Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Zahraniční pohledávky
 • Finanční pohledávky
 • Souhrnné zprávy
 • Zahraniční sektor
 • Civilní úvěry
 • Speciální úvěry

Civilní úvěry k 31.12.2011
Tabulka č. 1- Civilní a speciální úvěry (stav pohledávek ČR):
země částka v tis. Kč
Albánie 60.548
Bělorusko 35.701
Čína (1) 228.594
Irák 1.437.352
Írán 985.560
Jugoslávie(bývalá) 2.652.975
KLDR (2) 190.208
Kuba 6.555.871
Rusko 165.322
Súdán 2.401.643
deblokátoři a ostatní subjekty částka v tis. Kč
Krivoj Rog 240.596
Lanatex (Indie) 72.170
Intergeo (Tanzánie) 26.923
Čína – české společnosti 42.782
Pragoinvest (Alžírsko) 455.302
Rusko - deblokátoři a ost. subjekt 618.447
pohledávka za fyzickými osobami 37.971
Celkem: 16.207.965 tis. Kč

 

Speciální úvěry k 31.12.2011

Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

země částka v tis. Kč
Kuba x
Libye x
Celkem 6.145.440 tis. Kč

(1) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků
(2) po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

Tabulkač. 2 - Splaceno v roce 2011 a Celkový stav pohledávek ČR:
Splaceno v roce 2011 v Kč : 123.208 tis. Kč
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2011: 22.353.405 tis. Kč

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

 

Ostatní pohledávky částka v tis. Kč
Tabulka č. 3 - Ostatní pohledávky:
ČPP Transgas,s.p.(Jamburgské dohody) – Ukrajina a Kazachstán 4.566.268
VLT Brno, a.s. - Irák (3) 2.124.906
Cheteng s.r.o. (státní záruka v akci APPI – Technoexport) - Írán (4) 1.996.597

(3) jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s.p. (1.575.877 tis. Kč)
(4) jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

Albánie

 • splaceno 2011 - 19.505 tis. Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005. Splátka za rok 2011 byla albánskou stranou uhrazena v listopadu v souladu se splátkovým kalendářem.

Alžírsko

Pragoinvest: ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek společnosti Pragoinvest (nyní v likvidaci, v roce 2007 zrušen konkurz), která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. V souladu s materiálem schváleným vládou ČR bylo zadáno zpracování právní analýzy s návrhy dalšího postupu v kauze, kdy pohledávka nebyla nikdy uznána ze strany ADLR. Výsledkem analýzy je konstatování, že šance České republiky úspěšně vymáhat dluh za Alžírskou republikou jsou velmi malé. Případný spor s Alžírskou republikou zpracovatel analýzy nedoporučuje. V současné době jsou diskutovány možnosti dalšího postupu ve spolupráci s MF SR (ČR a SR postupují u této pohledávky společně), ČSÚ a ZÚ Alžír.

Bělorusko

Od roku 2010 se projednávají možnosti řešení běloruské zadluženosti formou financování pozemku pro stavbu nového velvyslanectví ČR v Minsku. Přestože se na toto téma uskutečnilo jednání v Minsku v dubnu 2011 a poté v rámci 3. zasedání česko-běloruské smíšené mezivládní komise v květnu 2011 v Praze, běloruská strana dosud oficiálně nesdělila svůj postoj zejména co se týče navrhované ceny pozemku. MF ČR je předběžně dohodnuto s MZV ČR, že v případě nadále negativního postoje Běloruska k tomuto problému bude na čase zvážit opět i jiné možnosti vyřešení běloruské zadluženosti (v roce 2009 byla mezi MF obou zemí předběžně domluvena zbožová deblokace, jejíž realizace byla posléze zastavena na základě žádosti MZV ČR). V současné době se čeká na definitivní stanovisko běloruské strany, poté bude vypracován materiál pro vládu ČR.

Čína

 1. čínské podniky: MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k řešení již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. Česká strana se pokouší otevřít tuto otázku na mezistátní úrovni, a to nejlépe na jednání mezivládního česko-čínského výboru, které se však dosud nepodařilo uskutečnit. V současné době je ve spolupráci se ZÚ Peking zvažována možnost separátního jednání s příslušnými čínskými autoritami. Ministerstvo obchodu Číny se nótou z listopadu 2011 od problému distancovalo, stejně tak Ministerstvo financí Číny. V současné době se proto s MF SR a ČSOB diskutuje o dalším možném postupu.
 2. české podniky: U části původně čínského dluhu převedeného v minulosti na české podniky je analyzován současný právní stav. Na základě analýzy se jako nejpravděpodobnější jeví upuštění od vymáhání těchto pohledáve

