Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Zahraniční pohledávky
 • Finanční pohledávky
 • Souhrnné zprávy
 • Zahraniční sektor
 • Civilní úvěry
 • Speciální úvěry

Civilní úvěry k 31.12.2012
Tabulka č. 1- Civilní a speciální úvěry (stav pohledávek ČR):
země částka v tis. Kč
Albánie 38.574
Bělorusko 34.116
Čína (1) 224.403 [1]
Irák 1.290.312
Írán 977.980
Jugoslávie(bývalá) 2.682.834
KLDR (2) 187.823 [2]
Kuba 6.623.574
Rusko 155.574
Súdán 2.445.635
deblokátoři a ostatní subjekty částka v tis. Kč
Krivoj Rog 244.989
Lanatex (Indie) 72.170
Intergeo (Tanzánie) 26.429
Čína – české společnosti 41.998
Pragoinvest (Alžírsko) 445.486
Rusko - deblokátoři a ost. subjekt 563.694
pohledávka za fyzickými osobami 40.550
Celkem: 16.096.141 tis. Kč

 

Speciální úvěry k 31.12.2012

Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

země částka v tis. Kč
Kuba x
Libye x
Celkem 5.975.984 tis. Kč

(1) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků
(2) po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

Tabulkač. 2 - Splaceno v roce 2012 a Celkový stav pohledávek ČR:
Splaceno v roce 2012 v Kč : 176.129 tis. Kč
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2012: 22.072.125 tis. Kč

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

 

Ostatní pohledávky částka v tis. Kč
Tabulka č. 3 - Ostatní pohledávky:
ČPP Transgas,s.p.(Jamburgské dohody) – Ukrajina a Kazachstán 4.566.268
VLT Brno, a.s. - Irák (3) 2.124.906
Cheteng s.r.o. (státní záruka v akci APPI – Technoexport) - Írán (4) 1.996.597

(3) jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s.p. (1.575.877 tis. Kč)
(4) jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

 

Albánie 

 • splaceno 2012:  20.614 tis. Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005. Splátka za rok 2012 byla albánskou stranou uhrazena v říjnu 2012 v souladu se splátkovým kalendářem.

Alžírsko

Pragoinvest:ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek společnosti Pragoinvest (nyní v likvidaci, v roce 2007 zrušen konkurz), která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. Podle zpracované právní analýzy jsou šance České republiky úspěšně vymáhat dluh za Alžírskou republikou velmi malé, možnost vymáhat pohledávku za společností Pragoinvest již v tuto chvíli neexistuje. Další postup bude stanoven po dohodě s MF SR (ČR a SR postupují u této pohledávky společně), ČSÚ a ZÚ Alžír, v úvahu připadá buď znovuotevření problému na mezivládní česko-alžírské komisi, anebo po prověření všech možností nalezení cesty k odpisu pohledávky.

Bělorusko

K možnosti řešení zadluženosti formou financování pozemku pro stavbu nového velvyslanectví ČR v Minsku, která se projednávala od roku 2010, běloruská strana v červnu 2012 oznámila svůj definitivní negativní postoj. Zadluženost tedy bude nadále řešena přímo mezi ministerstvy financí obou zemí. První jednání na úrovni náměstků ministrů financí se uskutečnilo v listopadu 2012 v Minsku. Na základě závěrů z tohoto jednání nyní česká strana zkoumá potenciální zájem soukromých subjektů pro vyhlášení výběrového řízení na deblokaci pohledávky prostřednictvím nákupu běloruského zboží nebo služeb. Pokud nebude zájem dostatečný nebo pokud nebudou nabídky přijatelné pro MF ČR, česká a běloruská strana se ve druhé polovině roku 2013 sejdou s cílem nalézt jiný způsob řešení pohledávky.

