Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pohledávky
  • Finanční pohledávky
  • Souhrnné zprávy
  • Speciální úvěry
  • Civilní úvěry

předložena vládě pro informaci dne 9. července 2014

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

Tabulka - Stav pohledávek ČR
Teritoria řazena dle výše pohledávky: jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
 
Civilní úvěry:     15 296 217
Kuba 4 695 037 2 085 336 6 780 373
Jugoslávie (bývalá) 2 832 120 155 767 2 987 887
Súdán 504 521 2 216 354 2 720 875
Irák 1 260 213 - 1 260 213
Írán 1 021 041 39 287 1 060 328
Čína 1 240 702 ne 240 702
KLDR 190 084 ne 190 084
Bělorusko 35 619 ne 35 619
Albánie 20 136 - 20 136
 
Speciální úvěry:     6 322 192
Kuba, Libye     6 322 192
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 
Ostatní pohledávky:     8 809 477
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Irák - VLT Brno, a.s. 2 2 124 906 ne 2 124 906
Írán - Cheteng s.r.o. 3 2 118 303 ne 2 118 303
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
 
Deblokátoři a ostatní subjekty:     1 581 984
Rusko - deblokátoři EMÚ a UFC 207 387 ne 207 387
Rusko – debl. BMC Agro-Industry 348 471 116 218 464 688
Alžírsko - Pragoinvest 241 090 234 860 475 950
Ukrajina - Krivoj Rog 146 425 102 957 249 382
Indie - Lanatex 51 071 19 784 70 855
Čína – české společnosti 45 048 ne 45 048
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 39 373 952 40 325
Tanzánie - Intergeo 28 349 ne 28 349
 
Pohledávky k 31.12.2013 celkem:     32 009 871
1 Pohledávky ČR vůči Číně činí 512.964 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 272.261 tis. Kč 
2 Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1.575.877 tis. Kč) 
3 Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

 

Albánie

  • splaceno 2013: 19.810 tis. Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19. 10. 2005. Splátka za rok 2013 byla albánskou stranou uhrazena v říjnu 2013 v souladu se splátkovým kalendářem. Partnerem MF ČR pro případná jednání je MF Albánie.

Alžírsko

Pragoinvest (ČR): ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek společnosti Pragoinvest (nyní v likvidaci, v roce 2007 zrušen konkurz), která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. Podle zpracované právní analýzy jsou šance České republiky úspěšně vymáhat dluh za Alžírskou republikou velmi malé, možnost vymáhat pohledávku za společností Pragoinvest již v tuto chvíli neexistuje. Další postup bude stanoven po dohodě s MF SR (ČR a SR postupují u této pohledávky společně), ČSÚ a ZÚ Alžír, v úvahu připadá buď znovuotevření problému na mezivládní česko-alžírské komisi, anebo po prověření všech možností nalezení cesty k odpisu pohledávky.

Bělorusko

K možnosti řešení zadluženosti formou financování pozemku pro stavbu nového velvyslanectví ČR v Minsku, která se projednávala od roku 2010, běloruská strana v červnu 2012 oznámila svůj definitivní negativní postoj. Proto bylo v roce 2013 přistoupeno k dalšímu vyjednávání na úrovni ministerstev financí. Další jednání o dluhu proběhlo v dubnu 2013 v rámci mezivládní komise (MVK) v Praze. Do protokolu MVK uveden zápis, že v případě nemožnosti určit pro obě strany mechanismus splácení do 1. července 2013, provedou strany k této otázce nové konzultace. MF rovněž na základě zájmu MF Běloruska prověřilo zájem českých firem o deblokaci dluhu s tím, že výtěžnost transakce je těžko měřitelná a pravděpodobně nízká, neboť se jedná o nízkou částku dluhu (1,7 mil. USD). České společnosti nemohou dopředu odhadovat výtěžnost (samozřejmě i s přihlédnutím k faktu, že je třeba postupovat dle veřejných zakázek a hlavním kritériem v případě soutěže je výtěžnost). Proto MF znovu vyzvalo Bělorusko k úhradě dluhu přímou platbou s možnými dalšími variantami postupu ve věci.

