Novinky

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 8,8 mld. Kč

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí samostatného oddělení Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Státní rozpočet
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Ministerstvo financí

K 31.1.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 121,8 mld. Kč, celkové výdaje 113,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 8,8 mld. Kč (v lednu 2018 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč). Meziroční srovnání negativně ovlivňuje skutečnost, že v lednu 2018 státní rozpočet získal mimořádných 17,1 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

K 31. 1. 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 121,8 mld. Kč, celkové výdaje 113,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 8,8 mld. Kč (v lednu 2018 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč). Meziroční srovnání negativně ovlivňuje skutečnost, že v lednu 2018 státní rozpočet získal mimořádných 17,1 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo přebytkem ve výši 4,1 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 5,0 mld. Kč.

 

Pokladní plnění za leden 2019 (v mld. Kč)
Ukazatel 2018 2019
Skutečnost
leden-prosinec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index
2019/2018
Rozdíl
2019-2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 132,15 10,1 1 465,36 1 465,36 121,76 8,3 92,1 -10,38
VÝDAJE CELKEM 105,69 7,7 1 505,36 1 505,36 112,99 7,5 106,9 7,30
SALDO 26,45 - -40,00 -40,00 8,77 - 33,2 -17,68
Saldo bez EU/FM *) 5,03 - -40,00 -40,00 4,14 82,4 -0,89

 *) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy státního rozpočtu vlivem nepravidelných příjmů z EU sice meziročně klesly o 10,4 mld. Kč, ovšem daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení na konci ledna meziročně vzrostly o 2,5 mld. Kč, tj. o 2,5 %.

Inkaso DPH ve výši 30,6 mld. Kč je meziročně nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,8 %. V letošním roce není inkaso této daně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní. Celoroční plánovaný růst inkasa DPH proti skutečnosti roku 2018 ve výši 6,8 % vychází hlavně z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení. Lednové inkaso, které vyjadřuje splatnou daň za měsíc prosinec, bylo v meziročním porovnání negativně ovlivněno nižším počtem pracovních dnů měsíce prosince 2018. V rozpočtu na rok 2019 se počítá se spuštěním 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb a se souvisejícím pozitivním efektem na příjmy státního rozpočtu v odhadované výši 0,7 mld. Kč. Současně se také počítá s negativním dopadem přesunu části některých služeb jako např. úprava a rozvod vody, stravovacích služeb a dalších do nižší 10 % sazby DPH v odhadované výši 1 mld. Kč. V dalších měsících se na inkasu bude také negativně projevovat snížení sazby DPH na pravidelnou pozemní dopravu s rozpočtovým dopadem ve výši -0,5 mld. Kč.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 13,4 mld. Kč, což je o 0,3 % méně než v lednu 2018.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 6,7 mld. Kč při meziročním růstu o 0,3 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2018 o 2,4 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje, který je doprovázen rostoucími přepravními výkony i vyšší spotřebou pohonných hmot související s rostoucími příjmy domácností. Celkový růst inkasa však bude nadále ovlivňovat vratka za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu zavedená v roce 2017, kdy pro rok 2019 je počítáno s dílčí novelizací.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 4,9 mld. Kč, což je meziročně o 0,1 mld. Kč, tj. o 2,6 %, méně. Tento nepatrný pokles může být způsoben každoročně odlišným opožděním plateb z předchozího období. Pro rok 2019 není plánováno navyšování sazeb této daně, bude však nově zavedena spotřební daň na zahřívané tabákové výrobky. Mírně negativní dopad na inkaso bude mít nadále zavedení tzv. protikuřáckého zákona. Proti skutečnosti roku 2018 počítá rozpočet s poklesem inkasa této daně o 4,6 %.

Inkaso daně placené plátci při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 9,8 %, zatím dosáhlo 12,2 mld. Kč. Plánovaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2018 o 14,4 % je odrazem jak pokračujícího vysokého růstu platů a mezd ve veřejném i v soukromém sektoru, tak vysoké úrovně zaměstnanosti. Pozitivně se na inkasu projevuje i zavedení elektronické evidence tržeb.

