Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 16/2019

  • Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. vyhoví.

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly z úrovně Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství cel,IČO 71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II.

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR)

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly doručeny.

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do druhého oddílu tohoto seznam.“