Novinky

Usnesení vlády č. 289/2015 (zrušené usnesení)

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

 • SMART Governance
 • Společný nákup
 • Pravidla Společného nákupu
Aktualizováno 19. 10. 2015
 • Aktualizace obsahu

Usnesení vlády o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu.

Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.


Usnesení vlády České republiky

Vláda České republiky přijala usnesení o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu (č. 289/2015) dne 22. dubna 2015.

Usnesení vlády v celém znění si lze prohlédnout zde: UV č. 289/2015 - Usnesení vlády (.PDF, 79 kB)

Předkládací zpráva

Ministerstvo financí zpracovalo analýzy, jejichž cílem bylo identifikovat takové komodity, jejichž zařazení do centrálního nákupu státu je v praxi vyzkoušené (komodity přiměřeně snadno technicky definovatelné a standardizovatelné napříč jednotlivými resorty) a které jsou poptávány v rámci všech resortů v relevantním objemu, jenž s sebou nese dostatečný potenciál dosažitelných úspor.

Celé znění předkládací zprávy si lze prohléhnout zde: UV č. 289/2015 - Předkládací zpráva (.PDF, 491 kB)

Analýza praxe a zkušeností s realizací CNS ve vybraných zemích EU

Jako jeden z podkladů pro identifikaci komodit vhodných k zahrnutí do centrálního nákupu státu byla zpracována analýza dobré praxe ve vybraných pěti evropských zemích Evropské unie: Rakousku, Velké Británii, Německu, Francii a Itálii.

Ve všech těchto zemích centrální nákup státu probíhá řadu let, dosahované úspory se pohybují v řádu mezi 15-25 %.

Analýzu v celém znění si lze prohlédnout zde: UV č. 289/2015 - Příloha 1 - Analýza zahraniční praxe (.PDF, 565 kB)

Analýza provozních výdajů na úrovni státní správy

Na základě komodit vytipovaných pro centrální nákup ze zkušeností ostatních zemí provedlo Ministerstvo financí analýzu skutečně realizovaných provozních výdajů státní správy s cílem potvrdit relevanci těchto komodit ve výdajích jednotlivých resortů a tedy i potenciál úspor dosažitelných prostřednictvím centrálního nákupu státu.

Analýzu v celém znění si lze prohlédnout zde: UV č. 289/2015 - Příloha 2 - Analýza provozních výdajů (.PDF, 729 kB)

Návrh pravidel centrálního nákupu státu a návrh komodit určených pro standardizaci

Celý dokument si lze prohlédnout zde: UV č. 289/2015 - Návrh komodit a pravidel pro CNS (.PDF, 433 kB)

