Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

 • Datum uveřejnění: 27. 9. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25. 10. 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. září 2021

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 11: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR v letech 2022 – 2026“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Veřejná zakázka Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 - Náhrada serverů Datového skladu, prvků centrálního diskového úložiště a virtualizační farmy CS ČR
 • Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management“

Aktualizováno

Analýza MF: Moderní regulace hazardu funguje, za čtyři roky ubylo 80 % heren a 62 % automatů. Výzvou je internetové hraní

Vláda v pondělí 13. září schválila ex post RIA analýzu Ministerstva financí provedenou za účelem komplexního přezkumu a vyhodnocení právní úpravy v oblasti hazardních her. Účelem analýzy bylo zhodnotit naplňování cílů a principů regulace hazardních her a identifikovat potenciální doporučení pro její budoucí vývoj. Zpracována byla také analýza ASTERIG zkoumající rizikovost jednotlivých hazardních her.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v roce 1996 zažádala městská část Praha–Libuš o poskytnutí „dotace“ na provedení nástavby na části budovy v ulici Meteorologická č. p. 181, na pozemcích par. č. 864 a prac. č. 856 oba v k. ú. Libuš. Ve shora uvedené ulici se nachází ZŠ Meteorologická. Na tuto nástavbu na části budovy (školy) v ulici Meteorologická bylo „údajně“ investorem čerpáno celkem 24.251.000,- Kč z peněz daňových poplatníků. Nástavba na škole není do současné doby funkční, vzhledem k tomu, že nemá zajištěn přístup (schází schodiště) a uvnitř je pouze hrubá stavba, takže ani po 13 letech není dokončená.

Na dotaz zřizovatele tj. Městské čásit Praha-Libuš z jakých důvodů nebylo pokračováno v dokončení nástavby po ukončení soudního sporu, jsem obdržel dne 1.9.2021 od Úřadu městské části Praha-Libuš, následující stanovisko:

Z podkladů školy ohledně nízkého počtu dětí navštěvující tuto základní školu lze předpokládat, že nebyla potřeba připravenou rezervu (ve 4 NP pavilonu A pro 2 kmenové třídy a 2 malé jazykové učebny) dokončovat. Pro ilustraci uvádím, že ve
školním roce 2007/2008 bylo žáků celkem 300, ve školním roce 2021/2022 jich je 658. Do dnešního dne není naplněna rejstříková kapacita školy, která je 800 dětí.

Na základě výše uvedených skutečností, žádám, dle shora zmíněného zákona, o níže uvedené informace:

 1. Zda se v archívu Ministerstva financí ČR nachází žádost zřizovatele městské části Praha– Libuš o poskytnutí „dotace“ a o jakou výši bylo žádáno? Pokud ano, tak žádám o kopii této žádosti.
 2. Požadoval poskytovatel „dotace“, aby příjemce „dotace“ tj. městská část Praha–Libuš, předložil řádné vyúčtování?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá o poskytnutí následujících informací:

 1. zaslání skenu pojistné smlouvy č. 3903257370 uzavřené s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 (dále jen „ČPP“), jíž má být ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. pojištěna odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla, a to konkrétně cisternové automobilové stříkačky Liaz, reg. zn. PI 62-80, popř. jíž má být na ČPP ve smyslu § 11 zákona č. 168/1999 Sb. přenesen výkon činností spojených s náhradou újmy hrazenou Ministerstvem financí České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí sborníku z odborného semináře pořádaného Ministerstvem financí k případu nákupu letadel CASA, jak o jeho konání a existenci informoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek například v rozhovoru prezentovaném na Echo24 dne 31.1.2021, viz zde“

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 8/2021

Srpnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.