Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2019

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019.

  1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2019 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
  2. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019

Vydáno

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2019

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„poskytnutí informace týkající se zajišťovacích příkazů.

Upřesnění:

Požaduji sdělení statistických informací týkající se vyřízení žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, které souvisí se zajišťovacími příkazy na DPH zrušenými ve správním soudnictví, a to v období od roku 2010 doposud.

Na webových stránkách finanční správy jsem na adrese nalezl „Statistické údaje o zajišťovacích příkazech k 30. 4. 2020“. (viz příloha IS)

Z této tabulky vyplývá, že doposud bylo zrušeno 60 zajišťovacích příkazů u 46 daňových subjektů. Konkrétně mi tedy sdělte:

  1. Kolik žádostí o náhradu škody v souvislosti se zrušenými zajišťovacími příkazy na DPH bylo ministerstvu doručeno v jednotlivých letech,
  2. Jaká výše škody byla v jednotlivých letech vyplacena v souvislosti se zrušenými zajišťovacími příkazy na DPH
  3. Kolik výše specifikovaných žádostí zůstává nevyřízeno.

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevují zprávy o počtech těchto žádostí včetně částek (avšak bez důkazu o původu informace z okruhu správních orgánů), předpokládám, že jste se touto problematikou již dříve zabývali. Potřebuji však mít jistotu, že deklarované údaje jsou opravdu zaručené.

Pokud požadované údaje nejste schopni zpracovat ve lhůtě 15 dní, poskytněte mi prosím v této lhůtě alespoň ty údaje, kterými aktuálně disponujete. Nepožaduji tedy vypracování nějaké nové analýzy dat, ale pouze sdělení výsledku již dřívějších analýz.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím o zodpovězení několika otázek na téma umístění provozoven hazardní hry a podmínek za kterých mohou a nemohou být umístěny v obcích a městech.

otázka č. 1)
Je v zákoně zakotven soubor pravidel pro umístění provozu hazardní hry příkladně ve vztahu k bytovým domům, blízkosti ke škole atd? Pokud ano žádám tedy o jejich přesnou citaci včetně citovaného zákona, paragrafu, bodu.

otázka č. 2)
Kdy takový zákon v posledním znění vešel v platnost, jaké má označení a tedy od kdy se takovým zákonem musí řídit obce nebo města?

otázka č. 3)
Jaký nadřízený orgán kontroluje zákonnost obecně závazné vyhlášky, kam podat stížnost v případě nesouhlasu, jaký je nadřízený soud v takovém případě a to je podstatné jaké jsou možné cesty právní obrany? Ústavní soud? Kasační žaloba? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?“

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 8-9/2020

Zářijové dvojčíslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 19/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2020

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2020.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - září 2020, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Hospodaření systému důchodového pojištění, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020, Vyhláška č. 358/2020 Sb., Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu, Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o bankách byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákona o České národní bance byla zařazena na pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně, Finanční zpravodaj číslo 13-18/2020, Cenový věstník 14/2020, Cenový věstník 15/2020, Začíná deváté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) a další témata.
  • EU a zahraničí: Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC, Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kybernetickou bezpečnost finančních instituci, Ministři financí Visegrádu podepsali deklaraci o finanční a hospodářské spolupráci, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Výroční zpráva OLAF za rok 2019, Fitch zvýšil rating Mezinárodní investiční banky a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí své brány 28. září neotevře, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

MP/18/2020 - Poplatek za komunální odpad – Určení osoby poplatníka v případě spoluvlastnictví nemovitosti

Kdo je poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“), v případě, že stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům (dále jen „nemovitost“), vlastní více spoluvlastníků, a k trvalému pobytu je v nemovitosti přihlášen pouze jeden z nich?