Pravidla CNS

 1. Ministerstvo vnitra (pro kategorii komodit 1. ICT komodity) a ministerstvo financí (pro kategorie komodit 2. Vozový park a pohonné hmoty, 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika, 4. Energie a správa budov a 5. Doprava a ubytování) jsou oprávněna stanovit závazný technický standard pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací stanovené tímto usnesením vlády nebo jejich součásti. Technický standard má formu limitních parametrů nebo rámcové technické specifikace.
 2. Pro účely návrhu technického standardu ministerstvo vnitra a ministerstvo financí ustanoví meziresortní standardizační skupiny, do kterých přizvou nominované zástupce všech resortů. Ministerstvo vnitra (pro kategorii komodit 1. ICT komodity) a ministerstvo financí (pro kategorie komodit 2. Vozový park a pohonné hmoty, 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika, 4. Energie a správa budov a 5. Doprava a ubytování) technický standard navrhnou s přihlédnutím ke stávající praxi a potřebám jednotlivých resortů tak, aby pokrýval maximum oprávněných požadavků a zároveň umožňoval přiměřenou centralizaci poptávky.
 3. V odůvodněných případech lze na úrovni jednotlivých resortů či organizací poptávat komodity s užitnou hodnotou mimo rámec definovaného technického standardu. V takovém případě je zadavatel povinen o tomto postupu ministerstvo vnitra (v případě kategorie komodit 1. ICT komodity) nebo ministerstvo financí (v případě kategorií komodit 2. Vozový park a pohonné hmoty, 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika, 4. Energie a správa budov a 5. Doprava a ubytování) informovat.
 4. Standardizace a centralizované zadávací řízení se obecně nevztahuje na případy, kdy se předmět nákupu týká utajovaných informací, činností v oblasti obrany a bezpečnosti, nákupů realizovaných v zahraničí, nákupů ze zvláštních prostředků Vojenského zpravodajství a Vojenské policie nebo je-li předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky.
 5. V rámci centrálního nákupu státu plní ministerstvo vnitra (pro kategorii komodit 1. ICT komodity) a ministerstvo financí (pro kategorie komodit 2. Vozový park a pohonné hmoty, 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika, 4. Energie a správa budov a 5. Doprava a ubytování) ve vztahu k ostatním ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, a jejich podřízeným organizacím roli centrálního zadavatele státu (ve smyslu centrálního zadavatele dle § 3, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
 6. Účast organizací v centrálním nákupu státu je dobrovolná. Centrální nákup státu probíhá na základě písemné smlouvy, kterou před zahájením centralizovaného zadávacího řízení uzavře centrální zadavatel státu s dalšími resorty jako pověřujícími zadavateli. Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání iniciuje centrální zadavatel státu. Ve smlouvě centrální zadavatel státu a pověřující zadavatelé upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.
 7. Centrální zadavatel státu bude v souladu s platnými právními předpisy EU2 dbát na to, aby byly v rámci centrálních zadávacích řízení v přiměřené míře využívány instituty zachovávající možnost účasti malých a středních podniků. Zejména se jedná o uzavírání rámcových dohod s více dodavateli či rozdělení centrálních veřejných zakázek na menší části, např. s ohledem na územní členění.
 8. Jednotlivá centrální zadávací řízení budou připravována s dostatečným časovým předstihem tak, aby mohla proběhnout podrobná technická specifikace a sběr a agregace požadavků jednotlivých organizací na nákup.
 9. Pověřující zadavatelé budou na základě rámcové smlouvy uzavřené centrálním zadavatelem státu s vybraným dodavatelem či dodavateli uzavírat vlastní prováděcí či kupní smlouvy, příp. realizovat vlastní dílčí objednávky.
 10. Centrální zadavatel státu v rámci přípravy jednotlivých centrálních zadávacích řízení provádí:
  1. Sběr a agregaci předběžných požadavků na centrální nákup
  2. Sběr dalších podkladů nezbytných pro přípravu zadávacího řízení
  3. Přípravu podrobné technické specifikace
  4. Přípravu zadávací dokumentace včetně návrhu rámcové smlouvy
  5. Sběr požadavků na centrální nákup dle navržené technické specifikace
 11. Centrální zadavatel státu zajišťuje plnění zákonem stanovených uveřejňovacích povinností, zejména uveřejňování výsledků centralizovaných veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy, skutečné uhrazené celkové ceny v rámci rámcové smlouvy a seznamu subdodavatelů.
 12. Pověřující zadavatelé centrálnímu zadavateli státu v rámci přípravy jednotlivých centrálních zadávacích řízení na jeho žádost poskytují:
  1. Předběžné požadavky na centrální nákup
  2. Další podklady nezbytné pro přípravu zadávacího řízení, zejména pak podklady potřebné pro přípravu zadávací dokumentace
  3. Závazné požadavky na centrální nákup dle navržené technické specifikace
 13. Dále pověřující zadavatelé v rámci přípravy a realizace jednotlivých centrálních zadávacích řízení
  1. Nominují své zástupce a jejich náhradníky do pracovní skupiny pro přípravu zadávací dokumentace
  2. Nominují své zástupce a jejich náhradníky do komise pro posouzení kvalifikace a komise pro hodnocení nabídek
  3. Poskytnou centrálnímu zadavateli státu součinnost nezbytnou pro plnění zákonem stanovených uveřejňovacích povinností
 14. Centrální zadavatel státu bude dbát na to, aby byl v rámcových smlouvách nastaven takový společný rámec objednávání, dodávání a fakturace, který bude co nejméně administrativně zatěžující a zároveň umožní přiměřeně operativní reakci na nákupní požadavky pověřujících zadavatelů.
 15. Centrální zadavatel státu umožní v případě jejich zájmu přistoupení k meziresortnímu systému centrálního nákupu i ostatním ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády ČR, a státním organizacím. Takové přistoupení bude možné na základě uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání před samotným zahájením centralizovaného zadávacího řízení.
 16. Pro účely centrálního nákupu státu ministerstvo vnitra a ministerstvo financí jako centrální zadavatelé státu vychází z metodických pokynů k centralizovanému zadávání veřejných zakázek, vzorových smluv a vzorových zadávacích podmínek, které stanovuje v souladu s usnesením vlády k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy ministerstvo pro místní rozvoj, pakliže jsou tyto stanoveny.
 17. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracovává a předkládá vládě ČR po skončení každého kalendářního roku zprávu o hodnocení postupu v oblasti standardizace a centrálního nákupu státu, jejíž přípravu po věcné i procesní stránce koordinuje s ministerstvem pro místní rozvoj, které vládě ČR předkládá každý rok zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání.

Hlavním pilířem v organizační struktuře je Nadresortní koordinační skupina, kterou má v gesci Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. V rámci této skupiny jsou ustanoveny Komoditní standardizační skupiny.

Návrh komodit

Rozsah komodit, u kterých bude probíhat meziresortní spolupráce v oblasti standardizace a případné následné centralizované zadávací řízení, se bude pohybovat v rámci skupin číselníku NIPEZ uvedených v tabulce níže a položek jim podřízených. Jedná se o rámcový výčet – není tedy stanoveno, že závazný technický standard musí být nakonec určen u všech komodit nebo pro všechny položky zahrnuté v rámci dané komodity.

Kategorie / výčet komodit v jednotlivých kategoriích podle číselníku NIPEZ Kód skupin dle číselníku NIPEZ
1. ICT komodity
Mobilní telefony a příslušenství 8
Počítače a stroje na zpracování dat a datová média 6
Přístroje a zařízení pro radiokomunikace 34
Telekomunikační služby a Internetové služby 52
2. Vozový park a pohonné hmoty
Díly a příslušenství pro motorová vozidla 23
Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 46
Ostatní dopravní prostředky a zařízení 24
Pohonné hmoty a maziva 2
Pronájem dopravních prostředků 42
Silniční motorová vozidla 22
3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika
Kancelářská technika a zařízení 3
Kancelářské potřeby 11
Materiál pro tiskařské/polygrafické účely 5
Nábytek 15
Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení 45
Pomocné a ostatní kancelářské služby 69
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 4
Tiskařské služby 70
Tiskařské výrobky 12
Zařízení a vybavení interiéru 16
4. Energie a správa budov
Bezpečnostní služby 75
Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží 14
Opravy a údržba technických zařízení budov 48
Paliva a elektrická energie, pára a horká voda 1
Realitní služby 64
Služby odpadového hospodářství 57
Úklidové a čistící služby 76
5. Doprava a ubytování
Pomocné služby pro pozemní, vodní a leteckou dopravu 51
Přepravní a jiné logistické služby 50
Ubytovací služby, pohostinství, maloobchod 71

Nejčtenější