Čína 

MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k řešení již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. Jelikož několikaleté snahy MF ČR řešit problém na centrální úrovni ani na úrovni jednotlivých čínských podniků nevedly k žádnému posunu, v současné době probíhají jednání s potenciálním partnerem, který by problém jednotlivých barterových účtů řešil přímo ve spolupráci s konkrétními čínskými subjekty v jednotlivých provinciích.

Irák

 • splaceno 2012: 151.976 tis. Kč
 1. mezivládní dohoda:V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14.5.2006 byly splátky za rok 2012 uhrazeny v dohodnutých termínech.
 2. VLT Brno, a.s.:Evidovaná pohledávka je součtem finančních výpomocí a bankovních záruk poskytnutých v 90. letech státnímu podniku Zetor Brno v souvislosti s hospodářským embargem v Iráku. Na společnost VLT Brno, a.s. přešly pohledávky a závazky státního podniku Zetor Brno při jeho privatizaci v roce 1997. V současné době probíhá komunikace s VLT Brno, a.s.
  a spřízněnou společností ZKL, a.s. MF ČR v současnosti prověřuje evidenci na ČSÚ, dále analyzuje celou situaci a možná východiska; v návaznosti na to bude informovat VLT o dalších možnostech postupu.

Indie

Lanatex:Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba o zaplacení částky 48.975.000,- Kč s přísl. u Okresního soudu Brno - venkov. V červnu 2011 soud I. stupně žalobě vyhověl, Lanatex se posléze odvolal, odvolací soud dosud nerozhodl. V září 2012 byla z důvodu hrozícího promlčení podána žaloba na zbývající dlužné splátky Lanatexu, v součtu se smluvní pokutou byla zažalována částka 68.735.896,28 Kč s přísl. Vzhledem k celkové výši žalované částky bude celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Indonésie

CS Trading:V roce 2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. Opakované řízení bylo zahájeno v prosinci 2011, v prosinci 2012 soud žalobu potvrdil a uložil MF ČR uhradit žalovanou částku s příslušenstvím. Úřad pro zastupování ve věcech majetkových zastupující MF ČR se proti rozsudku odvolá k Městskému soudu v Praze.  Na základě některých skutečností zjištěných při probíhajícím soudním jednání prověřilo MF ČR některé kroky učiněné tehdejšími zaměstnanci MF cca v letech 2004 – 2006. V květnu 2012 bylo na základě výsledků auditu podáno trestní oznámení, Policie ČR však na konci roku případ odložila s tím, že trestný čin byl pravděpodobně spáchán, je však již promlčen.

Írán

 1. Dlužná jistina a úrok:Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku, výše dlužného úroku činí 2.306.745,11 USD. V květnu 2012 se uskutečnilo jednání v Teheránu mezi zástupci Central Bank of Iran (Bank Markází), MF ČR a ČSOB. Na jednání byly prostudovány příslušné dokumenty, íránská strana přislíbila zaslání agreed minutes a vyjádření k problému, dosud však k tomu nedošlo.
 2. Přeplatek vůči MF SR:Podle sdělení ČSOB i podle evidence MF SR byla při deblokaci íránského dluhu na straně MF SR v roce 1995 omylem vypořádána i část úroků připadajících MF ČR ve výši 188.018,07 USD. V srpnu 2012 byl proto zaslán dopis na MF SR s žádostí
  o projednání možnosti úhrady této částky ve prospěch MF ČR.
 3. Nutrix:K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky Markází (CBI) a Tejarat o zaplacení pohledávky ČR (výše pohledávky v současné době činí cca 45 mil. USD, MF ČR v případě úspěchu inkasuje od společnosti Nutrix 8,6 mil. USD). Soudní jednání však po více než pěti letech nedospělo prozatím k žádným výsledkům. V září 2012 navrhli na společné schůzce zástupci společnosti Nutrix změnu smlouvy na smlouvu postupní, která by údajně zajistila větší šance na úspěch v soudním řízení v ČR i v Německu. MF ČR v současnosti dle dohody očekává zaslání písemného shrnutí a návrhu dalšího postupu ze strany Nutrixu, ke kterému se poté vyjádří.
 4. Cheteng, s.r.o.: Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. První soudní jednání se uskutečnilo v říjnu 2011. Do této chvíle nebylo v žádném z probíhajících řízení rozhodnuto, jednotliví soudci MS Brno rozhodli o přerušení svých řízení a vyčkání rozsudku jednoho vybraného řízení, které bylo sice zahájeno, v současné době je však odročeno na neurčito.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

 1. Srbsko:Srbsko neuznává platnost Protokolu z roku 1992, který je právním titulem zejména pro nároky ČR a SR na úroky, ačkoli byl Protokol zahrnut do seznamu dokumentů podléhajících sukcesi. Na základě žádosti MF ČR oslovil koncem září 2012 ZÚ Bělehrad nótou srbské MZV s žádostí o vyjádření k platnosti Protokolu i k následné sukcesi. Expertní jednání o konkrétních návrzích řešení pohledávek proběhnou po vyjasnění srbského postoje k platnosti výše uvedeného Protokolu a po vyjasnění podílu jednotlivých nástupnických zemí na celkovém dluhu vůči bývalé ČSFR. Téma bylo projednáno na zasedání Mezivládní smíšené česko-srbské komise v prosinci 2012 v Bělehradě. Srbská strana nabídla ustavit skupinu expertů z příslušných institucí obou stran. První jednání této skupiny by se mělo uskutečnit do konce května 2013.
 2. Černá Hora:Černá Hora ve svých vyjádřeních odkazuje na MF Srbska, je připravena k bilaterálním jednáním, ale až v návaznosti na postoj MF Srbska. Dle vyjádření ostatních nástupnických zemí se nyní vyjasňuje otázka týkající se účasti zástupců Černé Hory na zasedáních Finančního výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ, kdy podle názoru těchto zemí by Černá Hora na těchto jednáních měla vystupovat společně se Srbskem (1 hlas), se kterým tvořila v době podpisu Vídeňské úmluvy (2001) společný stát.
 3. Chorvatsko:V březnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB se zástupcem Chorvatska ve Finančním výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé Jugoslávie. Chorvatsko uznává existenci závazku bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR, nicméně zpochybňuje dělení tohoto závazku na jednotlivé nástupnické státy SFRJ dle procent uvedených ve Vídeňské úmluvě z roku 2001 (jak prosazuje zejména Srbsko) s tím, že podle názoru Chorvatska má být dluh rozdělen podle skutečných příjemců jednotlivých plateb. Tento názor údajně sdílejí také ostatní nástupnické země s výjimkou Srbska a Černé Hory, Chorvatsko proto usiluje o opětovné svolání výboru s tím, že považuje snahu MF ČR oslovit všechny nástupnické státy za užitečnou.
 4. Slovinsko:V dubnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB s  ředitelkou Fondu pro sukcesi Slovinské republiky. Na jednání byl potvrzen shodný postoj Slovinska k otázce dělení dluhu po bývalé SFRJ jako je postoj Chorvatska. Pozitivní je posun názoru slovinské strany, kdy do tohoto jednání Slovinsko popíralo existenci jakéhokoli dluhu. Otázka bude řešena až po vyjasnění účasti zástupce Černé Hory na jednáních Finančního výboru (viz výše).
 5. Bosna a Hercegovina:V září 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB s tajemníkem ministra financí Bosny a Hercegoviny pro implementaci sukcese bývalé SFRJ. Bosna a Hercegovina je připravena souhlasit s oběma variantami dělení dluhu, jakmile bude schválena společná rezoluce o výši dluhu a způsobu jeho rozdělení, je připravena zahájit bilaterální jednání o řešení své části.
 6. Makedonie:V říjnu 2012 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR a ČSOB se zástupci MF Makedonie. Makedonie předpokládá rozdělení dluhu dle beneficienta jednotlivých plateb, tj. stejným způsobem jako Chorvatsko a Slovinsko. Makedonie je připravena  postoupit otázku rozdělení dluhu na vyšší politickou úroveň v případě, že  by nedošlo k rozhodnutí na úrovni Finančního výboru a doporučuje, aby vláda ČR urgovala vlády jednotlivých nástupnických států bývalé SFRJ, aby již dořešily oficiální rozdělení jugoslávského dluhu.
 7. Raffels AG:Společnost Raffels AG žaluje MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opce. Česká strana je ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK PRK Partners ve spolupráci se švýcarskými advokáty. V květnu 2012 odvolací soud v kantonu Apenzell rozhodl ve prospěch české strany, Raffels AG se proti rozsudku odvolala ke Spolkovému švýcarskému soudu.
 8. Rondex Finance Inc.:Společnost Rondex Finance Inc. podala u soudu v Curychu žalobu na Českou republiku na náhradu škody v případě, že postoupení 25% pohledávky ČR za bývalou SFRJ na společnost Rondex v roce 2000 nebylo platné. V srpnu 2012 Obvodní soud v Curychu zamítl žalobu společnosti Rondex, která se proti rozhodnutí neodvolala. České republice nyní náleží právo vymáhat po společnosti Rondex soudem přidělené částky jako tzv. procesní odškodnění, o jejich vymožení se snaží AK PRK Partners. Po dohodě s touto AK a ÚZSVM bude stanoven další postup.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Při řešení této pohledávky je postupováno v součinnosti s MPO ČR a ČPP Transgas, s.p.. V červnu 2012 se uskutečnilo jednání mezivládní komise v Kazachstánu. V protokole byla po delší rozpravě stran uvedena zmínka o tom, že existují nedořešené finanční otázky, které je kazachstánská strana připravena dále řešit. Česká strana v říjnu 2012 navrhla v souladu s dopisem předaným ministru financí ČR velvyslancem Kazachstánu v ČR, aby se úvodní jednání pracovních skupin obou stran, které by měly tuto otázku dále řešit, uskutečnilo nejpozději do konce března 2013.

KLDR

Po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD.

Samotné řešení pohledávky bude záviset na ochotě MF KLDR přehodnotit svůj postoj z roku 2010 (nabídka uhradit max. 5% pohledávky). MF KLDR v lednu 2012 informovalo, že v současné době nevydají instrukci Centrální bance KLDR k provedení konverze jednotlivých částí pohledávky ČR dle klíče odsouhlaseného na jednání zástupců MF ČR a MF KLDR v roce 2010. Tato konverze je dle názoru MF KLDR aplikovatelná pouze při současném souhlasu české strany s podmínkami řešení zadluženosti navrženými MF KLDR.

Kuba

 1. Depozitum:ČSOB v roce 2011 ukončila automatické prodlužování depozita (tvoří část kubánského dluhu vůči ČR, výše depozita v současné době činí 26.115.923,- EUR) a kubánská banka byla vyzvána k plnění. Banco Nacional de Cuba v září 2012 potvrdila výši zůstatku depozita a požádala o obnovení jeho automatického prodlužování.
 2. Vládní dluh:MF Kuby reagovalo na žádost MF ČR o uskutečnění expertních jednání s cílem provedení konverze pohledávky ČR do konvertibilní měny negativně, k jednání podle MF Kuby není vhodná doba, je nutno zohlednit škody vzniklé Kubě rozpadem RVHP a Varšavské smlouvy a ke konverzi nelze použít žádný dostupný klíč. V souvislosti s obnoveným jednáním o sukcesi do smluv mezi ČR a Kubou MF ČR požádalo MZV ČR o začlenění této problematiky
  do připravovaných jednání. Cílem těchto jednání by mohlo být jednak sloučení jednotlivých částí dluhu do jednoho celku (i s ohledem na existenci několika desítek účtů v ČSOB), jednak projednání možnosti zastavení úročení takto restrukturalizovaného dluhu.

