Novinky

Návrh řešení ekologických závazků státu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické závazky
  • Ekologické zakázky

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh řešení ekologických závazků - 9. června 2008

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh řešení ekologických závazků, který předpokládá vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod:

Prezentované materiály na tiskové konferenci MF - 10. dubna 2008

 


 

Strategické cíle MF České republiky při řešení ekologických zátěží

I. Minimalizace nákladů na odstranění ekologických zátěží

V případě zadání odstranění ekologických škod jedinému partnerovi bude cena stanovena jako pevná, tedy bez možnosti jejího dalšího navyšování z důvodu růstu cen prací či zjištění dodatečných ekologických zátěží. Ve zpracovaném finančním modelu navíc toto řešení předpokládá oproti stávajícímu způsobu úsporu v řádu miliard.

II. Minimalizace dopadu nákladů na odstranění ekologických zátěží na veřejné finance

Zatímco při dosavadním způsobu sanace ekologických zátěží je plnění každé veřejné zakázky hrazeno samostatně v závislosti na jeho průběhu a nastavených platebních podmínkách, při zadání jediné zakázky MF předpokládá možnost poskytnutí finanční služby ze strany vybraného partnera, které by umožnilo rozložit platby za sanaci ekologických zátěží do delšího časového období, např. až na dobu 20 let. Při stanovení maximální výše roční úhrady by tak stát mohl dlouhodobě naplánovat své výdaje a přizpůsobit svým potřebám tempo další privatizace státního majetku.

III. Regionální rozvoj

Urychlení sanace ekologických zátěží může významně přispět k regionálnímu rozvoji, zejména k dalším investicím do výroby v sanovaných lokalitách, které by sekundárně přinesly pozitivní efekt na regionální zaměstnanost, infrastrukturu a celkovou kvalitu života (vzroste i možnost na získání dotací z EU na různé projekty v sanovaných lokalitách).

IV. Ochrana životního prostředí, zejména podzemních vod

Ochrana životního prostředí je elementárním cílem každého vyspělého státu světa. Význam kvality životního prostředí pro kvalitu života a udržitelný rozvoj země zasahuje do nejrůznějších oblastí lidského a sociálně ekonomického života země, čímž svým významem a rozsahem přesahuje celou řadu jiných cílů vyspělé společnosti. Odstranění starých ekologických zátěží přitom představuje významný krok k ochraně životního prostředí, zejména k ochraně kvality podzemních vod, která je z pohledu ekologických rizik zcela klíčová. Dosavadní postupné zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických zátěží přitom zcela nedostačuje potřebám ochrany životního prostředí. Zadáním odstranění ekologických škod jedinému partnerovi však bude tento partner z ekonomických důvodů tlačen k co nejrychlejší sanaci ekologických zátěží, což výrazně přispěje k dosažení tohoto základního cíle.

V. Splnění závazků České republiky vyplývajících z ekologických smluv

Česká republika se v ekologických smlouvách uzavřených s jednotlivými nabyvateli zavázala k odstranění ekologických zátěží vzniklých na privatizovaném majetku před privatizací, resp. k úhradě nákladů na odstranění těchto zátěží. Zadáním odstranění ekologických škod jedinému partnerovi dojde k výraznému urychlení plnění závazků státu z ekologických smluv, přičemž by nadále nemělo hrozit uplatňování sankcí proti nabyvatelům ze strany ČIŽP a jejich následného uplatňování těmito nabyvateli vůči České republice.

VI. Splnění závazků České republiky vůči Evropské unii

S ohledem na zpřísňující se legislativu Evropské unie lze očekávat přijetí přísnějších právních předpisů rovněž v oblasti ochrany životního prostředí a odstraňování ekologických škod. Urychlením procesu sanace starých ekologických zátěží lze významně eliminovat riziko uplatnění případných sankcí ze strany Evropské unie. Navíc případné neuplatňování všech zákonných nástrojů ze strany ČIŽP vůči jednotlivým nabyvatelům, a tedy sekundárně i vůči České republice, by mohlo být shledáno za porušení zásad komunitárního práva Českou republikou a vést k dalším sankcím.

 

Doporučované

Nejčtenější