Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

MF žádný soud ohledně zprávy OLAF neprohrálo

Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jednotlivě za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za rok 2017 a přehled vyměřeného odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015 a 2016; zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu ZHH, resp. zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu." 

Vydáno

Stávající paušály jsou výhodné pro všechny

 • Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí
  Reakce na: „Pro podnikatele chystají poslanci jednodušší daně, hnutí ANO je proti“
 • Zdroj: Hospodářské noviny | datum: 11. 7. 2018 | autor: Jan Prokeš

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v podobě znění vyúčtování (resp. přehledů a veškerých dalších dokumentů), které zadal vyhotovit pan předseda vlády jednotlivým ministerstvům, resp. ministrům, a tedy i povinnému subjektu stran cestovních nákladů ministra, jak o tom informovala některá média (například idnes.cz v článku ze 17. května 2018)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dovoluji si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádat o informaci, zda Ministerstvo financí ČR (dále jen „Ministerstvo“) již uzavřelo nebo jedná o uzavření:

 1. mimosoudní dohody, jejímž obsahem je náhrada škody, nebo
 2. dohody o narovnání s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou ohledně sporných nároků vzniklých v souvislosti se zákonnou povinností odstranit reklamní zařízení v blízkosti dálnic, silnic I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, v návaznosti na přechodná ustanovení z. č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zejména (nikoli výlučně) by mělo jít o dohody o narovnání nebo mimosoudní dohody týkající se subjektů:

 1. George G. Nussbaum, nar. 4.3.1963, Praha 5, Na Václavce 18/1221, PSČ 15000,
 2. New Republik Publicity, spol. s r.o., IČ: 44266383, se sídlem Praha 10, Strašnická 3164/1a, PSČ 10200, nebo
 3. A.C.E. Media Ventures, Inc. (organizační složka), IČ: 48546097, se sídlem Praha 10, Žirovnická 3146/2, PSČ 10617, vymazána z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ke dni 31. března 2017, nebo
 4. A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem 15 East North Street, Dover, Delaware 19903, Spojené státy americké, nebo
 5. American-Central European Ventures Ltd., se sídlem Old Greenwich, USA, 25 Ledge Rd..

V případě, že Ministerstvo uzavřelo takovou mimosoudní dohodu nebo dohodu o narovnání, žádám též Ministerstvo jako povinný subjekt o zaslání kopie takového dokumentu na adresu Mgr. Michal Mazel, advokát, Vinohradská 938/37, Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky ID nziwspk." 

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZoL - stav k 13.7.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 13.7.2018 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 3689 a dle ZHH je 1501.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES" 

Vydáno

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh trestné činnosti.