravní infrastruktura
  • Financování pro malé a střední podniky
  • Granty
  • Individuální projekty
  • Policejní prezidium ČR
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Schválené projekty
  • Sociální péče
  • Zahraniční sektor
  • Dotace
Aktualizováno 21. 1. 2013

Schválené individuální projekty - Program švýcarsko-české spolupráce - Tabulky jsou pravidelně aktualizovány

Aktualizace ke dni: 13.07.2012/17.05.2012/14.05.2012/04.05.2012/30.04.2012

Dne 29.3.2012 byl švýcarskou stranou v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce  schválen Program Inostart - Program na podporu zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Schválené individuální projekty - Financování pro malé a střední podniky ČR - aktualizováno ke dni: 14.05.2012
Žadatel -
Zprostředkující subjekt
Název individuálního projektu /Popis projektu Grant
Program INOSTART 10.000.000 CHF
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program Inostart s předpokládanou délkou realizace 54 měsíců, tj. do konce roku 2016, je zaměřen na poskytování záruk pro úvěry na realizaci inovativních projektů začínajících malých a středních firem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Úvěry poskytnuté vybranou bankou budou zajištěny cenově zvýhodněnou zárukou. Příjemci úvěrů budou moci rovněž čerpat poradenské a konzultační služby hrazené z grantu švýcarské strany pro realizaci jejich podnikatelských záměrů. .

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; publikováno: 14.05.2012

Projekty předložené Policejním prezidiem ČR a odsouhlasené švýcarskou stranou v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce - aktualizováno ke dni: 12.07.2012
Žadatel -
Zprostředkující subjekt
Název individuálního projektu /Popis projektu Grant

DVI tým Policie ČR – teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení

1.075.250 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je vytvoření týmu v ČR pro identifikaci obětí hromadných neštěstí (DVI) včetně logistického zázemí.

Zabezpečení nového technologického centra Policie ČR

918.850 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zajištění efektivního, ekonomického a bezproblémového provozu kritických centrálních informačních systémů Policie ČR.

Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR

1.432.181 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zvýšení úspěšnosti Policie ČR při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti prostřednictvím využívání nejmodernějších informačních technologií.

Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek

2.756.757 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je efektivní fungování bezpečnostních a ochranných složek Policie ČR při zabezpečování ochrany života, zdraví, majetku občanů ČR.

Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě

540.770 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zefektivnění vyšetřovacích postupů v oblasti odčerpávání výnosů z trestné činnosti, vyšetřování trestné činnosti na úseku evropských fondů a trestné činnosti v oblasti porušování celního režimu.

Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu

2.465.242 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zvýšit profesionalitu a bojovou připravenost speciálních policejních jednotek ČR v boji proti organizovanému zločinu a terorismu.

Efektivně proti korupci a organizovanému zločinu

470.145 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zlepšit proces odhalování a potírání korupce a závažné hospodářské trestné činnosti.

Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

952.000 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zvýšení úrovně profesionality a akceschopnosti speciálních policejních útvarů ÚOOZ v boji proti terorismu a extremismu na území ČR.

Centrální registr zbraní

331.500 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem předkládaného projektu je přispět ke zvýšení úrovně profesionality Policie ČR v boji s nelegálním obchodem se zbraněmi

Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek

581.757 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je zvýšení efektivity a účinnosti prováděných zákroků při obnově narušeného vnitřního pořádku, což vede ke zvýšení osobní či majetkové bezpečnosti občanů.

RELIEF- mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování drogových deliktů

726.767 CHF

Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR

Cílem projektu je účinnou změnou taktiky, zavedením nových prostředků a modernizací technologie podpořit boj proti organizovanému zločinu, a to zejména mezinárodnímu obchodu s drogami.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; aktualizováno: 13.7.2012/publikováno: 14.05.2012

 

Schválené individuální projekty - v oblasti dopravní infrastruktury - aktualizováno ke dni: 12.07.2012
Žadatel Název individuálního projektu /Popis projektu Grant
Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník 3.025.674 CHF
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Výstavba trolejbusové trati a tím propojení přestupního terminálu Hranečník s tramvajovou sítí. Projekt zahrnuje výstavbu trolejového vedení, napájecí kabeláž, úpravy 2 měníren, úpravy nástupišť a komunikace u terminálu.

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě 3.472.021 CHF
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská-Pavlova a rekonstrukce tramvajových nástupišť (nástupiště Krajský úřad a Křižíkova). Projekt přispěje k zajištění bezpečné a kvalitní dopravy a nahrazování autobusové dopravy ekologickou tramvajovou dopravou.

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 4.514.999 CHF
Město Pardubice

Komplexní rekonstrukce celého prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury tak, aby došlo k trvalému zlepšení systému veřejné dopravy.

Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa 5.520.758 CHF
Město Uherský Brod

Druhá fáze dobudování funkčního dopravního terminálu v Uherském Brodě - integrace železniční a autobusové dopravy. Projekt zahrnuje vybudování společného nástupiště pro železniční a autobusovou dopravu, modernizaci odbavovací budovy na společnou odbavovací a informační základnu pro všechny druhy veřejné dopravy a vybudování parkovacích míst.