Libye

 • Pohledávka za Libyí:Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. V roce 2009 byl zaslán dopis ministra financí ČR s vysvětlením kauzy údajného dopisu z roku 1997 a s návrhem dalšího jednání. Současná situace v Libyi zatím takové jednání neumožňuje.
 • Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh:Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve věci neplatného postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo ve výši 77,2 mil. USD  byly v letech 1995 a 1996 plně uhrazeny z rozpočtu ČR. Slovenská strana dodnes zpochybňuje tento krok české strany a odmítá se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání. S MF SR jsou vedena jednání o možnostech řešení této kauzy. Na jednání náměstků ministra financí ČR a SR v srpnu 2012 bylo dohodnuto, že obě strany vypracují vlastní právní analýzy.

Myanmar

Společnost Transakta a.s., která v letech 1996 – 2011 zprostředkovala v souladu s Memorandem of Understanding z roku 1995 uhrazení dluhu Myanmaru vůči ČR, prověřovala možnost uplatnění úroků z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou některých splátek. S odkazem na negativní vyjádření myanmarské strany a z důvodu neupravení takovéto možnosti v původním Memorandu of Understanding MF ČR úroky z prodlení uplatňovat nebude, splacení dluhu bude formálně potvrzeno na jednání zástupců obou MF zřejmě v průběhu roku 2013.

Peru

 • splaceno 2012: 90 tis. Kč

Pohledávka za Ing. Ponocným a Ing. Murárikem:Pravomocným rozsudkem MS v Praze byla odsouzeným (kauza podvodné deblokace části pohledávky ČR za Peru) uložena povinnost uhradit MF ČR škodu ve výši 43.039 tis. Kč. V roce 2010 byly v rámci exekuce vydraženy dvě nemovitosti. Vzhledem k obnově procesu s Ing. Ponocným v roce 2011 došlo ke zrušení probíhající exekuce ve vztahu k Ing. Ponocnému. MF ČR podala návrh na nařízení nové exekuce po novém pravomocném odsuzujícím rozsudku, který byl vyhlášen v rámci odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze v květnu 2012. V únoru 2012 nařídil na základě návrhu MF ČR Obvodní soud pro Prahu 10 další exekuci proti oběma obžalovaným na částku 1.492 tis. Kč s přísl. (jde o částku přisouzenou MF ČR v rámci občanskoprávního řízení nad rámec výše uvedené částky přiznané v řízení trestněprávním).

