Novinky

TWINNING

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Granty
 • Manuál
 • Metodika
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • Podpora ze zahraničí
 • Prezentace
 • Twinning
 • Zahraniční sektor
 • Dotace
Aktualizováno 23. 9. 2019
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktní osoby v části Kontaktní údaje NCP Twinning pro ČR

Twinning je nástrojem Evropské komise pro spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přijímajícími zeměmi. Tyto země zahrnují jak kandidátské a potenciální kandidátské státy pro vstup do Evropské unie, tak země zahrnuté do Evropské politiky sousedství.

Základní informace

Jak twinningová spolupráce funguje. Jak je možné se do Twinningu zapojit. Postavení ČR - role Ministerstva financí v rámci twinningové spolupráce.

JAK TWINNING FUNGUJE

TWINNING je realizován prostřednictvím samostatných projektů, které jsou založeny výhradně na předávání zkušeností a know-how veřejného sektoru členských zemí EU přijímající zemi s cílem dosáhnout stanovených výsledků projektu. Projekty jsou chápány jako součást zahraniční politiky ČR a jako jedna z cest poskytování podpory druhým zemím vedle rozvojové politiky a transformační spolupráce.

Twinningová spolupráce se řídí jednotnými pravidly, která jsou závazná pro všechny zúčastněné subjekty. Tato pravidla jsou stanovena twinningovým manuálem (dále jen TW manuál) vydaným a pravidelně aktualizovaným ze strany Evropské komise.

TW manuál lze nalézt na webových stránkách DG NEAR: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

Náplň každého projektu je specifikována v tzv. twinningové fiši, která stanoví, jakých konkrétních výsledků a cílů má být v průběhu projektu dosaženo.

Twinningová fiše vzniká na základě dohody mezi Evropskou komisí a přijímajícím státem. Schválené twinningové fiše Evropská komise distribuuje prostřednictvím informační sítě národních kontaktních míst (NCP). Fiše jsou rozesílány do e-mailových schránek všech NCP Twinning a ty je dále distribuují potenciálním uchazečům o účast v TW projektech, tj. ústředním orgánům a organizacím, které mají oprávnění poskytovat služby jménem členských států EU v TW projektech (viz níže).

NCP Twinning v ČR je součástí organizační struktury Ministerstva financí. Pravidelně přijímá twinningové fiše, které následně distribuuje na jednotlivá ministerstva a ostatní ústřední státní úřady, které je dále přeposílají na konkrétní experty, kteří svým profesním zaměřením spadají do poptávky uvedené v projektové fiši.

Kontaktní údaje NCP Twinning pro ČR:

Vedoucí NCP: vedoucí odd. 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka, odbor 58 – Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Váchová
Tel.: +420 257 044 578
E-mail: blanka.vachova@mfcr.cz nebo twinning-ncp@mfcr.cz

NCP Twinning pro ČR je součástí informační sítě a v rámci obecných povinností plní zejména tyto úkoly:

 • zprostředkovává informace o Twinningu, které jsou po síti NCP publikovány všem členským zemím EU,
 • poskytuje poradenství týkající se závazné a jednotné metodiky TW Manuálu Evropské komise,
 • komunikuje jménem ČR s administrativou Evropské komise a s ostatními účastníky informační sítě NCP,
 • ověřuje informace poskytované žadateli o status organizace s mandátem, které následně certifikuje Evropská komise,
 • předkládá nabídky projektů do výběrových řízení jménem ČR.

KDO SE MŮŽE TWINNINGU ÚČASTNIT

Z členských států EU se mohou projektů účastnit pouze subjekty veřejné správy. Zapojování soukromých subdodavatelů je povoleno jen ve zcela výjimečných případech (blíže viz TW manuál).

Reagovat na poptávku přes NCP Twinning pro ČR tedy mohou především ministerstva, jiné ústřední správní úřady a další správní úřady s celostátní územní působností (např. státní příspěvkové organizace).

O účast v projektu se mohou ucházet i instituce, které nejsou integrální součástí státní správy, ale je na ně převeden výkon některých oblastí státní správy (např. agentury, vysoké školy, obecně prospěšné společnosti), získají-li status tzv. organizace s mandátem (více viz TW manuál). O takový mandát je vždy třeba zažádat prostřednictvím e-mailu zaslaného na NCP Twinning pro ČR v předstihu, a to v souvislosti s konkrétním projektem. V případě nejistoty, zda žádat o status mandated body, se prosím obraťte na NCP Twinning pro ČR.

V případě zájmu státní instituce o účast v twinningovém projektu je nutné předložit nabídku, která reaguje na příslušnou twinningovou fiši, a to zejména jak bude dosaženo požadovaných výsledků (formulář pro předkládanou nabídku viz TW manuál). V případě, že se jedná o instituce, která musí nejdříve získat mandát, je nutné před předložením nabídky zažádat o zařazení na seznam organizací s mandátem.

Seznam organizací s trvalým mandátem je k nalezení na adrese: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

O účast v twinningovém projektu mohou rovněž žádat experti jako jednotlivci neboli tzv. short term experts. V takovém případě je nutné zaslat žádost o účast na NCP Twinning pro ČR včetně CV a informace, které konkrétní komponenty v projektu se expert chce účastnit.