Čína

MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k řešení již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. Jelikož několikaleté snahy MF ČR řešit problém na centrální úrovni ani na úrovni jednotlivých čínských podniků nevedly k žádnému posunu, iniciovalo MF ČR v roce 2013 ve spolupráci s ČSOB a velvyslanectvím ČR v Pekingu jednání s představiteli Bank of China. MF ČR na základě doporučení Bank of China osloví Ministerstvo financí ČLR s prosbou znovu otevřít tuto otázku na meziministerské úrovni.

Indie

Lanatex, a.s. (ČR): Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba o zaplacení částky 48.975.700,- Kč s přísl. u Okresního soudu Brno - venkov. V červnu 2011 soud I. stupně žalobě vyhověl, Lanatex se posléze odvolal, Krajský soud Brno rozsudek potvrdil. Lanatex podal dovolání. V září 2012 byla z důvodu hrozícího promlčení podána žaloba na zbývající dlužné splátky Lanatexu, v součtu se smluvní pokutou byla zažalována částka 68.735.896,28 Kč s přísl. Vzhledem k celkové výši žalované částky byl celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Indonésie

CS Trading, a.s. (ČR): V roce 2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. Opakované řízení bylo zahájeno v prosinci 2011, v prosinci 2012 soud žalobu potvrdil a uložil MF ČR uhradit žalovanou částku s příslušenstvím. Úřad pro zastupování ve věcech majetkových zastupující MF ČR se proti rozsudku odvolal k Městskému soudu v Praze, který však rozsudek I. stupně v září 2013 potvrdil. Na základě tohoto rozsudku MF uhradila žalující straně vč. nákladů řízení cca 46 mil. Kč. Na základě dohody MF a ÚZSVM bylo proti rozsudku odvolacího soudu podáno v únoru 2014 dovolání. Na základě některých skutečností zjištěných při probíhajícím soudním jednání prověřilo MF ČR některé kroky učiněné tehdejšími zaměstnanci MF cca v letech 2004 – 2006. V květnu 2012 bylo na základě výsledků auditu podáno trestní oznámení, Policie ČR však na konci roku případ odložila s tím, že trestný čin byl pravděpodobně spáchán, je však již promlčen. Ministerstvo financí se tímto případem nadále zabývá.

Irák

  • splaceno 2013: 150.903 tis. Kč

Mezivládní dohoda: V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. 5. 2006 byly splátky za rok 2013 uhrazeny v dohodnutých termínech. Partnerem MF ČR pro případná jednání je MF Iráku.

VLT Brno, a.s. (ČR): Evidovaná pohledávka je součtem finančních výpomocí a bankovních záruk poskytnutých v 90. letech státnímu podniku Zetor Brno v souvislosti s hospodářským embargem v Iráku. Na společnost VLT Brno, a.s. přešly pohledávky a závazky státního podniku Zetor Brno při jeho privatizaci v roce 1997. V současné době probíhá komunikace s VLT Brno, a.s. a spřízněnou společností ZKL, a.s. MF ČR analyzuje celou situaci a možná východiska (i ve spolupráci s ČSÚ); v návaznosti na to bude přistoupeno k dalším možnostem postupu.

Írán

Dlužná jistina a úrok: Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku, výše dluhu činí 2.306.745,11 USD. V květnu 2012 se uskutečnilo jednání v Teheránu mezi zástupci Central Bank of Iran (Bank Markází), MF ČR a ČSOB. Na jednání byly prostudovány příslušné dokumenty, íránská strana přislíbila zaslání agreed minutes a vyjádření k problému, dosud však k tomu nedošlo. Partnerem MF ČR pro jednání je Centrální banka Íránu, která jedná z pověření MF Íránu.

Přeplatek vůči MF SR: Při dodatečné rekonciliaci dluhu mezi ČSOB a BMI bylo zpětně zjištěno, že při deblokaci íránského dluhu na straně MF SR v roce 1995 byla omylem a neoprávněně vypořádána i část úroků připadajících MF ČR ve výši 188.018,07 USD. V srpnu 2012 byl zaslán dopis na MF SR, navazující na předcházející korespondenci a vysvětlující jednání s MF SR, s žádostí o projednání možnosti úhrady této částky ve prospěch MF ČR. MF SR ve své odpovědi ze září 2013 však pohledávku ČR za SR překvapivě zcela zpochybnilo.

