CZ EN

Převoz peněz přes hranice

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Tiskopisy pro převoz peněz

§ 41 zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů ukládá povinnost každé fyzické osobě při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství a při výstupu z České republiky do takové oblasti písemně oznámit celnímu orgánu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.

Stejnou povinnost má právnická osoba, která věci výše uvedené dováží nebo vyváží. Tuto povinnost plní za právnickou osobu fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropských společenství.

Výše uvedené povinnosti se vztahují také na osoby, které odesílají nebo přijímají poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje výše uvedené věci.

Dokumenty ke stažení

 

Celní území Evropských společenství 

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství,neoficiální text ve znění pozdějších předpisů ((výňatek) - Článek 3

 

1. Celní území Společenství zahrnuje:

 • území Belgického království,
 • území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,
 • území Spolkové republiky Německo s výjimkou ostrova Helgoland a území Busingen (Smlouva ze dne 23.listopadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací),
 • území Řecké helénské republiky,
 • území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly,
 • území Francouzské republiky, s výjimkou zámořských území, Saint-Pierre et Miquelonu a Mayotte,
 • území Irska,
 • území Italské republiky, s výjimkou obcí Livigno a Campione d'Italia a národních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti mezi Ponte Tresa a Porto Ceresio,
 • území Lucemburského velkovévodství ,
 • území Nizozemského království v Evropě,
 • území Rakouské republiky,
 • území Portugalské republiky,
 • území Finské republiky,
 • území Švédského království,
 • území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Normanských ostrovů a Ostrova Man,
 • území České republiky,
 • území Estonské republiky,
 • území Kyperské republiky,
 • území Lotyšské republiky,
 • území Litevské republiky,
 • území Maďarské republiky,
 • území Republiky Malta,
 • území Polské republiky,
 • území Republiky Slovinsko,
 • území Slovenské republiky.

2. Přestože se nachází mimo území Francouzské republiky, považuje se území Monackého knížectví, jak je vymezuje celní úmluva podepsaná v Paříži dne 18. května 1963 (Journal officiel ze dne 27. září 1963, s. 8679), na základě uvedené úmluvy za součást celního území Společenství.

3. Celní území Společenství zahrnuje teritoriální vody, vnitrozemské mořské vody a vzdušný prostor členských států a území uváděná v odstavci 2 s výjimkou teritoriálních vod, vnitrozemských mořským vod a vzdušného prostoru těch území, která nejsou součástí celního území Společenství podle odstavce 1.

Další informace naleznete na webu Celní správy ČR - Dovoz a vývoz finančních prostředků

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář