Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si obrátit se na Vás obrátit s žádostí poskytnutí informací ve vztahu k tzv. leteckému mostu z Čínské lidové republiky, který byl zřízen za účelem přepravy prostředků osobní ochrany na základě usnesení vlády č. 286 ze dne 23. března 2020 (dále jen „letecký most“).

Zejména si Vás dovoluji požádat o následující informace:

a) Jaká osoba či který orgán rozhodl, že společnost CEDES Logistik s.r.o., IČO: 264 20 619, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen společnost „CEDES“), obdrží v březnu 2020 objednávky na prostředky osobní ochrany, zejména ústenky a respirátory, od České republiky jednající prostřednictvím organizační složky státu, Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to mimo jakékoliv výběrové řízení (dále jen „Objednávky“)?
b) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu Ministerstvo vnitra ČR zařídí dopravu zboží, na které se vztahovaly Objednávky v rámci leteckého mostu z Čínské lidové republiky do České republiky, a to na náklady České republiky?
c) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu Ministerstvo financí ČR uhradí předem zálohu na zboží uvedené v Objednávkách? Na základě jaké smlouvy mezi společností CEDES a Českou republikou došlo k úhradě těchto záloh?
d) Kdo a na základě jakého zástupčího oprávnění převzal v Čínské lidové republice zboží společnosti CEDES (k tomuto viz příloha č. 1 této žádosti)? Žádáme Vás o zaslání příslušných předávacích protokolů, kterými disponujete.
e) Žádáme Vás o potvrzení, že disponujete předávacím protokolem, který je k této žádosti přiložen jako příloha č. 2.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tak jako v minulosti (červené údaje) bych rád touto cestou požádal o aktualizaci dat o vývoji rozpočtových rámců kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, a to po roce 2018. Do zaslané tabulky žádám doplnit výši rámců tak, jak se upřesňovaly v průběhu prací na návrhu zákona o státním rozpočtu v letech 2020, 2021 a 2022, a to s uvedením čísla usnesení vlády ČR, kterým byla dokumentace státního rozpočtu schválena.“