Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Aktualizováno

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2022 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného tedy dle § 106/1999 o přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí a Vás odbor 71 o sdělení, jakým způsobem bylo s našimi důkazy a informacemi o vyvlastněně investici ve Vietnamské socialistické republice nakládáno. Zajímá nás také, jakým způsobem byly předávány dotčeným úřadům naše důkazy o porušování Dohody (pozn. jedná se o Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 25. listopadu 1997), porušování základních lidských práv a Ústavy VSR v našem případu a jak probíhala spolupráce a koordinace s dotčenými správnímu úřady České republiky. Dále jakým způsobem a zdali vůbec byly naše informace použity směrem k Dohodě o ochraně investic v rámci připravované smlouvy o zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky. Otázkou také je, jestli byla (bude) vláda České republiky informována o takovýchto případech před ratifikací této dohody.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci ve věci povolení pro provozovatele hazardních her dle § 87 zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Dle odst. 3 zákona je toto povolení vydáváno nejdéle na dobu 6 let. Z toho důvodu se na Vás obracíme s dotazem o provozovateli MERKUR CASINO a.s., IČO: 271 51 506 se sídlem Pláničkova 442/1, Praha 6, který z dostupných informací na Vašich webových stránkách získal povolení k provozování činnosti ode dne 1.1.2018 pro živé hry a 15.2.2018 pro technické hry.

Tímto Vás žádám o poskytnutí informací: kdy obě tato povolení vyprší, pokud společnost není oprávněná provádět činnost po celých 6 let.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. Výsledky auditní činnosti uložené povinnému subjektu podle usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2021 č. 467 k materiálu Národní plán obnovy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„pro účely diplomové práce Vás prosím o poskytnutí následující informace.

V rámci pandemie COVID-19 v roce 2020 mělo Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem zdravotnictví na starost centrální nákup osobních ochranných prostředků a jiných zdravotnických potřeb (OOP a ZP). U Ministerstva zdravotnictví byla provedena analytická prověrka těchto nákupů, kterou zasílám v příloze a která byla poskytnuta v rámci žádosti o informace, a to pod č. j. MF-25258/2021/48-6.

Žádám tedy o sdělení, zdali existuje i analýza/zhodnocení (či jiný dokument obdobného charakteru) nákupů OOP a ZP v roce 2020 realizovaných Ministerstvem vnitra, ať už vytvořená jejich resortem či vytvořena Vámi z jejich podkladů. Pakliže tento/tyto dokument/y zabývající hodnocením těchto výdajů ze státního rozpočtu existuje/í, prosím o jeho/jejich zaslání.“

Následně jste dne 30. března 2022 svůj dotaz upřesnil takto:

Obdobnou žádost jsem již zaslal dne 28. 3. 2020 prostřednictvím tohoto emailu, avšak teprve dnes jsem uvědomil, že daná analýza je časově ohraničena (viz výše), a proto potřebuji analýzu/hodnocení obou těchto resortů i za zbylé období roku 2020.