Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí protokolu z veřejnosprávní kontroly, kterou v úvodu letošního roku provádělo Ministerstvo financí (MF) v instituci Národní sportovní agentury (NSA) a která byla ukončena 24. května.

Kromě toho Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí bližších informací o vyřizování námitek Národní sportovní agentury – zejména seznamu 32 bodů, včetně jejich zdůvodnění, ve kterých NSA rozporovala původní zjištění MF, jakož i to, jak se MF k těmto námitkám postavilo, včetně zdůvodnění tohoto postoje.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 7.6.2021

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 7.6.2021 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 28375 kusů.

Vydáno

Bulletin inovací 6/2021

V bulletinu inovací 6/2021 Vám představujeme několik novinek týkajících se inovací na finančním trhu - dozvíte se mj. o digitálním sandboxu, digitálních měnách centrálních bank či o technologii sdíleného registru.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle odst. 1 § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: "K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele."

V souvislosti s výše uvedeným žádám Ministerstvo financí o informaci, kolik žádostí o předchozí stanovisko dle výše citovaného ustanovení Ministerstvo financí obdrželo za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020.

Rovněž žádám o informaci, je-li tato informace Ministerstvu financí známa, kolik smluv bylo podepsáno a ke kolika změnám závazků ze smlouvy ve smyslu výše citovaného ustanovení došlo, přestože Ministerstvo financí vydalo negativní stanovisko v jednotlivých letech 2018, 2019 a 2020.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. června 2021

  • Bod 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
    Pro informaci:
  • Bod č. 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací