Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 753 stránek pro témata Finanční trh

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. června 2011

  • Bod č. 15: Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
  • Bod č. 20: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
    Pro informaci:
  • Bod č. 6: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí“

Vydáno

Zákon č. 139/2011 Sb.

zákon č. 139/2011 Sb. ze dne 27. května 2011, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a některé další zákony. Novela mění i zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, a přináší nová kolizní ustanovení pro určení právního, obligačního i věcného statusu pro cenné papíry; s účinností od 27. května 2011

Vydáno

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. března 2011 publikována s účinností od 1. dubna 2011pod číslem 71/2011 Sb. (částka 28) Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. Vyhláška je vydávána k provedení zákonného zmocnění vyplývajícího ze zákona o bankách. K zajištění rychlejší výplaty zákon o bankách ukládá bankám a pobočkám zahraničních bank, aby vedly a předávaly Fondu pojištění vkladů evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů, přičemž prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva financí, vymezuje formu, strukturu a způsob vedení a předávání těchto údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů. Ministerstvo financí je tedy podle § 41c odst. 11 zákona o bankách zmocněno stanovit prováděcím právním předpisem formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. 

Zmocnění k vydání prováděcího podzákonného předpisu bylo do zákona o bankách nově vloženo zákonem č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě.

Související informace

Zdroj: Odbor Finanční trhy II, Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu: Vyhláška č. 71/Sb. o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. března 2011

  • Bod č. 11: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 28. února 2007 č. 175 a jejich výsledcích za kalendářní rok 2010

Vydáno

Zákon č. 41/2011 Sb. - kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů

Ve sbírce zákonů ČR byl dne 28. 2. 2011 publikován zákon č. 41/2011 Sb., kterým  se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, s účinností od 28.2.2011

  • Zdroj: 27 - odbor Finanční trhy I: Zákon č.41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků  a  postupů  dohledu  nad  bankami,  spořitelními  a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF