Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Usnesení vlády č. 520/2018

Usnesení vlády o zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 6.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 6.3.2019 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 2160 kusů.

Aktualizováno

Oprávnění k činnosti

Informace Ministerstva financí k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka / zakázky:

 1. Technická podpora produktů Oracle
  • ÚOHS-S0369/2017/VZ-32816/2017/533/BKu;
 2. Vývoj IS CEDR MF, modul EHP a Norské fondy
  • ÚOHS-S0329/2017/VZ-30310/2017/531/Mho;
 3. Vývoj informačního systému EDS/SMVS
  • ÚOHS-S0340/2017/VZ-30691/2017/541/JCh;
 4. Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013 a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1 čtvrtletí 2014
  • Č. j.: ÚOHS-S0318,S0325/2017/VZ-28607/2017/532/MOn;
 5. Další rozvoj ISAO III.
  • ÚOHS-S0275/2017/VZ-27845/2017/512/VZe;
 6. Vývoj informačního systému VIOLA 2012, 2013, 2014
  • ÚOHS-S0186/2017/VZ-19607/2017/553/MBu.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

 1. Informaci o výši a datu uhrazení pokuty;
 2. Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie;
 3. Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.);
 4. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný;
 5. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno;
 6. V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii."