Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vláda schválila návrh rámce státního rozpočtu na rok 2019

Vláda schválila materiál Ministerstva financí Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad obdržel ve sledovaném období? Kolik z těchto žádostí (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
 2. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad předběžně projednal, resp. vyřídil ve sledovaném období? Kolik z těchto projednaných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolika z nim nebylo vyhověno vůbec?
 3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované mimosoudně ze strany žadatelů ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady vyplacené mimosoudně Vaším úřadem ve sledovaném období?
 4. Jaký evidujete počet žádostí o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo Vaším úřadem přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
 5. Kolik činila průměrná doba trvání předběžného projednání nároku ve sledovaném období?
 6. V kolika případech předběžného projednání nebyla dodržena šestiměsíční lhůta dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve sledovaném období?
 7. Kolik činí doba nejdéle trvajícího předběžného projednání ve sledovaném období?
 8. Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik zaměstnanců Vašeho úřadu se této odškodňovací agendě věnuje?
 9. Je Váš úřad vybaven vnitřním předpisem či směrnicí upravující postup předběžného projednání (nad rámec Desatera dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění podle veřejného ochránce práv)?
 10. Jaký postup je zvolen v případě, kdy je Vaším úřadem nárok na odškodnění přiznán, resp. je tato skutečnost deklarována v závěrečném stanovisku nebo je poškozeným předkládána dohoda o narovnání?
 11. Jakým způsobem je výsledek předběžného projednání Vaším úřadem doručován? Dále zdvořile žádám informace o soudních řízeních, jejichž předmětem byl nárok na náhradu škody uplatněný postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. ve spojení se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a ve kterých Váš úřad jednal jménem státu coby jeho organizační složka:
  1. Kolik žalob z titulu náhrady škody napadlo na příslušný (prvostupňový) soud ve sledovaném období? Kolik z těchto žalob (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
  2. Kolik řízení o náhradě škody bylo příslušnými soudy pravomocně skončeno ve sledovaném období? Kolik z těchto soudně uplatněných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolik z nich bylo zamítnuto sledovaném období? Kolik z těchto soudních řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky předběžného projednání ve sledovaném období?
  3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované ze strany žalobců ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady přiznané příslušnými soudy ve sledovaném období?
  4. Jaký je počet žalob o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo příslušnými soudy přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
  5. V kolika případech byl Váš úřad nucen s ohledem na skutkovou a právní složitost případu využít služeb advokátního zastoupení?

Aktualizováno

Základní informace

Odborná knihovna - výpůjční doba pro veřejnost

Vydáno

MF upozorňuje na pokus o dezinterpretaci dat Eurostatu

MF upozorňuje na dezinterpretaci dat Eurostatu v článku „Kvůli EET ubývají podnikatelé v maloobchodě a pohostinství, zejména z venkova“, který dnes uveřejnilo internetové periodikum, které je dlouhodobě zaměřené proti elektronické evidenci tržeb. Upozorňujeme, že prezentované závěry nelze ze zveřejněné statistiky Eurostatu v žádném případě vyvozovat.

Vydáno

Informace o osmém slosování Účtenkovky

Do osmého kola Účtenkovky zaregistrovalo 394 476 soutěžících celkem 17 312 564 účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 15 164 421.