Veškerá komunikace včetně předkládání nabídek probíhá vždy přes NCP Twinning pro ČR.

NCP Twinning pro ČR vede seznam kontaktů, na které pravidelně zasílá informace o vyhlašovaných projektech. V případě zájmu o připojení Vašeho kontaktu na tento seznam prosím napište na: twinning-ncp@mfcr.cz.

Význam Twinningu a TAIEXu z hlediska zahraniční politiky ČR

Twinning a TAIEX jsou nástroje EU pro budování institucionálních kapacit zemí jihovýchodní a východní Evropy, jižního Středomoří a zemí v rámci společné zahraniční politiky, při nichž dochází ke vzájemné výměně zkušeností členských států EU a partnerských zemí v oblasti acquis communautaires na úrovni orgánů státní správy a jejich příspěvkových organizací.

Twinning a TAIEX napomáhají k demokratizaci, bezpečnostní stabilitě a evropské integraci těchto regionů a tím i samotné Evropské unie. Z unijního pohledu se jedná o integrální součást vnější spolupráce EU v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2018 – 2030, Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce ČR i Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020 patří mezi dlouhodobé priority ČR zejména země západního Balkánu a východní Evropy, na které se Twinning a TAIEX zaměřují. Pro ekonomickou stabilitu a bezpečnost Evropy je však významná i oblast jižního Středomoří, a to zejména v kontextu podpory transformačních procesů zemí Arabského jara.

ČR může partnerským zemím v rámci Twinningu a TAIEXu mnoho nabídnout, protože disponuje vlastními zkušenostmi z období společenské i ekonomické transformace před vstupem do EU v roce 2004. ČR může napomoci s implementací evropské legislativy či poskytnout asistenci při uskutečňování strukturálních reforem v mnoha oblastech (obchodu, migrace, životního prostředí, zemědělství, vzdělávání atd.). Stěžejní součástí transformační politiky ČR je politika podpory lidských práv, demokracie a univerzálních hodnot.

Větší zapojení odborníků z české státní správy výrazně přispívá k rozvoji bilaterálních vztahů s jednotlivými přijímajícími zeměmi. Zapojení ČR je však přínosné i z hlediska prohloubení vztahů s ostatními členskými státy EU, které mají zájem o realizaci twinningových projektů v rámci konsorcií s ČR. Česká republika se tak zviditelňuje v zahraničí a posiluje své renomé solventního a zkušeného partnera i v EU.

Účast ve twinningových projektech je věcí prestižní a patří mezi zahraničně politické priority „starších“ členských států EU, zejména Německa, Francie, Rakouska či Velké Británie. ČR tedy může nejen předávat své know-how rozvojovým zemím, ale sama se i přiučit praxi ostatních členských států EU v konsorciu.
V neposlední řadě vhodné nastavení legislativního a institucionálního rámce i navázání kontaktů ČR v cílových zemích prostřednictvím Twinningu a TAIEXu vytváří předpoklady i pro následné snadnější prosazení českých firem a neziskových organizací v partnerských zemích, ačkoliv se tyto v twinningových projektech nemohou přímo uplatnit.

Význam Twinningu a TAIEXu pro ČR z rozpočtového hlediska

Větší zapojení ČR do obou nástrojů pomoci zvyšuje návratnost prostředků, které ČR pravidelně odvádí do rozpočtu EU. Konkrétně se jedná o zvýšení čerpání ČR z fondů vnější spolupráce EU v podobě Nástroje předvstupní pomoci (IPA) a Nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI), ze kterých jsou Twinning a TAIEX financovány.

Českým institucím státní správy napomáhá účast v projektech rovněž získat prostředky EU plynoucí z Twinning a TAIEX do svých rozpočtů a motivovat tak díky vyššímu finančnímu ohodnocení své zaměstnance, zejména pak špičkové a dobře jazykově vybavené experty, kteří mají tendenci ze státní správy jinak spíše odcházet.

Aktuální informace k twinningovým projektům

Veškeré aktuální informace o připravovaných twinningových projektech, aktuální znění TW manuálu, seznam organizací s mandátem jsou k dispozici na webu Evropské komise:

Twinningové projekty v r. 2017

Twinningové projekty v číslech:

 • V průběhu roku 2017 bylo schváleno 52 nových projektů, dohromady jich probíhalo 238 (včetně projektů schválených a probíhajících od roku 2015 a 2016). Z 52 nových projektů bylo 40 % realizováno v kandidátských zemích a 60 % v partnerských zemích v rámci sousedské politiky. Projektů se nejčastěji účastnila Itálie, Německo, Francie a Litva. Nejčastějšími příjemci pomoci byly Srbsko, Makedonie, Gruzie, Moldavsko a Maroko. Oblastmi, které byly nejčastěji náplní projektů, byly finance, spravedlnost, vnitřní záležitosti, průmysl a obchod, vzdělání a zaměstnanost.
 • Česká republika se v roce 2017 zapojila do jednoho nově schváleného projektu v Moldavsku „Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process“, a to ve spolupráci s Maďarskem a Slovenskem.

Bližší informace naleznete ve Zprávě o aktivitách TW a TAIEX pro rok 2017:

 

Doporučované

Nejčtenější