Rusko

 • splaceno 2012: 3.053 tis. Kč – RF, 397 tis. Kč – Falkon Capital
 1. zbytek ruského dluhu:Ruská strana v souladu s uzavřenou dohodou splácí úroky ze splátek po datu splatnosti. V březnu 2012 na jednání v Moskvě zástupci MF RF předložili změněné podmínky předjednaného řešení zůstatku zadluženosti formou rekonstrukce budov při ZÚ ČR v Moskvě, které jsou pro českou stranu neakceptovatelné (např. účast pouze ruských firem vybíraných ruskou stranou). Na témže jednání byla zmíněna možnost přímé platby zůstatku zadluženosti při určitém diskontu (dle platných smluv mezi ČR a RF je zadluženost možno řešit pouze formou zbožové deblokace postupně do roku 2020 s tím, že dřívější splátky podléhají takzvanému koeficientu 1,25). V červenci 2012 byl proto na MF RF zaslán dopis s návrhem nadále jednat o variantě přímé platby zůstatku zadluženosti.
 2. UFC:Dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o. byla schválena vládou ČR již v roce 2007, dosud však nebyla podepsána. Společnost UFC neustále odkládá uzavření dohody o narovnání s následnou platbou. V březnu 2012 byl MF ČR doručen dopis společnosti Falkon Capital s žádostí o prošetření některých skutečností spojených s deblokací ruského dluhu v letech 2003-2005, MF ČR však podmiňuje další jednání o těchto otázkách dořešením záležitosti UFC, která je dceřinou společností Falkon Capital.
 3. Elektromechanika Úvaly:Smlouva mezi MF a EMÚ týkající se dovozu prototypu vagónu RA-Č nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Společnosti EMÚ byly prominuty úroky z dluhu vzniklého z nedoplatku na DPH, společnost však žádala o prominutí celého dluhu (cca 3,8 mil. Kč), případně o úhradu zauditované ztráty ve výši cca 3 mil. Kč. Celní úřad v Brně vyhověl žádosti o odložení povinnosti splatit celní dluh ve výši 3,8 mil. Kč.
 4. Krivoj Rog:MF ČR požádalo slovenskou stranu o předložení právní analýzy tohoto případu, zástupci MF SR na jednání v září 2011 současně přislíbili zjistit aktuální možnosti ve spolupráci s Ministerstvem hospodárstva SR. V srpnu 2012 MF SR informovalo českou stranu
  o skutečnosti, že jakékoli ukončení této problematiky z věcné stránky je možné až po ukončení soudního sporu, který je vedený mezi Ministerstvem hospodárstva SR a Slovenským investičním holdingem a.s. o určení povinnosti vrácení majetku – objektu KTUK Slovenské republice. 
 5. letadla JAK 42D:Společnost BMC předložila několik možností splácení svého dluhu, na jejichž prověřování spolupracuje s MF ČR (společnost dosud uhradila částku 124.000 USD v roce 2010), zástupce společnosti v září 2011 uznal svůj závazek. V lednu 2012 se na MPO uskutečnilo jednání za účasti představitelů MF, MPO, Správy hmotných rezerv a ČEPRO s cílem nalezení možných řešení pro úhradu dluhu společnosti BMC vůči MF ČR. V současné době probíhají se společností a jejím právním zástupcem jednání o možných dalších krocích, společnost opakovaně avizovala možnost dalších splátek, dosud bez realizace.
 6. Falkon Capital:Společnost uhradila dlužné úroky z prodlení, vzniklé v souvislosti s deblokací části ruského dluhu v roce 2005.

Súdán

Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V listopadu 2012 se uskutečnilo jednání delegace MF ČR a ČSOB s Centrální bankou a MF Súdánu v Chartúmu. Na jednání byl sjednán a oběma stranami podepsán Dodatek k mezibankovnímu ujednání mezi ČSOB a CBS, kterým se snižuje počet účtů pro evidenci pohledávky z 42 účtů na 3 účty. MF ČR současně informovalo o možnosti projednání výhodnějšího úročení dluhu za splnění podmínek výrazného zlepšení vzájemné ekonomické spolupráce. V roce 2013 se předpokládají další jednání, mimo jiné také
o  možnostech řešení dluhu.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). V říjnu 2010 zaslalo MF ČR návrh parametrů splácení pohledávky, na jednání mezivládní komise v prosinci 2011 bylo přislíbeno, že MF Ukrajiny zašle oficiální odpověď nejpozději března 2012. V srpnu 2012 se v Kyjevě uskutečnilo jednání náměstků ministrů financí ČR a Ukrajiny. Ukrajinská strana sdělila, že považuje za problematické řešení dluhu dle návrhu české strany i proto, že dosavadní možnosti zákona dovolují řešit věc v podstatě pouze dodávkami plynu, ne tedy finančními splátkami. Česká strana detailněji charakterizovala několik základních variant možného řešení dluhu, včetně zájmu MZV ČR o pozemek v Kyjevě. Tyto varianty byly následně specifikovány v dopise, na jehož odpověď MF ČR dosud čeká.

Doporučované

Nejčtenější