Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí jednacích řádů, statutů nebo jiných obdobných pravidel, kterými se řídí zejména fungování a organizace poradní komise zřízené podle § 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále žádáte o poskytnutí seznamu členů této poradní komise včetně informace o jejich zaměstnání a specializaci.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. července 2019

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
  • Bod č. 21: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
  • Bod č. 25: Návrh na změnu některých usnesení vlád
  • Bod č. 26: Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017?
  • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
  • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK?
  • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“