Novinky

Veřejné prohlášení FATF z 21. října 2016 – rizikové jurisdikce

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • FATF
  • KLDR
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Praní špinavých peněz
  • Terorismus

Dne 21. října 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení.

FATF dne 21. října 2016 vydal zprávu (tzv. public statement), která aktualizuje informace o jurisdikcích majících strategické nedostatky v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedná se, stejně jako v minulé zprávě k tomuto tématu, o KLDR a Irán.

FATF apeluje na všechny státy, aby uplatnily protiopatření s cílem chránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími a zásadními riziky praní peněz a financování terorismu ve vztahu ke KLDR. I nadále zůstává FATF přesvědčen, že KLDR selhává při řešení nedostatků v oblasti AML/CFT. Díky tomu představuje závažnou hrozbu pro integritu mezinárodního finančního systému a apeluje současně i na KLDR, aby neprodleně a smysluplně dané nedostatky řešila. Kromě výše zmíněného existuje vážné podezření týkající se hrozeb, které představuje KLDR a její nezákonné aktivity ve vztahu k šíření zbraní hromadného ničení a jejich financování.

V návaznosti na výzvu z 25. února 2011 FATF znovu zdůrazňuje svým členským státům a vyzývá i další jurisdikce, aby instruovaly finanční instituce ke zvláštní obezřetnosti v obchodních vztazích a transakcích s KLDR, včetně tamních společností, finančních institucí a těch, kteří jednají jejich jménem. Vedle zvýšeného dohledu je dále FATF vybízí, aby státy využívaly účinných protiopatření a cílených finančních sankcí v souladu s platnými Rezolucemi OSN. Jednotlivé státy by rovněž měly přijmout nezbytná opatření a zavřít existující pobočky, dceřiné společnosti a kanceláře zastupující banky KLDR na svých územích a ukončit korespondenční vztahy s těmito bankami, je-li tak vyžadováno v rámci Rezolucí OSN.

Ve vztahu k Iránu FATF nevyzývá k protiopatřením, ale k využití opatření hloubkové kontroly úměrné rizikům spojeným s touto jurisdikcí.

V červnu 2016 FATF přivítalo přijetí závazku významných politických představitelů Iránu v podobě Akčního plánu, který řeší strategické AML/CFT nedostatky a rovněž rozhodnutí vyhledat technickou pomoc při implementaci tohoto Akčního plánu. S ohledem na kroky, které Irán přijal v červnu 2016 FATF pozastavilo protiopatření na dobu 12 měsíců, za účelem monitorovat vývoj při implementaci Akčního plánu. V závislosti na vývoji implementace si pak FATF ponechává možnost znovu uvalit protiopatření po uplynutí dané lhůty v případě, že postup nebude dostačující. V případě, že postup dostačující bude FATF zváží své další kroky.

Irán ovšem i přes výše zmíněné přijaté závazky, zůstává zmíněn na veřejném prohlášení FATF až do doby, kdy budou závazky Akčního plánu zcela naplněny. S ohledem na to FATF vyzývá státy, aby i nadále upozorňovaly své finanční instituce, že je nutné uplatňovat rozšířenou hloubkovou kontrolu v rámci obchodních vztahů a transakcí s fyzickými i právnickými osobami z Iránu v souladu s FATF doporučením č. 19.

Dne 21. října 2016 dále FATF uveřejnil rovněž zprávu, týkající se dalších jurisdikcí, jejichž AML/CFT režim vykazuje zásadní nedostatky (tzv. Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 21 October 2016). V této zprávě jsou zmíněny jurisdikce, které mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT a v souvislosti s těmito nedostatky vytvořily ve spolupráci s FATF Akční plán, o jehož implementaci se v současné době snaží.

Mezi státy, které mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT podle FATF patří Afganistán, Bosna a Hercegovina, Irák, Laos, Sýrie, Uganda, Vanuatu a Jemen. Oproti minulé zprávě FATF byla z tohoto seznamu vyjmuta Guyana. FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Doporučované

Nejčtenější