Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky
oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pohledávky
  • Finanční pohledávky
  • Speciální úvěry
  • Civilní úvěry
  • Souhrnné zprávy
  • Veřejný sektor

předložena vládě pro informaci dne 15. června 2020

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

  jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
I. Informace o stavu k 31.12.2019
Civilní úvěry:     6 879 958
Kuba 657 723 664 274 1 331 997
Ostatní rep. býv. Jugoslávie 577 290 ne 577 290
Súdán 573 679 2 520 164 3 093 843
Irák 840 010 ne 840 010
Írán 542 381 ne 542 381
MF SR 4 253 ne 4 253
Čína* 252 250 ne 252 250
KLDR 197 433 ne 197 433
Bělorusko 40 501 ne 40 501
Speciální úvěry:    
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ostatní pohledávky:     4 566 268
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
Deblokátoři a ostatní subjekty:     565 502
Rusko - deblokátor EMÚ 124 416 ne 124 416
Rusko – Krivoj Rog 146 425 129 313 275 738
Indie - Lanatex 51 071 32 912 83 983
Čína – české společnosti 47 208 ne 47 208
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 29 039 ne 29 039
Slovinské podniky 5 118 ne 5 118
Pohledávky vedené v rozvaze k 31. 12. 2019 celkem:     12 011 731**
Inkaso z pohledávek v roce 2019:     387 690
Pohledávky vedené k 31. 12. 2019 v podrozvaze:
Irák - VLT Brno, a.s. 1 2 124 906 ne 2 124 906
Írán - Cheteng s.r.o. 2 2 408 673 ne 2 408 673
Indonésie – CS Trading 33 737 11 555 45 292
Indonésie - Ligna splacena 822 822
Indonésie – AK Krouský 3 3 155 1 249 4 404
RF - UFC 111 399 ne 111 399
RF – BMC Agro 396 238 209 964 606 202
Tanzánie - Intergeo 29 709 ne 29 709
Alžírsko - Pragoinvest 274 138 341 070 615 208
Pohledávky vedené v podrozvaze celkem     5 946 615

* Pohledávky ČR vůči Číně činí 537 574 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 285 324 tis. Kč
** Bez pohledávek za speciální úvěry

1) Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1.575.877 tis. Kč)
2) Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)
3) Z pohledávky za AK Krouský splaceno v roce 2019 celkem 812 tis. Kč
 

II. Stručná informace o vývoji v roce 2019*

Celková výše zahraničních pohledávek ČR vedených v rozvaze k 31. 12. 2019 činila cca 12 011,7 mil. Kč + speciál (k 31. 12. 2018 cca 12 815,9 mil. Kč + speciál).

Celková výše pohledávek evidovaných v rozvaze i podrozvaze činila k 31. 12. 2019 celkem 17 958 mil. Kč + speciál, inkaso ze splátek zahraničních pohledávek ve prospěch státního rozpočtu činilo cca 387,7 mil. Kč (v roce 2018 cca 144,6 mil. Kč), kurzové změny bez speciálu byly cca 46,1 mil. Kč, narostlé úroky bez speciálu byly cca 92,3 mil. Kč, odpuštěno bylo cca 554,8 mil. Kč.

Bělorusko

Dne 17. prosince 2018 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 867/2018 návrh na řešení dluhu Běloruska vůči České republice ve výši 1,790.411,12 USD jeho postupným zápočtem za platby nájemného za užívání budovy zastupitelského úřadu České republiky v Minsku (ročně cca 5 mil. Kč), případně za úhradu části kupní ceny, pokud by v budoucnu došlo k odprodeji nemovitosti do vlastnictví České republiky. Na běloruské straně byl tento postup schválen v květnu 2019.

Dne 1. října 2019 byla v Minsku podepsána mezivládní dohoda o řešení dluhu Běloruska vůči České republice. Následný proces ratifikace této dohody na běloruské straně byl ukončen dne 6. ledna 2020, kdy mezistátní dohoda vstoupila v platnost. Na základě této dohody i dalších doprovodných dohod (mezibankovní dohoda, dodatek ke smlouvě o nájmu apod.) by měl být proces umořování dluhu jeho postupným zápočtem za platby nájemného zahájen v únoru 2020.

Černá Hora

splaceno 2019: 18 226 tis. Kč

Usnesením vlády České republiky č. 611 ze dne 26. srpna 2019 byl schválen materiál „Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice“.

Dne 11. září 2019 byla v Podgorici podepsána mezivládní dohoda mezi Českou republikou a Černou Horou o vyrovnání černohorské části jugoslávského dluhu. Za českou stranu byl podepsáním dohody pověřen VZÚ Podgorica p. Karel Urban, na straně černohorské to pak byl ministr financí p. Darko Radunović. Podpisu dohody byli přítomni zástupci ministerstev financí obou států. Dohoda vstoupila v platnost dnem svého podpisu.

Pro řešení dluhu byly použity podmínky Pařížského klubu věřitelů:
výše dluhu 2 293 913,25 USD
odpuštění 1 513 982,72 USD
splátka 779 930,53 USD

Černá Hora uhradila dohodnutou splátku dne 11. října 2019. Částka evidovaná jako odpuštění byla vykázána jako součást ODA (official development assistence). 

Čína

Dne 22. října 2019 se konalo 11. zasedání Smíšeného česko-čínského ekonomického výboru. Při přípravě protokolu byli zástupci čínské strany opět upozorněni na existenci dosud nevyřešeného problému barterových účtů. Přítomný zástupce Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky (MOFCOM) slíbil celou věc opět prostudovat a předat na příslušné místo k dalšímu řešení. Podle dohody mu byl následně zaslán e-mail s rekapitulací celého případu, zatím bez reakce.

