Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. července 2012

 • Bod č. 6: Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv
 • Bod č. 9: Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)
 • Bod č. 19: Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích

Pro informaci:

 • Bod č. 8: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“

Vydáno

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 (s platností od 4. července 2012)

Metodika s platností od 4. července 2012.
Dne 4. července 2012 byl Usnesením Vlády ČR č. 505 schválen dokument „Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009 - 2014“ (dále jen „Metodika“). Metodika byla vypracována v souvislosti s probíhajícími přípravami na programové období 2009 – 2014 a vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků poskytnutých z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 - 2014.

V Metodice jsou dále v souladu s příslušnými mezinárodními dokumenty stanoveny na národní a nadnárodní úrovni implementační subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi za jednotlivé činnosti celého implementačního cyklu. Vedle nastavení finančních toků a popisu odpovědností zapojených subjektů je Metodika rovněž nezbytnou podmínkou pro přijetí návazných metodických dokumentů a úprav informačních systémů. Metodika tak tvoří jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009 – 2014.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Vydáno

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

Přehled - Tabulka - Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014ke dni 12.07.2012 

Související informace

 • Nejčastější dotazy k stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

UPOZORNĚNÍ

 • návrhy programů prozatimně neschválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012; ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Jednání 1. Monitorovacího výboru

Dne 26. března 2012 proběhlo jednání 1. Monitorovacího výboru pro EHP a Norské fondy pro programovací období 2009 – 2014. Monitorovací výbor (MoV) monitoruje soulad implementace  EHP a Norských fondů 2009 – 2014 s podepsanými Memorandy o porozumění a dalšími dokumenty vydanými Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem a vyhodnocuje celkový postup implementace včetně efektivního využití finančních zdrojů. V rámci 1. Monitorovacího výboru byl schválen Jednací řád MoV a byly projednány Strategické zprávy (roční zprávy o celkovém stavu implementace EHP a Norských fondů v ČR). Strategické zprávy budou, po schválení Výborem pro finanční mechanismy a Ministerstvem zahraničních věcí Norska, zveřejněny na webových stránkách www.eeagrants.cz, resp. www.norwaygrants.cz.

Související informace

 • Záznam z jednání - 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009 - 2014

Zdroj: MF - odd. 584 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 07/2012

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. července 2012

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 7: Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. července 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
 • Bod č. 14: Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu
 • Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
 • Bod č. 27: Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní.

Pro informaci:

 • Bod č. 6: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č. 15: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice v jednacím řízení bez uveřejnění