Irák

 • splaceno 2011 - 85.279 tis. Kč
 1. mezivládní dohoda: V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14.5.2006 byly splátky za rok 2011 uhrazeny v dohodnutých termínech.
 2. VLT Brno, a.s.: Evidovaná pohledávka je součtem finančních výpomocí a bankovních záruk poskytnutých v 90. letech státnímu podniku Zetor Brno v souvislosti s hospodářským embargem v Iráku. Na společnost VLT Brno, a.s. přešly pohledávky a závazky státního podniku Zetor Brno při jeho privatizaci v roce 1997. V současné době probíhá komunikace s VLT Brno, a.s. a spřízněnou společností ZKL, a.s. o možnostech řešení vleklého sporu. Možnosti dalšího postupu jsou konzultovány rovněž s Českým statistickým úřadem.

Indie

Lanatex: Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba o zaplacení částky 48.975.000,- Kč s přísl. u Okresního soudu Brno - venkov. Právní zástupce společnosti Lanatex u soudu argumentoval tím, že dle jeho názoru MF ČR žaluje tzv. nedluh, tj. dluh jiného subjektu než společnosti Lanatex a.s., který společnost Lanatex a.s. v letech 1997 – 2009 na jednáních a v korespondenci uznávala pouze omylem. MF ČR ve spolupráci s ČSOB předložilo soudu dokumenty popírající tato tvrzení. V červnu 2011 soud I. stupně žalobě MF ČR v plném rozsahu vyhověl, Lanatex se posléze odvolal. Nyní se očekává verdikt odvolacího soudu.

Indonésie

 1. CS Trading: V roce 2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. Opakované řízení bylo zahájeno v prosinci 2011 a následně odročeno na duben 2012.
 2. Chemapol Group: Správce konkurzní podstaty této společnosti v letech 2006 – 2007 nejprve po MF ČR požadoval údajný přeplatek způsobený nesprávným rozdělováním splátek indonéského dluhu, posléze vyzval MF ČR k poskytnutí součinnosti podle zákona o konkurzu a vyrovnání, což MF ČR odmítlo. Následně SKP podal na MF ČR žalobu o zaplacení částky 5,2 mil. Kč s příslušenstvím. Soud I. stupně v květnu 2011 tuto žalobu zamítl, rozhodnutí již nabylo právní moci.

Írán

 1. Dlužný úrok: Splacení úroku od roku 2002 bezúspěšně urguje ČSOB. V roce 2008 se uskutečnila schůzka s Centrální bankou Íránu, kterou bylo přislíbeno, že prostuduje celou záležitost a v kladném případě vše urychleně dořeší. V prosince 2011 se mělo uskutečnit jednání zástupců MF ČR a ČSOB s Centrální bankou Íránu v Teheránu, íránská strana však na poslední chvíli posunula termín jednání. Náhradní termín dosud nebyl stanoven.
 2. Nutrix: K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky Markází (CBI) a Tejarat o zaplacení pohledávky ČR. Dle dostupných informací byla na základě námitek žalovaných stran věc předána k rozhodnutí o příslušnosti Vrchnímu soudu v Praze, ten však dosud nevydal žádné rozhodnutí. V dubnu 2011 oznámil ZÚ Teherán MF ČR, že obdržel pozvání od CBI k uskutečnění expertních finančně-bankovních jednání o otevřených otázkách ohledně pohledávek. Po udělení souhlasu zástupcem společnosti Nutrix p. Rahimianem však byla v srpnu doručena nóta ZÚ Teherán, podle které je CBI ochotna jednat pouze za podmínky, že MF ČR bezpodmínečně zneplatní smlouvu se společností Nutrix. Tato podmínka je v tuto chvíli pro MF ČR nepřijatelná, následně proto bylo připravováno alespoň jednání týkající se dlužného úroku (viz výše ad a).
 3. Cheteng, s.r.o.: Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. S ohledem na probíhající mimosoudní jednání souhlasilo MF ČR s návrhem ÚZSVM na přerušení zahájených soudních řízení. Po posouzení celého případu a po vyžádání informace od společnosti Technoexport byl však text dohody o narovnání navržený právním zástupcem společnosti Cheteng shledán nepřijatelným a v červenci 2011 byl ÚZSVM vyzván k obnovení jednotlivých soudních řízení. Do této chvíle nebylo v žádném z probíhajících řízení rozhodnuto ve věci.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