Indie - Lanatex

splaceno 2019: 349 tis. Kč

V roce 2019 nadále v rámci exekuce docházelo k postupnému splácení dluhu společnosti Lanatex a.s. vůči Ministerstvu financí a také vůči dalším věřitelům – příslušnému finančnímu úřadu a bance, zejména formou postupných prodejů nemovitostí ve vlastnictví společnosti Lanatex a.s.

Irák

splaceno 2019: 146 939 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. 5. 2006 byly splátky za rok 2019 uhrazeny v dohodnutých termínech.

Írán

V současné době zůstávají nedořešeny dvě otázky, a to jednak českou stranou evidovaná dlužná suma ve výši cca 2,3 mil. USD (jedná se o nedoplatek pohledávky, jejíž zbývající část Írán dříve uhradil), jednak pohledávka ve výši cca 21,6 mil. USD, která vyplývá z nedořešené kauzy dokumentárního akreditivu.

V návaznosti na jednání ze září 2018 se v květnu 2019 uskutečnilo další jednání zástupců Ministerstva financí, ČSOB a Centrální banky Íránu. Íránská strana potvrdila zájem na řešení pohledávky, současně však odkázala na aktuální problémy spojené s ekonomickou a politickou situací. Bylo dohodnuto, že česká strana připraví návrhy dalšího postupu a zašle jej íránské straně k vyjádření.

Ministerstvo financí vypracovalo návrh textu dohody o řešení íránského dluhu, který byl schválen Ministerstvem zahraničních věcí, tento návrh byl v prosinci 2019 prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v Teheránu předán íránské straně k posouzení s tím, že následovat by měla expertní jednání zástupců obou stran o textu mezivládní dohody.

Jugoslávie (bývalá SFRJ)

Ministerstvo financí eviduje ve svých aktivech pohledávku za bývalou SFRJ, která vznikla jako konečné saldo clearingového účtu (tzv. Likvidační účet) vzájemného obchodování na základě Platební dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Ministerstvo financí postoupilo v roce 2000 společnosti Rondex Finance Inc., Britské Panenské ostrovy, 25% pohledávky evidované ČR za bývalou SFRJ za úplatu 5% z hodnoty jistiny.

Dne 24. října 2019 se z iniciativy Ministerstva financí uskutečnilo jednání zástupců 4 nástupnických zemí bývalé SFRJ (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Slovinsko) se zástupci 2 věřitelských států (Česká republika a Slovenská republika) k možnostem dalšího postupu při řešení zbývající části clearingového dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR (Ministerstvo financí již obdrželo dohodnuté splátky dluhu od Srbska a Černé Hory).

Dne 11. prosince 2019 obdrželo Ministerstvo financí společnou pozici zástupců 4 nástupnických států týkající se rekonstrukce příslušných částek nealokovaného dluhu k 4. 4. 1991 a alokovaného dluhu po tomto datu evidovaných na saldu Likvidačního účtu. Ministerstvo financí (po dohodě s Ministerstvem financí Slovenské republiky a ČSOB) následně požádalo zástupce nástupnických států o doplnění a vyjasnění pozice. V roce 2020 by se mohlo uskutečnit další kolo jednání ve formátu 2+4 s cílem provést rozdělení dluhu bývalé SFRJ mezi jednotlivé 4 nástupnické státy a dále jednat již bilaterálně.

Srbsko

splaceno 2019: 222 176 tis. Kč

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o řešení dluhu Republiky Srbsko vůči České republice, která byla podepsána ministry financí obou zemí v Praze 10. prosince 2018, nabyla účinnosti po ratifikaci dohody srbským parlamentem v květnu 2019.

Pro řešení dluhu byly použity podmínky Pařížského klubu věřitelů:
výše srbského dluhu 32 755 576,55 USD
odpuštění 22 955 126,55 USD
splátka 9 800 450,00 USD

V souladu s Dohodou uhradilo Srbsko dohodnutou částku 9,800.450,- USD (cca 222,2 mil. CZK) dne 10. června 2019. Ke stejnému dni byla v souladu s Dohodou odpuštěna zbývající část dluhu Srbska vůči ČR ve výši 22,955.126,55 USD. Částka, evidována jako odpuštění, byla vykázána jako součást ODA (official development assistence).

Ukrajina

Vznik zadluženosti Ukrajiny vůči České republice je spojen s realizací Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu. V roce 1997 byla podepsána smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou, na základě které je dluh dosud evidován v pomocných jednotkách URE (91,1 mil.).

Česká strana detailněji charakterizovala několik základních variant možného řešení dluhu, včetně zájmu Ministerstva zahraničních věcí o pozemek či budovu pro zastupitelský úřad v Kyjevě. V roce 2019 došlo k oživení jednání s tím, že Ukrajina více akceptovala zájem České republiky řešit dluh uvedeným způsobem. V průběhu návštěvy premiéra Babiše na Ukrajině v listopadu 2019 byla otázka zmíněna v rámci jednání s prezidentem Zelenským a premiérem Hončarukem. Ukrajinská strana slíbila součinnost pro zahájení expertních jednání. Tato jednání by měla být zahájena v rámci zasedání mezivládní komise, které bylo přesunuto z podzimu 2019 na rok 2020.


* Tento přehled zmiňuje pouze ty pohledávky, u kterých došlo v průběhu roku 2019 k zásadnímu vývoji nebo inkasu.

Doporučované

Nejčtenější