Nutrix (Kypr): K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky Markází (CBI) a Tejarat o zaplacení pohledávky ČR (výše pohledávky vč. příslušenství v současné době činí cca 50,8 mil. USD, MF ČR v případě úspěchu inkasuje od Nutrixu 8,6 mil. USD). Soudní jednání však po více než sedmi letech nedospělo prozatím k žádným definitivním výsledkům.

Cheteng, s.r.o. (ČR): Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. První soudní jednání se uskutečnilo v říjnu 2011. Do této chvíle nebylo v žádném z probíhajících řízení rozhodnuto, jednotliví soudci MS Brno rozhodli o přerušení svých řízení a vyčkání rozsudku jednoho vybraného řízení, které bylo sice zahájeno, v současné době je však odročeno na neurčito.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

Dluh bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR nebyl dosud oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy bývalé SFRJ. Evidovaný úrok přesahuje částku jistiny. Každý z nástupnických států bývalé SFRJ sukcedoval do jiných smluvních dokumentů vztahujících se k dluhu, proto budoucí jednání budou probíhat na odlišných právních základech.

Partnerem MF ČR pro jednání jsou MF jednotlivých nástupnických států a Národní banka Srbska, která byla pověřena vést evidenci výše jugoslávského dluhu do doby, než bude tento dluh oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy a převeden do evidence jejich centrálních bank.

Srbsko: Srbsko na jednání v září 2013 uznalo platnost Protokolu z roku 1992, který je právním titulem zejména pro nároky ČR na úroky, dříve jeho platnost popíralo, ačkoli byl Protokol zahrnut do seznamu dokumentů podléhajících sukcesi. Expertní jednání o konkrétních návrzích řešení dluhu proběhnou po odsouhlasení celkové výše srbské části dluhu vůči bývalé ČSFR, předpokládá se uplatnění podmínek Pařížského klubu věřitelů.

Černá Hora: Černá Hora ve svých vyjádřeních odkazuje na MF Srbska, je připravena k bilaterálním jednáním, ale až v návaznosti na řešení ze strany Srbska.
Chorvatsko: V březnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB se zástupcem Chorvatska ve Finančním výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé Jugoslávie. Chorvatsko uznává existenci závazku bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR, nicméně zpochybňuje dělení tohoto závazku na jednotlivé nástupnické státy SFRJ dle procent uvedených ve Vídeňské úmluvě z roku 2001 (jak prosazuje zejména Srbsko) s tím, že podle názoru Chorvatska má být dluh rozdělen podle skutečných příjemců jednotlivých plateb. Tento názor údajně sdílejí také ostatní nástupnické země s výjimkou Srbska a Černé Hory, Chorvatsko proto usiluje o opětovné svolání Finančního výboru.

Slovinsko: V dubnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB s ředitelkou Fondu pro sukcesi Slovinské republiky. Na jednání byl potvrzen shodný postoj Slovinska k otázce dělení dluhu po bývalé SFRJ se stanoviskem Chorvatska. Pozitivní je posun názoru slovinské strany, kdy do tohoto jednání Slovinsko popíralo existenci jakéhokoli dluhu.

Bosna a Hercegovina: V září 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB s tajemníkem ministra financí Bosny a Hercegoviny pro implementaci sukcese bývalé SFRJ. Bosna a Hercegovina je připravena souhlasit s oběma variantami dělení dluhu, jakmile bude schválena společná rezoluce o výši dluhu a způsobu jeho rozdělení, je připravena zahájit bilaterální jednání o řešení své části.

