Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích proti tzv. solárníkům?
  2. Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice?
  3. Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám?
  4. Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 

Vydáno

Reakce Ministerstva financí na výzvu k prověření postupu Finanční správy

Ministerstvo financí se s panem premiérem shoduje na tom, že je žádoucí, aby zajišťovací příkazy byly podrobeny důkladné analýze, která vyhodnotí, zda nastavené vnitřní postupy Finanční správy fungují správně, dále současný legislativní rámec a vývoj v rozhodovací praxi soudů a její vliv na případnou změnu správní praxe Finanční správy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tedy o informaci, kdo je oprávněn provádět následnou finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u železničních dopravců jakožto koncových příjemců dotací na základě Memoranda. Touto informací byste měli disponovat jakožto ústřední správní úřad pro finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě a vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě (viz § 7 zákona č. 320/2001 Sb.)

Vydáno

Zákon č. 204/2017 Sb.

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony