Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vás žádám o zpřístupnění následujících informací.

  1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2019 až do současnosti z rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, penále apod.“

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH - stav k 6.11.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 6.11.2020 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZHH je 2155.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2020

  • Bod č. 5: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Vydáno

Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR

Nejnovější hodnocení ratingových agentur S&P, Japan Credit Rating Agency (JCR) a Fitch potvrdila vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky, která se tak navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie, bude nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích.

Aktualizováno

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení EFRR, ESF, CF a ENRF a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014. Včetně metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23.10.2020.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2020

Ze dne: 6. listopadu 2020

  1. Metodický pokyn k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací souvisejících s projektem realizovaným v rámci výzvy VPS – 228 - 2 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství konkrétně projektu - reg. č. 00154 téže výzvy pod názvem „Stavební úpravy ZŠ Vedrovice“ a to:

  1. Dosavadní výše proplacené dotace v rámci výše uvedeného projektu ke dni 23. 10. 2020.
  2. Na základě jakých předložených dokumentů došlo k proplacení dotace (části) výše uvedeného projektu.
  3. Jaké konkrétní podmínky jsou platné pro uvolňování (proplácení) dotačních prostředků, (možnost proplacení 90% části nákladů projektu před jeho dokončením, tj. proplacení dodávek prací a materiálů před jejich skutečným plněním).