Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. listopadu 2019

 • Pro informaci
  Bod č. 1:
  Návrh zákona o dani z digitálních služeb
 • Bod č. 13: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2019 a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 312 Ministerstvo financí, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili úpravu čerpání garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn a to
konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

V případě, že odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takových úprav (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav čerpání garancí (dotaz č. 3).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve věci Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0018/RRSC/2010: „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – v ON Kolín, a.s., nem. SČK.“ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/33.00691 (dále jen „Smlouva o dotaci“).

Obracím se na Vás jako povinný subjekt, státní orgán, ve smyslu § 2 InfZ ve věci nakládání s veřejnými prostředky.

Tímto žádám o sdělení následujících informací v zákonné lhůtě:

 1. Výši částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 2. Výši částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 3. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta.
  • v případě dohody, kdy a kým byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci uzavřena;
  • v případě jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která strana od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila;
 4. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky?
  • jaké opravné prostředky byly podány
  • kdo podal opravné prostředky;
  • zda bylo opravným prostředkům vyhověno;
  • v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích.“

Vydáno

MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Praha představilo dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje do roku 2035. Reaguje tak na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních letech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v §28 Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla je uvedeno v odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ... ...."c)dotací z prostředků státního rozpočtu podle odst.3, d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva".

Dle informace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ze dne 9. 10. 2019 č.j. MPO77261/2019, kterou ad info přikládám, je položka d) součástí položky c): "Výnosy z dražeb povolenek jsou součástí dotace ze státního rozpočtu", i když dle odst. §28 zákona č. 165/2012 Sb. by se mělo jednat o 2 zcela samostatné položky. Protože MPO výnosy položky d) samostatně neeviduje a nemůže tedy poskytnout informaci o její výši dle zákona č. 106/1999 Sb. a protože příjmy rozpočtu ČR i dotace z rozpočtu ČR musí být centrálně evidovány na Ministerstvu financí, dovoluji se obrátit na Vás. Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly celkové výnosy položky "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva" v jednotlivých letech 2013 - 2018 v milionech Kč.“