Veřejná doprava pro všechny 2.645.709 CHF
Město Beroun

Cílem projektu je vybudování přestupního terminálu autobus-vlak v Berouně včetně úpravy přednádražního prostoru. Projekt přispěje k zlepšení mobility cestujících, zvýšení komfortu cestování, rozvoji integrovaných dopravních služeb v regionu a zvýšení efektivnosti dopravní obsluhy.

Tramvajová Trať Nové Sady 11.352.902 CHF
Statutární město Olomouc

Výstavba nové tramvajové tratě Nové Sady v délce cca 1,5 km, která doplní olomouckou síť elektrických drah o čtvrté radiální rameno a napojí největší sídliště města na centrum.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; aktualizováno: 17.05.2012/ publikováno: 04.05.2012

Schválené individuální projekty - v oblasti sociální - aktualizováno ke dni: 30.04.2012
Žadatel Název individuálního projektu /Popis projektu Grant
Kvalitní život i v nemoci 1.266.984 CHF
Slezská diakonie Ostrava

V rámci tohoto projektu bude zrekonstruována a zmodernizována budova bývalé typizované základní školy na středisko pro zvláště postižené pacienty s potřebou speciální péče v nepřetržitém režimu. Cílem projektu je zejména zkvalitnění poskytování služeb zmíněným pacientům.

Domov Harmonie 1.548.205 CHF
Diakonie ČCE
- středisko Vsetín

Tento projekt se zaměřuje jak na rekonstrukci Domovu pro seniory, tak i na zvýšení standardu ubytování seniorů. V rámci projektových aktivit bude aplikovat nejnovější metody práce s uživateli. Cílem projektu je zkvalitnit sociální služby poskytované v Domově pro seniory tak, aby toto rezidenční zařízení s novým názvem Domov Harmonie poskytovalo flexibilní a komunitě otevřené, potřebám a preferencím seniorů vstřícné služby.

Humanizace Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí 1.239.412 CHF
Domov pro seniory
Frýdlant nad Ostravicí, p.o.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu poskytované péče zejména zaváděním nových metod sociální práce se seniory v Domově pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí. V rámci projektu dojde i k významné přestavbě objektu.

Humanizace domova pro seniory na ul. Roosveltově v Opavě 2.185.689 CHF
Moravskoslezský kraj

V rámci projektu dojde ke zvýšení kvality - humanizace - poskytované pobytové sociální služby (domova pro seniory) a umožnění aplikace nových metod sociální práce se seniory. Součástí projektu budou i technické úpravy objektu.

Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří 881.942 CHF
Charita Ostrava

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu rezidenčních sociálních služeb a představit nové metody práce se seniory. Tyto služby budou poskytovány v zařízeních, která budou nově zrekonstruována v rámci tohoto projektu.

Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty 783.754 CHF
Charita Ostrava Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vhodných individualizovaných služeb zajistit seniorům v co největší míře a po co nejdelší dobu soběstačnost a nezávislost. Projekt se zaměřuje na poskytování ambulantních služeb klientům, humanizaci stávajících pobytových služeb a poskytování nových individualizovaných služeb – zejména výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v interiéru i exteriéru.
Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku 1.158.070 CHF
Charita svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Cílem projektu je zkvalitnit a zpřístupnit poskytování terénních a ambulantních služeb pro seniory v regionu Valašsko. Pro dosažení hlavního účelu se projekt zaměřuje především na aktivity, které přinášejí zlepšení podmínek mobility služeb (obnova a rozšíření vozového parku), na zlepšení zázemí pro poskytování služeb (vybavení centra denních služeb), na pořízení pomůcek pro rehabilitace a volný čas a na metodickou podporu.

Dům pro seniory v Rožnově pod Radoštěm – Humanizace pobytových služeb 1.436.092 CHF
Sociální služby Vsetín p.o.

Hlavním cílem projektu je aplikace nových metod sociální práce se seniory, humanizace pobytových služeb a poskytování služeb sociální péče. V rámci projektu budou rovněž zrekonstruována čtyři patra budovy.

Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb 1.102.845 CHF
Město Bílovec

Cílem projektu je zvýšení kvality života seniorů v Domově pro seniory v Bílovci. V rámci projektu bude zaváděna nová sociální služba tzv. odlehčovací služba. Projekt se mimo jiné také zaměří na rekonstrukci a rozšíření stávající budovy.

Projekt 5xE (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus) – naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku 1.449.430 CHF
Diakonie ČCE
– středisko v Sobotíně

Hlavní aktivity projektu představují rekonstrukce a modernizace dvou objektů – Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Modernizace zařízení vytvoří podmínky pro nezbytnou individualizaci péče, která umožní zavádění moderních metod péče o seniory, které vycházejí především z tzv. Psychobiografického modelu profesora Edwina Bohma.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; publikováno: 30.04.2012

Nejčtenější