Makedonie: V říjnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB se zástupci MF Makedonie. Makedonie předpokládá rozdělení dluhu dle beneficienta jednotlivých plateb, tj. stejným způsobem jako Chorvatsko a Slovinsko. Makedonie je připravena postoupit otázku rozdělení dluhu na vyšší politickou úroveň v případě, že by nedošlo k rozhodnutí na úrovni Finančního výboru a doporučuje, aby vláda ČR urgovala vlády jednotlivých nástupnických států bývalé SFRJ, aby již dořešily oficiální rozdělení jugoslávského dluhu (což proběhlo formou dopisů ministra financí ČR v květnu 2013). V září 2013 Makedonie v rámci jednání Smíšené komise informovala, že jednání o rozdělení dluhu nepokročila a byla překvapena záměrem Srbska jednat na bilaterální úrovni o virtuální srbské části dluhu, tj. bez oficiálního rozdělení celé dlužné částky.

Raffels AG (Švýcarsko): Společnost Raffels AG žalovala MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75 % dluhu, který společnost nárokovala na základě opce. Česká strana byla ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK PRK Partners ve spolupráci se švýcarskými advokáty. V květnu 2012 odvolací soud v kantonu Apenzell rozhodl ve prospěch české strany, Raffels AG se proti rozsudku odvolala ke Spolkovému švýcarskému soudu, který odvolání rovněž zamítl.

Rondex Finance Inc. (Britské Panenské ostrovy): Společnost Rondex Finance Inc. podala u soudu v Curychu žalobu na Českou republiku na náhradu škody v případě, že postoupení 25 % pohledávky ČR za bývalou SFRJ na společnost Rondex v roce 2000 nebylo platné. V srpnu 2012 Obvodní soud v Curychu zamítl žalobu společnosti Rondex, která se proti rozhodnutí neodvolala.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s. p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Při řešení této pohledávky je postupováno v součinnosti s MPO ČR a ČPP Transgas, s. p. V roce 2013 byly činěny kroky vedoucí k iniciaci možnosti řešení situace na kazachstánské straně. Jednání s velvyslancem Kazachstánu v ČR a v rámci mezivládní komise.

KLDR

Řešení pohledávky bude záviset na ochotě MF KLDR přehodnotit svůj postoj z roku 2010 (nabídka uhradit max. 5% pohledávky). MF KLDR v lednu 2012 informovalo, že v současné době nevydají instrukci Centrální bance KLDR k provedení konverze jednotlivých částí pohledávky ČR dle klíče odsouhlaseného na jednání zástupců MF ČR a MF KLDR v roce 2010. Tato konverze je dle názoru MF KLDR (korespondence z roku 2013) aplikovatelná pouze při současném souhlasu české strany s podmínkami řešení zadluženosti navrženými MF KLDR.

Kuba

Depozitum: Banco Nacional de Cuba obnovila v roce 2013 po urgencích ze strany ČSOB automatické prodlužování depozita včetně dorovnání (tvoří část kubánského dluhu vůči ČR, výše depozita v současné době činí 26.568.659,17 EUR).

Vládní dluh: MF Kuby reagovalo na žádost MF ČR o uskutečnění expertních jednání s cílem provedení konverze pohledávky ČR do konvertibilní měny negativně. V souvislosti s obnoveným jednáním o sukcesi do smluv mezi ČR a Kubou MF ČR požádalo MZV ČR o začlenění této problematiky do připravovaných jednání. Cílem těchto jednání by bylo jednak sloučení jednotlivých částí dluhu do jednoho celku (s ohledem na evidenci dluhu na několika desítkách účtů v ČSOB), jednak projednání možnosti zastavení úročení dluhu (konsolidace dluhu). Dle informací MZV ČR však jednání nepokročila. ČSOB požádala v roce 2013 Banco Nacional de Cuba o zjednodušení evidence bankovních účtů, především úrokových účtů se stejnými podmínkami, ta s návrhem souhlasí, bude vypracováno nové mezibankovní ujednání.

Libye

Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu z r. 1985. V roce 2009 byl zaslán dopis ministra financí ČR s vysvětlením kauzy údajného dopisu z roku 1997 a s návrhem dalšího jednání. Současná politická a bezpečnostní situace v Libyi zatím takové jednání neumožňuje. Partnerem MF ČR pro jednání se předpokládá být i nadále MF Libye.

Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve věci neplatného postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo ve výši 77,2 mil. USD byly v letech 1995 a 1996 plně uhrazeny z rozpočtu ČR. Slovenská strana prostřednictvím MF SR dodnes zpochybňuje tento krok české strany a odmítá se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání.

Peru

Pohledávka za Ing. Ponocným a Ing. Murárikem: Pravomocným rozsudkem MS v Praze byla odsouzeným (kauza podvodné deblokace části pohledávky ČR za Peru) uložena povinnost uhradit MF ČR škodu ve výši 43.039 tis. Kč. V roce 2010 byly v rámci exekuce vydraženy dvě nemovitosti. MF v současné době dále pokračuje v exekučním řízení.

Rusko

  • splaceno 2013: 122.998 tis. Kč – RF

zbytek ruského dluhu: V říjnu 2013 byl zbytek ruského dluhu po dlouhodobých jednáních doplacen v souladu s dodatkem č. 5 k mezivládní dohodě z roku 1994.

UFC, s.r.o. (ČR): Dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o. byla schválena vládou ČR již v roce 2007, dosud však nebyla podepsána. Společnost UFC neustále odkládá uzavření dohody o narovnání s následnou platbou.

Elektromechanika Úvaly, s.r.o. (ČR): Smlouva mezi MF a EMÚ týkající se dovozu prototypu vagónu RA-Č nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Společnosti EMÚ byly prominuty úroky z dluhu vzniklého z nedoplatku na DPH, společnost však žádala o prominutí celého dluhu (cca 3,8 mil. Kč), případně o úhradu zauditované ztráty ve výši cca 3 mil. Kč. Celní úřad v Brně vyhověl žádosti o odložení povinnosti splatit celní dluh ve výši 3,8 mil. Kč. V přípravě jsou další varianty řešení případu.

Krivoj Rog: MF ČR požádalo slovenskou stranu o předložení právní analýzy tohoto případu, zástupci MF SR na jednání v září 2011 současně přislíbili zjistit aktuální možnosti ve spolupráci s Ministerstvem hospodárstva SR. MF SR informovalo českou stranu o skutečnosti, že jakékoli ukončení této problematiky z věcné stránky je možné až po ukončení soudního sporu, který je vedený mezi Ministerstvem hospodárstva SR a Slovenským investičním holdingem a.s. o určení povinnosti vrácení majetku – objektu KTUK Slovenské republice.

letadla JAK 42D: Společnost BMC Agro-Industry, a.s. (ČR) předložila několik možností splácení svého dluhu, na jejichž prověřování spolupracuje s MF ČR (společnost dosud uhradila částku 124.000 USD v roce 2010), zástupce společnosti v září 2011 uznal svůj závazek. V lednu 2012 se na MPO uskutečnilo jednání za účasti představitelů MF, MPO, Správy hmotných rezerv a ČEPRO s cílem nalezení možných řešení pro úhradu dluhu společnosti BMC vůči MF ČR. V současné době probíhají se společností a jejím právním zástupcem jednání o možných dalších krocích, společnost opakovaně avizovala možnost dalších splátek, dosud bez realizace.

Súdán

Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V listopadu 2012 byl uzavřen Dodatek k mezibankovnímu ujednání mezi ČSOB a CBS, kterým se snižuje počet účtů pro evidenci pohledávky ze 42 účtů na 3 účty. V dubnu 2013 proběhly konzultace ministerstev financí ke sjednání mezivládní dohody o konsolidaci súdánského dluhu, dosud nebyl konečný text dohody súdánskou stranou odsouhlasen, proto na české straně nemohl být předložen příslušný materiál ke schválení vládou ČR. ČR má zájem uzavřít dohodu o konsolidaci súdánského dluhu do 30. 6. 2014, aby byla výše súdánského dluhu konsolidována ke dni 31. 12. 2013.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s. p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). V roce 2013 byla otázka dluhu projednána na prezidentské úrovni, byly navrženy konkrétní možnosti řešení. Nicméně vzhledem k dalším událostem a zásadním politickým změnám na Ukrajině je v současné době další postup ve věci pozastaven. Jednání s Ministerstvem financí Ukrajiny a v rámci mezivládní komise. 

 

Doporučované

Nejčtenější