 1. Pohledávka ČR:
  • Srbsko zatím neuznalo platnost Protokolu z r.1992, který je právním titulem zejména pro nároky ČR a SR na úroky, ačkoli byl Protokol zahrnut do seznamu dokumentů podléhajících sukcesi. Srbsko je připraveno k bilaterálním česko-srbským jednáním o příslušné části pohledávky. Po dohodě s MF SR byly v roce 2010 vypracovány 2 varianty návrhu na řešení srbského dluhu vůči ČR a SR. Expertní jednání MF ČR, MF SR a MF Srbska o konkrétních návrzích řešení pohledávek proběhnou po vyjasnění srbského postoje k platnosti výše uvedeného Protokolu. V dubnu 2011 MF Srbska požádalo MZV Srbska o vypracování oficiálního stanoviska srbské strany. V prosinci 2011 urgovalo MF ČR v rámci 5. zasedání smíšeného výboru ČR-Srbsko poskytnutí uvedeného oficiálního stanoviska.
  • Obdobně jako Srbsko ani Černá Hora neuznává Protokol z r. 1992. Černá Hora rovněž deklaruje připravenost řešit otázku dluhu v rámci separátního trojstranného jednání, nicméně preferuje uskutečnit první kolo expertních jednání až po obdobném jednání ČR a SR se Srbskem.
  • Ostatní nástupnické státy prozatím nejsou ochotny řešit svou část dluhu bez rozhodnutí Finančního výboru, nicméně ve větší či menší míře svůj dluh uznávají (v současné době s výjimkou Slovinska). MF ČR usiluje o konzultace na expertní úrovni se zástupci Chorvatska a Slovinska.
 2. Kauza Raffels AG a Rondex Finance Inc.:
 • Společnost Raffels AG žaluje MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opční smlouvy. Česká strana je ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK PRK Partners ve spolupráci s místními advokáty. V současné době soud projednává otázky věcné a místní příslušnosti.
 • Společnost Rondex Finance Inc. podala u obchodního soudu v Curychu žalobu na ČR na náhradu škody v případě, že postoupení 25% pohledávky ČR za bývalou SFRJ na společnost Rondex v roce 2000 nebylo platné. V listopadu 2011 soud žalobu zamítl a uložil společnosti Rondex zaplatit MF ČR odškodnění ve výši 60.000,- CHF. Podle posledních informací společnost Rondex podala novou žalobu u okresního soudu Curych.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Na dopisy MF ČR s výzvami k uskutečnění jednání pověřených skupin z obou stran nebylo dodnes reagováno. V květnu 2011 se NM Zídek sešel s představiteli MF Kazachstánu v Astaně, konkrétní výsledky však schůzka nepřinesla. Na základě nařízení prezidenta Kazachstánu došlo v srpnu 2011 přechodu kompetencí v oblasti půjček a dluhů z Ministerstva financí na Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu, na které se proto nyní MF ČR obrací s návrhy na uskutečnění jednání ve věci.

KLDR

Po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD. V květnu 2011 MF vydalo instrukci ČSOB k provedení převodu jednotlivých částí pohledávky ČR na dohodnutou konvertibilní měnu a s tím související redukování počtu účtů po dohodě s Centrální bankou KLDR. Centrální banka KLDR však dopisem z prosince 2011 odkázala na nedostatečné instrukce ze strany MF KLDR, proto byl o spolupráci požádán velvyslanec ČR v KLDR. Samotné řešení pohledávky bude záviset na ochotě MF KLDR přehodnotit svůj postoj z roku 2010 (nabídka uhradit max. 5% pohledávky).

Kuba

MF vyvíjí snahu o jednání na vládní úrovni za účelem uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, jak za oblast pohledávek civilních, tak i speciálních. ČNB se v roce 2008 na základě pokynu MF ČR pokusila o získání reakce kubánské banky na možnost převedení jednotlivých účtů do konvertibilní měny, kubánská banka však odmítla žádost o jednání. V nedávné době byl odeslán dopis ministra financí adresovaný kubánské ministryni financí s návrhem na uskutečnění expertních jednání, jejichž hlavním cílem by mělo být řešení možných konverzí jednotlivých částí dluhu. Na základě pokynu MF ČR ukončila ke dni 20. července 2011 ČSOB automatické prodlužování depozita (tvoří část kubánského dluhu vůči ČR) a kubánská banka byla vyzvána k plnění. Následné urgence ČSOB zůstaly bez odezvy.

Libye

 1. Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. V roce 2009 byl zaslán dopis ministra financí ČR s vysvětlením kauzy údajného dopisu z roku 1997 a s návrhem uspořádání dalšího kola jednání. Současná politická a vojenská situace v Libyi zatím další jednání neumožňuje.
 2. Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve věci neplatného postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo ve výši 77,2 mil. USD byly v letech 1995 a 1996 plně uhrazeny z rozpočtu ČR. Slovenská strana dodnes zpochybňuje tento krok české strany a odmítá se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání. V letech 2010 i 2011 byla s MF SR vedena jednání o možnostech řešení tohoto případu, s kterým se v současné době podle sdělení MF SR seznamuje nové vedení.

