Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Vydáno

  • Zahraniční pohledávky
  • Finanční pohledávky
  • Speciální úvěry
  • Civilní úvěry
  • Souhrnné zprávy
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor

předložena vládě pro informaci dne 1. července 2015

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

I. Informace o stavu k 31. 12. 2014

Tabulka - Stav pohledávek ČR
jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
 
Civilní úvěry:     16 968 779
Kuba 4 703 008 2 173 025 6 876 033
Jugoslávie (bývalá) 945 047 2 673 020 3 618 067
Súdán 579 081 2 543 894 3 122 975
Irák 1 346 696 ne 1 346 696
Írán 551 782 712 168 1 263 950
Rusko - Krivoj Rog 146 425 107 350 253 775
Čína 1 248 394 ne 248 394
KLDR 198 007 ne 198 007
Bělorusko 40 882 ne 40 882
Albánie 0 ne 0
 
Speciální úvěry:     7 323 670
Kuba, Libye     7 323 670
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 
Ostatní pohledávky:     9 122 527
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Irák - VLT Brno, a.s. 2 2 124 906 ne 2 124 906
Írán - Cheteng s.r.o. 3 2 431 353 ne 2 431 353
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
 
Deblokátoři a ostatní subjekty:     1 543 506
Alžírsko - Pragoinvest 276 819 282 020 558 739
Rusko – debl. BMC Agro-Industry 399 969 156 314 556 283
Rusko - deblokátoři EMÚ a UFC 238 035 ne 238 035
Indie - Lanatex 51 071 23 205 74 276
Čína – české společnosti 46 487 ne 46 487
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 39 373 1 058 40 431
Tanzánie - Intergeo 29 255 ne 29 255
 
Pohledávky k 31.12.2014 celkem:     34 958 482
 
Inkaso v roce 2014:     176 236
1 Pohledávky ČR vůči Číně činí 529 355 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 280 961 tis. Kč 
2 Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1.575.877 tis. Kč) 
3 Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

 

II. Stručná informace o vývoji v roce 2014 a v období 1-5/2015

Albánie

  • splaceno 2014: 22.657 tis. Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19. 10. 2005. Splátka za rok 2014 byla albánskou stranou uhrazena v říjnu 2014 v souladu se splátkovým kalendářem, čímž byl dluh Albánie vůči ČR definitivně doplacen.

Alžírsko

Pragoinvest: ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z dodávek realizovaných v 80. letech společností Pragoinvest (nyní v likvidaci, v roce 2007 zrušen konkurz), která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR ani SR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky ze strany Alžírska. Další postup bude stanoven po dohodě s MF SR (ČR a SR postupují u této pohledávky společně), v současné době jsou na základě závěrů koordinační porady MF ČR, MF SR a příslušných bank prověřovány možné varianty ve spolupráci MF ČR a ČSOB.

Bělorusko

K možnosti řešení zadluženosti formou financování pozemku pro stavbu nového velvyslanectví ČR v Minsku, která se projednávala od roku 2010, běloruská strana v roce 2012 oznámila svůj definitivní negativní postoj. Na jednáních v roce 2014 však obě strany dospěly ke shodě (která byla následně potvrzena také výměnou dopisů), že jako možné varianty řešení dluhu se jeví buď úhrada pronájmu české ambasády pro určité období, nebo financování stavby nové budovy české ambasády v Minsku, opětovně bude prozkoumána i možnost získání nemovitosti do vlastnictví ČR. K těmto variantám proběhlo jednání expertů obou stran v březnu 2015, v květnu bylo pokračování prací v tomto smyslu potvrzeno na zasedání česko-běloruské mezivládní komise v Ostravě.

Čína

MF ČR se řadu let snaží dosáhnout řešení již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. Hlavním problémem je nalezení partnera pro jednání na čínské straně (MF Číny a Bank of China opakovaně odkazují na původní účastníky barterů, podniky zahraničního obchodu, tato varianta však není pro českou stranu akceptovatelná). Otázka byla opětovně otevřena při příležitosti návštěvy prezidenta ČR v Číně, následně MF zaslalo dopis s žádostí o uskutečnění expertního jednání na Bank of China (v kopii na MF Číny). Komunikace v tomto duchu bude pokračovat i v roce 2015 (pohledávky jsou dosud nerozděleny mezi ČR a SR, další postup bude proto také předmětem jednání společné koordinační porady).

