Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás opakovaně žádáme o poskytnutí informace, jaké právní kroky a kdy (datum) byly konkrétně podniknuty k vymožení škody, která na majetku státu vznikla tím, že Ministerstvo financí na základě pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 17C 84/2017 ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Co 60/2018 uhradilo panu Luďku Maděrovi jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu částku 47.250 s úrokem s prodlení od 13.5.2017 do zaplacení a jako náhradu nákladů řízení částku 26 352 Kč, celkem tedy více něž 73 tisíc korun.

Podle našich informací byly obě částky uhrazeny v první polovině června 2018 a proto se dá předpokládat, že Ministerstvo financí již podniklo právní kroky k uplatnění regresního nároku na náhradu škody. Pokud byly v dané věci zaslány nějaké výzvy k úhradě, žádáme rovněž o kopie těchto listin.

Podle Vašeho sdělení ze dne 11.9.2018 nebylo k vymáhání přikročeno z důvodu podaného dovolání. Dovolání bylo nyní odmítnuto (bylo navíc předem zjevné, že bude odmítnuto, protože dle zákona bylo Vámi podané dovolání nepřípustné), proto žádáme o novou informaci.

Dále nově žádáme o informaci, která osoba je odpovědná za rozhodnutí, zda bude ČR – Ministerstvo financí vymáhat regresní nárok na náhradu škody (jméno, příjmení, pracovní zařazení)." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) bych Vás ráda požádala o poskytnutí informací, na jejichž základě došlo k úhradě daně z přidané hodnoty ze strany státu nad rámec poskytnuté garance v případě sanace areálu podniku PAL Kbely.

V rámci své činnosti se zabývám problematikou sanací starých ekologických zátěží a jejich financováním. V nedávné době jsem se dozvěděla o sanaci areálu PAL Praha Kbely, na adrese Mladoboleslavská 347, 197 00 Praha 9 Kbely (dále jen „PAL Kbely“), jehož vlastníkem je společnost Majola Investment SICAV a.s., IČO: 05259797 se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle 140 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v praze pod sp. z. 21746 B, při jejímž financování mělo dojít k uhrazení DPH ze strany státu nad rámec garance vyplývající z ekologické smlouvy.

Tímto Vás v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí dokumentu, na jehož základě došlo k úhradě DPH zaplacené za sanaci (resp. navýšení garance o příslušnou částku DPH) a v případě, že takový dokument neexistuje, o sdělení, na základě jakých skutečností k úhradě DPH došlo." 

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 20.11.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 20.11.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 3103 kusů

Vydáno

Informace pro provozovatele hazardních her - odstávka registru osob

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, informuje provozovatele hazardních her, že ve dnech od 24. 11. 2018 od 14:00 hod. do 25.11.2018 20:00 hod. proběhne odstávka registru osob. V uvedený termín nebude registr dostupný. Z toho důvodu nebude možné zajistit dálkové ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 19.11.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 19.11.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 40649 kusů.