Myanmar (Barma)

 • splaceno 2011 - 16.908 tis. Kč

Dořešeno. Myanmar doplatil svůj dluh na základě dohody z roku 1995.

Peru

Pohledávka za Ing. Ponocným a Ing. Murárikem: Pravomocným rozsudkem MS v Praze byla odsouzeným (kauza podvodné deblokace části pohledávky ČR za Peru) uložena povinnost uhradit MF ČR škodu ve výši 43.039 tis. Kč. V roce 2010 byly v rámci exekuce vydraženy dvě nemovitosti, připravuje se dražba nemovitosti Ing. Murárika. Vzhledem k obnově procesu s Ing. Ponocným v roce 2011 došlo k zastavení probíhající exekuce ve vztahu k Ing. Ponocnému s tím, že se očekává nové pravomocné rozhodnutí v probíhajícím trestním řízení.

Rusko

 • splaceno 2011 - 1.515 tis. Kč
 1. zbytek ruského dluhu: Ruská strana v souladu s uzavřenou dohodou splácí úroky ze splátek po datu splatnosti. V průběhu roku 2011 probíhaly konzultace MF ČR a MF RF o způsobu řešení zůstatku zadluženosti, aktuálně je navrhováno použití prostředků
  na rekonstrukci nemovitostí české ambasády v Moskvě. O celé věci je průběžně informováno MZV, po dojasnění všech podrobností bude návrh na řešení předložen vládě ČR.
 2. UFC: Dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o. byla schválena vládou ČR již v roce 2007, dosud však nebyla podepsána. Společnost UFC neustále odkládá uzavření dohody o narovnání s následnou platbou. Zástupce společnosti byl vyzván k urychlenému zjednání nápravy, strany by měly obnovit jednání o možnostech řešení případu počátkem roku 2012.
 3. Elektromechanika Úvaly: Smlouva mezi MF a EMÚ týkající se dovozu prototypu vagónu RA-Č nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Společnosti EMÚ byly v loňském roce prominuty úroky z dluhu vzniklého z nedoplatku na DPH, společnost však v roce 2011 žádala o prominutí celého dluhu (cca 3,8 mil. Kč), případně o úhradu zauditované ztráty ve výši cca 3 mil. Kč. Provedené právní analýzy jakékoli úhrady či odpuštění ze strany MF ČR vyloučily. V současnosti probíhá další jednání.
 4. Krivoj Rog: MF SR v roce 2009 vyjádřilo přesvědčení o 100% vlastnictví této pohledávky. MF ČR požádalo slovenskou stranu o předložení právní analýzy tohoto případu, zástupci MF SR na jednání v září 2011 současně přislíbili zjistit aktuální možnosti ve spolupráci s Ministerstvem hospodárstva SR.
 5. letadla JAK 42D: Na základě dohody se společností BMC Agro Industry a.s. byla přeevidována pohledávka vyplývající z deblokace části ruského dluhu formou dovozu 3 letadel JAK 42D. Společnost BMC předložila několik možností splácení svého dluhu, na jejichž prověřování spolupracuje s MF ČR (společnost uhradila částku 124.000 USD v roce 2010), zástupce společnosti v září 2011 uznal svůj závazek. Připravuje se zajištění tohoto závazku formou zástavy vybraných nemovitostí.
 6. Euroinvest: MF ČR v roce 2009 přihlásilo pohledávku v rámci probíhající likvidace společnosti, nicméně soud zamítl insolvenční návrh podaný touto společností z důvodu nedostatku majetku pro úhradu nákladů insolvenčního řízení. Společnost byla následně vymazána z obchodního rejstříku. MF připravuje upuštění od vymáhání této pohledávky.

Súdán

Súdán své závazky dlouhodobě nesplácí. Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství (Světová banka, MMF, EU) o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. ČSOB opakovaně na základě instrukce MF ČR požádala Central Bank of Sudan o projednání možnosti snížení počtu úrokových účtů, zatím bez výsledku. V úvahu připadá rovněž restrukturalizace celého dluhu.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Ukrajinská strana dosud nereagovala na návrhy učiněné v letech 2009 a 2010 ze strany MF ČR, na jednání mezivládního česko-ukrajinského výboru v prosinci 2011 však bylo přislíbeno, že tak učiní počátkem roku 2012. V návaznosti na toto vyjádření by mělo proběhnout další kolo expertních jednání.

Doporučované

Nejčtenější