Indie

  • splaceno 2014: 250 tis. Kč

Lanatex: Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba na zaplacení tehdy splatné části dluhu, kterou MF ČR vyhrálo. V roce 2012 byla z důvodu hrozícího promlčení podána žaloba na zbývající dlužné splátky Lanatexu. Vzhledem k celkové výši žalované částky byl celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl současně pověřen provedením exekuce na část dluhu přiznanou soudem v rámci první žaloby. V průběhu exekuce byla s dlužníkem opět navázána komunikace, v současné době dlužník pravidelně splácí dohodnuté splátky. V roce 2015 však bude potřeba vyřešit daňový dluh společnosti Lanatex, stejně tak je řešena otázka případného prodeje nemovitostí ve vlastnictví Lanatexu.

Irák

  • splaceno 2014: 153.329 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. 5. 2006 byly splátky za rok 2014 uhrazeny v dohodnutých termínech.

Írán

Na základě urgencí české strany zaslala v listopadu 2014 íránská centrální banka Bank Markází dopis, ve kterém souhlasí s tím, aby se uskutečnilo jednání expertních týmů obou zemí, na kterém by měly být prodiskutovány obě dosud otevřené otázky, tj. jak českou stranou evidovaná dlužná suma ve výši cca 2,3 mil. USD (jedná se o nedoplatek pohledávky, jejíž zbývající část Írán dříve uhradil), tak i pohledávka ve výši cca 52,8 mil. USD, která vyplývá z nedořešené kauzy dokumentárního akreditivu. K řešení této pohledávky byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, kdy MF ČR je oprávněno jednat s íránskou stranou pouze se souhlasem společnosti Nutrix. Jednání zástupců MF ČR a ČSOB s Bank Markází o obou otevřených otázkách proběhlo v dubnu 2015, v současnosti íránská strana interně diskutuje možnosti dalšího řešení, které by měla české straně sdělit v nejbližší době.

Cheteng: Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. První soudní jednání se uskutečnilo v říjnu 2011. Jednotlivá řízení byla poté přerušena s tím, že se vyčká na rozhodnutí jednoho vybraného řízení. K vydání rozsudku v tomto řízení došlo v září 2014 s tím, že žaloba ČR byla zamítnuta. ÚZSVM se proti rozsudku odvolalo, v současné době jsou analyzovány možnosti dalšího postupu včetně možnosti uzavření dohody se společností Cheteng s.r.o.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

Dluh bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR nebyl dosud oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy bývalé SFRJ. Každý z nástupnických států bývalé SFRJ sukcedoval do jiných smluvních dokumentů vztahujících se k dluhu, proto budoucí jednání budou probíhat na odlišných právních základech. Partnerem MF ČR pro jednání jsou MF jednotlivých nástupnických států a Národní banka Srbska, která byla pověřena vést evidenci výše jugoslávského dluhu do doby, než bude tento dluh oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy a převeden do evidence jejich centrálních bank.

Srbsko: Srbsko (a v návaznosti na něj i Černá Hora) na rozdíl od ostatních nástupnických států souhlasí se separátním jednáním s ČR (a SR) i přes to, že dluh bývalé SFRJ nebyl dosud oficiálně rozdělen. Expertní jednání o konkrétních návrzích řešení dluhu proběhnou po odsouhlasení celkové výše srbské části dluhu vůči bývalé ČSFR, předpokládá se uplatnění podmínek Pařížského klubu věřitelů. Hlavním rozporem mezi stanovisky ČR a Srbska je v současné době způsob výpočtu úroků (kapitalizovaný x prostý). Další jednání o této otázce proběhlo v rámci česko-srbské mezivládní komise v březnu 2015. Pokud se nepodaří dohodnout se se společností Rondex Finance, Inc. (vlastníkem 25% pohledávky) o společném postupu, případně jiném vzájemně výhodném řešení, je MF ČR v současné době oprávněno sjednat úhradu pouze 75% pohledávky.

Raffels: Švýcarská společnost Raffels AG žalovala MF ČR ve Švýcarsku o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75 % dluhu, který společnost nárokovala na základě opce. V roce 2012 odvolací soud rozhodl ve prospěch české strany. V listopadu 2014 však společnost Raffels podala novou žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1, ve které požaduje, aby se MF ČR zdrželo jednání o vypořádání pohledávek se zeměmi bývalé SFRJ. MF ČR bude u soudu zastupováno prostřednictvím ÚZSVM.

Rondex: MF ČR uzavřelo v roce 2000 smlouvu o postoupení 25% pohledávky za bývalou SFRJ se společností Rondex Finance Inc. z Britských panenských ostrovů. 

