Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

IMF - Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond – IMF - (International Monetary Fund) byl založen v červenci 1944. Sídlem IMF je Washington D.C. V současné době je členem IMF 189 zemí. Cílem IMF je podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu, podporovat devizovou stabilitu, učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí, ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1. zda mezi:
a. Ministerstvem financí České republiky (resp. Fondem národního majetku České republiky a
b. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 26348349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 980, a/nebo
c. společností Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, 356 00, IČO 49790072, a/nebo
d. státními podniky, popř. kterýmkoliv ze státních podniků (i) Palivový kombinát, se sídlem ve Vřesové, (ii) Hnědouhelné doly Březová, se sídlem v Březové, (iii)
Rekultivace, se sídlem v Sokolově, Nádražní 5 a (iv) Dolové služby, se sídlem v Sokolově

byla v období od 01.01.1991 do dne vyhotovení této žádosti podepsána a uzavřena smlouva týkající se ekologických závazků vzniklých při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakákoliv jiná smlouva, dohoda či ujednání, jehož
předmětem je/bylo odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou dle zvláštních právních předpisů (společně dále jen „ekologické smlouvy“)

2. poskytnutí kopií Ekologických smluv včetně pozdějších dodatků a změn, případně včetně dokumentů prokazujících řádné ukončení Ekologických smluv (zejména např. předávací protokoly apod.), to vše včetně veškerých příloh a dalších součástí Ekologických smluv,

3. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Ekologických smluv včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána

4. poskytnutí informací, zda Ministerstvo financí České republiky (resp. Fond národního majetku České republiky) poskytlo
a. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, a/nebo
b. společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČO 49790072, jakékoliv finanční prostředky ze státního rozpočtu za účelem odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou (dále jen „Státní příspěvky“)

5. poskytnutí kopií rozhodnutí p poskytnutí Státních příspěvků včetně pozdějších dodatků a změn a včetně veškerých příloh

6. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Státních příspěvků včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: Tímto Vás žádám, na základě Vaší informace ze dne 25. 6. 2018 č. j. MF-16258/2018/10-4/654 IK, o doplňující informaci k auditu 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ (název projektu-Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640):

 1. K jakému konkrétnímu pochybení došlo ze strany obce Svojetice v oblasti veřejných zakázek, že byly vyčleněny nezpůsobilé výdaje ve výši 9 077 918,73 Kč?
 2. Nabylo již rozhodnutí Auditního orgánu Ministerstva o korekci způsobilých výdajů zakázky účinnosti?
 3. Pokud ano, k jakému datu musí obec zaplatit finanční částku 9 077 918,73 Kč?
 4. Pokud ne, v jakém časovém horizontu musí obec finanční částku 9 077 918,73 Kč zaplatit? 

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Kopii konečného nálezu rozhodčího tribunálu ze dne 29.6.2018, kterým zamítl žalobu společnosti A11Y LTD. v mezinárodní investiční arbitráži (viz např. tisková zpráva MF ČR)"

Vydáno

Cenový věstník 08/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 7. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2018
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly I - Praha
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly II - České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly III - Plzeň
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly IV - Ústí nad Labem
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly V - Hradec Králové
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VI - Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII - Ostrava
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách - Úřad MČ Brno-Bystrc

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 20.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 20.7.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3689 a dle ZHH je 1501.