Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Finanční trh a online identifikace a AML/CFT – vyhodnocení konzultace

Dne 23. dubna 2018 publikoval odbor Finanční trhy II na webových stránkách Ministerstva financí podkladovou studii k online identifikace a AML/CFT na finančním trhu. Součástí studie byly i konzultační otázky určené zástupcům odborné veřejnosti. Do pátku 18. května 2018 zaslalo své odpovědi celkem 21 respondentů. Cílem materiálu je shrnout odpovědi, které MFČR obdrželo.

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 3.8.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 3.8.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 2793 a dle ZHH je 1498.

Vydáno

MP/26/2018 – Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Seznam subjektů, kterým v průběhu insolvenčního řízení po zjištění jejich úpadku insolvenčním soudem poskytnulo Ministerstvo financí České republiky, nebo kterýkoliv subjekt řízený či ovládaný Ministerstvem financí České republiky, financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, a to v období od 30. 6. 2008
    do 30. 6. 2018. Informaci žádáme včetně identifikace subjektu v úpadku, kterému bylo financování poskytnuto, a celkové výše poskytnutého financování.
    Financováním se rozumí úvěr, půjčka či jakákoliv jiná forma poskytnutí peněžních prostředků. Subjektem řízeným či ovládaným Ministerstvem financí České republiky se rozumí organizace, právnická osoba či jiná právní forma subjektu, v němž může Ministerstvo financí České republiky přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
  2. Kopie smluv uzavřených se subjekty ve vztahu k poskytnutému financování dle bodu 1. výše.“