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě. Otázka byla po mnoha letech otevřena na nejvyšší úrovni při návštěvě prezidenta ČR v Kazachstánu v listopadu 2014, následně ministr financí ČR oslovil svůj protějšek v Kazachstánu s žádostí o uskutečnění expertního jednání pracovních skupin obou stran v co nejkratší době. Na české straně je pracovní skupina složena z expertů MF ČR, MPO, MZV, ČPP Transgas a Čepro). V květnu 2015 se na MF ČR obrátil nový velvyslanec Kazachstánu v Praze s tím, že řešení otázky dluhu je jeho prioritou. Na základě návrhu prezidenta ČR je kazachstánská strana připravena zvážit možnost řešení části dluhu ve spojitosti s případnou účastí ČR na výstavě EXPO 2017 v Astaně.

KLDR

Řešení pohledávky závisí na ochotě MF KLDR přehodnotit svůj kategorický postoj z roku 2010 (nabídka uhradit max. 5% pohledávky). Konverze jednotlivých částí pohledávky ČR dle klíče odsouhlaseného na jednání zástupců MF ČR a MF KLDR v roce 2010 je dle názoru MF KLDR aplikovatelná pouze při současném souhlasu české strany s podmínkami řešení zadluženosti navrženými MF KLDR.

Kuba

V roce 2014 byly zaznamenány první kroky k obnovení jednání, které bylo přerušeno před cca 15 lety. ČSOB (na základě instrukce MF ČR) uzavřela mezibankovní ujednání s Banco Nacional de Cuba o zjednodušení evidence bankovních účtů, především úrokových účtů se stejnými podmínkami. V květnu 2014 se v Havaně setkal náměstek MF ČR s představiteli MF Kuby a bank, následně byly odeslány dopisy s výzvami ke spolupráci. Na tyto dopisy reagoval 1. náměstek MF Kuby, který nezpochybnil kubánský dluh a připustil jeho řešení za podmínek prominutí části tohoto dluhu a sjednání dlouhodobého splátkového kalendáře. V prosinci 2014 se zástupci MF ČR setkali s chargé d´affaires Kuby v ČR. Počátkem roku 2015 došlo k jednání zástupců ZÚ ČR v Havaně se zástupci Kubánské národní banky a Kubánské centrální banky. MF ČR dopisem z března 2015 opětovně navrhla MF Kuby jednání expertů obou stran o technických aspektech dluhu tak, aby posléze bylo možné přistoupit k rozhovorům o řešení dluhu. Podle posledních zpráv ZÚ ČR v Havaně jsou Banco Nacional a Banco Central připraveny jednat s experty ČR. 

Libye

Současná politická a bezpečnostní situace v Libyi zatím neumožňuje pokračovat v jednáních přerušených v roce 2009. Partnerem MF ČR pro jednání se předpokládá být i nadále MF Libye.

Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve věci neplatného postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo ve výši 77,2 mil. USD byly v letech 1995 a 1996 plně uhrazeny z rozpočtu ČR. Slovenská strana prostřednictvím MF SR dodnes zpochybňuje tento krok české strany a odmítá se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání.  

Peru

Nadále probíhá exekuce týkající se majetku osob odsouzených za spáchání podvodu při fingované deblokaci pohledávky ČR za Peru. V roce 2014 byla vydražena nemovitost ve spoluvlastnictví jednoho z odsouzených, ten však počátkem roku 2015 zemřel, je proto potřeba vyčkat výsledku dědického řízení. V roce 2015 by měla být provedena dražba další nemovitosti.

Rusko

UFC: Na základě prověrky NKÚ došlo k podání trestního oznámení na podezření ze spáchání trestného činu při promlčení pohledávky, ke kterému došlo pravděpodobně v roce 2005. V roce 2007 sice byla vládou ČR schválena dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o., k podpisu dohody však nakonec nedošlo.

BMC Agro-Industry: Jediný společník a jednatel společnosti BMC Agro-Industry, a.s. nečekaně zemřel v červenci 2014. V současné době probíhá dědické řízení a společnost je nefunkční. MF ČR proto na základě provedené právní analýzy předalo případ na ÚZSVM, které požádá soud o stanovení statutárního zástupce či opatrovníka společnosti, který by mohl jménem společnosti jednat o dalších krocích při řešení pohledávky ČR vzniklé deblokací části ruského dluhu prostřednictvím letadel JAK 42. 

Súdán

Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V rámci oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Súdánské republiky v České republice byla 22. 5. 2014 podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu, výše súdánského dluhu byla konsolidována ke dni 31. 12. 2013.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě. Vzhledem k nedávným událostem a zásadním politickým změnám na Ukrajině bylo jednání v uplynulém roce pozastaveno, v roce 2015 by mělo být navázáno na dřívější varianty možných řešení. V tomto duchu již v dubnu 2015 proběhla schůzka s velvyslancem Ukrajiny v ČR, kterému byl následně zaslán dopis vyjadřující zájem MF ČR tuto otázku konstruktivně řešit. 

 

Doporučované

Nejčtenější