Inkaso daně placené poplatníky ve výši 0,3 mld. Kč souvisí, stejně jako v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci prvního kalendářního čtvrtletí. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2018 o 17,3 % bude mít dále pozitivní vliv už celoroční dopad zavedení první a druhé fáze elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad na inkaso ve výši 1 mld. Kč lze očekávat z důvodu snížení limitu pro výdajové paušály a současného navrácení možnosti uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje. Negativně ovlivní inkaso v roce 2019 také zvýšení daňového zvýhodnění na první děti ve výši 0,4 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 1,3 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více než na konci ledna 2018. V letošním roce nebudou mít na inkaso této daně vliv žádné výraznější legislativní úpravy.

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které zatím při meziročním poklesu o 0,5 mld. Kč dosáhlo 0,6 mld. Kč, je výrazně ovlivněno platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2019 je rozpočet této daně o 5,9 % vyšší než inkaso roku 2018. Inkaso bude meziročně pozitivně ovlivněno dopadem zavedení elektronické evidence.

U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které zatím při meziročním růstu o 12,4 % dosáhlo 1,3 mld. Kč, počítá rozpočet s poklesem proti inkasu roku 2018 o 9,8 %. Inkaso by mohlo být v průběhu roku negativně ovlivněno dopadem návrhu na zavedení osvobození prvního úplatného převodu bytu v rodinném domě, který je ještě v legislativním procesu, s rozpočtovým dopadem v předpokládané výši -0,1 mld. Kč. Na vývoj autonomního inkasa bude mít dále vliv i předpokládaná pozvolná stagnace realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 2,6 mld. Kč, tj. o 6,6 %, dosáhly 42,6 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 8,4 % proti skutečnosti 2018. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2019 o 8,3 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i výrazný růst pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 18,7 mld. Kč (meziroční pokles o 12,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 13,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2018 nižší o 13,4 mld. Kč. Výrazný meziroční pokles souvisel se skutečností, že v lednu 2018 státní rozpočet získal 17,1 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 113,0 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2019 byly o 7,3 mld. Kč, tj. o 6,9 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2018 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,5 %. Meziroční růst ovlivnily zejména sociální dávky vyšší o 5,1 mld. Kč a výdaje na platy v regionálním školství vyšší o 4,5 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 10,3 mld. Kč, což je o 4,3 mld. Kč více než v lednu 2018.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 601,9 mld. Kč, což je o 8,1 % více než skutečnost dosažená v roce 2018 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 8,9 %). K 31. 1. 2019 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 50,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 5,1 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 4,0 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Výdaje na důchody v roce 2019 porostou i díky zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a také procentní výměry důchodů o 1000 Kč u příjemců důchodů starších 85 let.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 25,2 mld. Kč a meziročně klesly o 4,4 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 23,9 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 21,2 mld. Kč (v lednu 2018 to bylo 18,0 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,6 mld. Kč (v lednu 2018 to bylo 1,4 mld. Kč). Dále bylo v průběhu ledna převedeno z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1,1 mld. Kč, které směřovaly na rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“. S platností od 1. 1. 2019 se v meziročním nárůstu promítá navýšení objemu prostředků na platy v regionálním školství, a to o 15 % u pedagogických pracovníků 15 % a o 10 % u nepedagogických pracovníků.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 6,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2018 o 7,3 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 969 Kč na 1 018 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1. 1. 2019.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 1,6 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2018 o 5,8 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Je tvořen prostředky ve výši 75,8 mld. Kč, které mají financovat národní investice a prostředky ve výši 46,5 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let - odhadovaný stav na začátku roku 2019 je cca 72 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2019 přebytkem ve výši 8,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2018 přebytek nižší o 17,7 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové tak výdajové straně by výsledek znamenal meziročně horší výsledek jen o 0,9 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu / leden (v mil. Kč)
leden 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo SR 2 924 6 666 6 946 3 835 17 012 14 883 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415 45 045 28 583 45 869 9 100 26 453 8 772
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR 2018 - 2019 - graf leden
Vývoj salda SR za leden v roce 2018 a 2019 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2018 26,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 8,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden 2019 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2018 2019
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index 2019/2018 Rozdíl 2019-2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Příjmy celkem 132,15 10,1 1 465,36 1 465,36 121,76 8,3 92,1 -10,38
v tom:                
Daňové příjmy celkem 100,53 8,2 1 325,36 1 325,36 103,07 7,8 102,5 2,54
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 60,60 8,4 768,94 768,94 60,51 7,9 99,8 -0,10
v tom:                
DPH 31,46 11,2 297,90 297,90 30,58 10,3 97,2 -0,89
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 13,44 8,7 157,40 157,40 13,40 8,5 99,7 -0,03
- Spotřební daň z minerálních olejů 6,68 8,2 83,80 83,80 6,69 8,0 100,3 0,02
- Spotřební daň z tabákových výrobků 5,04 9,1 56,10 56,10 4,91 8,8 97,4 -0,13
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,06 3,0 2,10 2,10 0,06 3,0 107,3 0,00
Daně z příjmů PO 1,13 1,0 124,40 124,40 0,63 0,5 55,8 -0,50
Daně z příjmů FO - v tom: 12,62 8,7 165,60 165,60 13,92 8,4 110,2 1,29
- vybíraná srážkou 1,23 11,5 12,00 12,00 1,33 11,1 107,8 0,10
- placená plátci 11,15 8,7 146,20 146,20 12,24 8,4 109,8 1,10
- placená poplatníky 0,24 3,6 7,40 7,40 0,34 4,7 141,2 0,10
Majetkové daně - v tom: 1,18 9,9 12,30 12,30 1,33 10,8 112,3 0,15
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 11,4 0,00
- Daň darovací 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 149,4 0,00
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 1,18 9,8 12,30 12,30 1,33 10,8 112,4 0,15
Poplatky za uložení odpadů 0,14 8,9 1,55 1,55 0,17 10,7 120,6 0,03
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,02 8,3 0,30 0,30 0,04 15,0 270,9 0,03
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 0,03 0,6 4,80 4,80 0,05 1,1 180,1 0,02
Ostatní daňové příjmy *) 0,58 13,4 4,69 4,69 0,39 8,2 66,2 -0,20
Pojistné na SZ - z toho: 39,93 8,0 556,42 556,42 42,56 7,6 106,6 2,64
- na důchody 35,49 8,0 494,65 494,65 37,83 7,6 106,6 2,34
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 31,62 33,2 140,00 140,00 18,69 13,4 59,1 -12,92
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 31,48 34,1 115,41 115,41 18,59 16,1 59,1 -12,88
- Příjmy z EU/FM 26,86 38,3 92,48 92,483 13,48 14,6 50,2 -13,38
- Soudní poplatky 0,09 7,3 1,13 1,13 0,12 10,9 141,3 0,04
- Příjmy sdílené s EU 0,13 8,0 1,68 1,68 0,15 8,8 111,7 0,02
Kapitola Operace SFA 0,08 24,5 3,53 3,53 0,04 1,0 43,1 -0,05
Kapitola Státní dluh 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x x 0,00
Kapitola VPS 0,05 1,9 21,06 21,06 0,06 0,3 119,6 0,01

*) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2017 Celkem r. 2018 Celkem r. 2019 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden % plnění 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   111,49     123,26     125,85   11,77 2,58 110,6 102,1
- Daňové příjmy 920,96 74,79 8,1 1 017,89 83,34 8,2 1 086,94 83,28 7,7 8,54 -0,05 111,4 99,9
- DPH 370,50 41,37 11,2 416,10 46,24 11,1 441,40 44,88 10,2 4,87 -1,37 111,8 97,0
- spotřební daně (vč. energ. daní) 158,80 13,22 8,3 162,90 14,11 8,7 165,80 14,08 8,5 0,89 -0,02 106,7 99,8
- daně z příjmů PO 169,20 1,21 0,7 175,40 1,52 0,9 184,20 0,86 0,5 0,31 -0,66 125,5 56,8
- daně z příjmů FO 180,50 16,73 9,3 218,10 18,84 8,6 248,50 20,74 8,3 2,11 1,90 112,6 110,1
- vybíraná srážkou 14,90 1,67 11,2 15,80 1,68 10,6 17,80 1,81 10,2 0,00 0,14 100,1 108,1
- placená plátci 159,20 14,81 9,3 193,80 16,86 8,7 221,50 18,51 8,4 2,06 1,65 113,9 109,8
- placená poplatníky 6,40 0,25 3,9 8,50 0,30 3,5 9,20 0,41 4,5 0,05 0,11 121,8 136,6
- silniční daň 5,90 0,55 9,2 6,10 0,59 9,6 6,30 0,65 10,3 0,04 0,06 107,8 110,0
- daň z nemovitých věcí 10,40 0,08 0,7 11,40 0,09 0,8 12,00 0,10 0,8 0,01 0,01 116,9 108,9
- majetkové daně 11,60 0,90 7,8 12,00 1,18 9,9 12,30 1,33 10,8 0,28 0,15 131,2 112,3
- dálniční poplatek ****) 4,50 x x 5,00 x x 5,10 x x x x x x
- ostatní daně a poplatky 9,56 0,75 7,8 10,89 0,77 7,0 11,34 0,65 5,7 0,02 -0,12 102,9 84,8
- Pojistné na SZ 447,83 36,70 8,2 496,94 39,93 8,0 556,42 42,56 7,6 3,23 2,64 108,8 106,6
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   x     x     x   x x x x

*) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2019 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím a krajům (3,2 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,0 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) v souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování pojistného na zdravotní pojištění bude údaj za leden 2019 obsahem měsíčního pokladního plnění za vydaného v březnu 2019

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2018 2019
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index 2019/2018 Rozdíl 2019-2018
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 105,69 7,7 1 505,36 1 505,36 112,99 7,5 106,9 7,30
Běžné výdaje 104,64 8,2 1 383,09 1 383,31 111,41 8,1 106,5 6,76
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 0,09 0,1 142,77 142,77 0,09 0,1 101,3 0,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 3,40 2,9 124,80 117,96 3,23 2,7 95,0 -0,17
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 0,31 0,7 46,47 46,47 0,10 0,2 30,5 -0,22
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 0,32 0,32 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1,43 2,8 49,49 50,95 1,69 3,3 117,7 0,25
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 1,76 12,4 16,57 16,20 1,46 9,0 83,5 -0,29
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 5,66 16,2 40,69 40,60 9,61 23,7 169,6 3,94
- Neinvestiční transfery SZIF 5,66 19,5 33,77 33,74 8,61 25,5 152,0 2,94
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 5,70 8,2 73,33 73,33 5,98 8,2 104,9 0,28
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29,64 19,7 178,41 177,98 25,24 14,2 85,2 -4,40
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 6,51 9,5 73,48 73,66 6,50 8,8 99,8 -0,01
Sociální dávky **) - v tom: 45,80 8,2 601,89 601,25 50,86 8,5 111,1 5,06
- Důchody 35,95 8,4 472,23 471,88 39,94 8,5 111,1 3,99
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,67 9,6 7,27 7,23 0,69 9,5 103,4 0,02
- Ostatní soc.dávky 6,10 7,9 80,50 80,28 6,94 8,6 113,9 0,84
- Státní soc.podpora 3,08 7,0 41,90 41,87 3,29 7,9 106,7 0,21
Stavební spoření 0,00 0,0 4,00 4,00 0,00 0,0 20,1 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 7,10 7,10 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 1,82 4,6 43,60 43,60 3,72 8,5 204,4 1,90
Ostatní běžné výdaje ***) 2,84 12,0 26,95 33,90 3,03 8,9 106,7 0,19
Kapitálové výdaje 1,05 1,2 122,27 122,05 1,58 1,3 151,3 0,54
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,11 0,7 24,14 23,54 0,14 0,6 128,9 0,03
Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,05 1,1 5,09 5,44 0,47 8,6 899,4 0,41
Investiční transfery státním fondům - z toho: 0,32 0,8 54,06 54,10 0,41 0,8 128,1 0,09
- Investiční transfery SFDI 0,00 0,0 48,69 48,69 0,00 0,0 x 0,00
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 0,02 0,4 5,67 5,72 0,04 0,7 183,5 0,02
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,42 4,0 11,85 11,64 0,37 3,2 89,6 -0,04
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,13 1,0 21,45 21,61 0,16 0,7 121,2 0,03
Saldo hospodaření SR 26,45 . -40,00 -40,00 8,77 . 33,2 -17,68

*) skutečnost v roce 2018 a 2019 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější