Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

MF připravilo velký liberační balíček

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) si Vás (Ministerstvo financí) tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

  1. elektronické kopie dopisu Ministerstva financí pod čj. MF-12958/2018/2602-2, PID: MFCR8XPAKR;
  2. z jakého data je dopis, který cituji výše pod č. (1).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám informace ke společnosti:

FINOS s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

a to ze spisu č.j. 102/59 – 604/94 v níže uvedeném rozsahu a v členění:

  1. žádost společnosti FINOS s.r.o. ze dne 10.10.1994 včetně všech příloh
  2. rozhodnutí ze dne 27. ledna 1995
  3. listiny, potvrzující splnění podmínek pro udělení povolení k obchodování s cennými papíry, stanovené zákonem ČNR č. 591/1992 Sb.
  4. protokol(y) o kontrole činnosti spol. FINOS s.r.o., pokud byla provedena
  5. listina, potvrzující ukončení/odebrání povolení uděleného dne 27. ledna 1995

Pokud některé listiny nemáte k dispozici, žádám o uvedení této skutečnosti.“

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 26/2020

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 26.10.2020

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 26.10.2020 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 36380 kusů.