Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji Ministerstvo financí, jakožto zástupce vlády coby navrhovatele vládního návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (Poslanecké sněmovně předložen dne 23.06.2020, projednáván jako sněmovní tisk č. 909 a senátní tisk č. 327, ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 17.12.2020 pod č. 527/2020), zdvořile požádat o poskytnutí níže uvedených informací, vztahujících se k legislativní přípravě cit. návrhu zákona:

  1. Kdo konkrétně (tj. která konkrétní fyzická osoba, např. který poslanec, senátor, člen vlády, lobbista apod., a/nebo která konkrétní právnická osoba, např. které ministerstvo, spolek či sdružení podnikatelů, profesní komora, obchodní komora, obchodní společnost, nadnárodní korporace apod.) ministerstvu financí navrhnul začlenit do části třetí cit. vládního návrhu zákona (změna živnostenského zákona) novelizační bod 21, znějící: „V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají nové body 80 a 81, které znějí: „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 82.“?
  2. Pokud tak v době legislativní přípravy cit. vládního návrhu zákona vůči ministerstvu financí učinil některý z výše uvedených či obdobných subjektů, žádám o zaslání podání (dopisu, návrhu legislativního materiálu apod.), jímž tak vůči ministerstvu financí učinil.
  3. Pokud tak vůči ministerstvu financí neučinil žádný z výše uvedených ani obdobných subjektů, žádám o poskytnutí informace, proč konkrétně (tedy na základě jaké analýzy a proč) tak učinilo samo ministerstvo financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme o podrobný rozpis všech položek rozpočtu oprav hotelu Thermal, u kterých došlo k navýšení původně plánované částky, že výsledná částka činí částku o 300 milionů korun vyšší. Pokud existuje zjednodušená verze rozpočtu, která pracuje například s okruhy položek, stačí nám údaje o navýšení v této podobě.

Vydáno

Cenový věstník 11/2021

  • Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021