Novinky

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR - rok 2008

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky
samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Vydáno

 • Zahraniční pohledávky
 • Veřejný sektor

Tato informace je vypracována na základě usnesení vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006, kterým byly schváleny Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky.

Rozdíly mezi stavy k 1.1.2008 a 31.12.2008 jsou s výjimkou splátek způsobeny kurzovými rozdíly a nárůstem úroků z prodlení, v některých případech činí zbývající rozdíl disážio či odpuštění části dluhu. Jednotlivé částky jsou uváděny - v tisících Kč, při přepočtu z CM na korunový ekvivalent byl použit příslušný kurs ČNB k 31.12.2008

Albánie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 128.085 tis. Kč
splaceno 2008: 21.530 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 117.488 tis.- Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005, vstoupila v platnost dne 27.2.2006 po ratifikaci albánskou stranou. MF sleduje dodržování splátkového kalendáře, splátka za rok 2008 byla albánskou stranou uhrazena v listopadu 2008.

Alžírsko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 550.046 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti
splaceno 2008: 41.741 tis. Kč (není uvedena splátka ze spec. oblasti)
stav k 31.12.2008: 532.321 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti

 1. Splátková dohoda: 50% splátek je realizováno finanční formou a 50% ve zbožové formě. Podniky, které realizovaly investiční akce na vládní úvěr, se podílejí na hotovostních platbách z 35%, zbytek jde do státního rozpočtu. Odběr alžírského zboží zajišťuje společnost PAMCO (zmocnění je platné pro splátky došlé do ČSOB do 31.12.2008) s tím, že do státního rozpočtu splácí 55% z hodnoty pohledávky. V říjnu 2008 MF ČR obdrželo návrh alžírského ministra financí na urychlené doplacení zbylých alžírských dluhů, obratem byl zaslán souhlas MF ČR s návrhem na expertní jednání s cílem dořešení způsobu a termínů doplacení dluhu.
 2. Pragoinvest: ČR eviduje 2/3 z neuznané pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek již neexistující společnosti Pragoinvest, která investiční akce nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. MF proto v roce 2000 zmocnilo společnost PAMCO k vyjednávání s alžírskými odběrateli s cílem zajistit uznání alespoň části pohledávky. Dosud nebylo takového uznání dosaženo, bylo proto dohodnuto, že pokud nebude nalezeno řešení do příští koordinační porady MF SR a MF ČR (léto 2009), zváží oba státy další postup v této věci.
 3. Speciální oblast: Průběžně je monitorováno dodržování termínů splátek dle splátkového kalendáře vládního dluhu ve speciální oblasti.

Bělorusko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 32.376 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 32.367 tis. Kč

MF ČR iniciovalo jednání o běloruském dluhu tak, aby mohlo být navázáno na jednání přerušená v roce 2001 o vyřešení běloruského dluhu vůči ČR. V listopadu 2008 byl zaslán dopis příslušnému kontaktu na MF Běloruska. Ve dnech 21. - 23. 1. 2009 se v Minsku uskutečnilo jednání v rámci delegace MPO.

Čína

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 205.655 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 231.884 tis Kč

( z toho : čínské podniky :195.328 tis. Kč, české podniky: 36.556 tis.Kč)

 1. Čínské podniky: MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k deblokaci již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. V červnu 2008 sdělila Ministerstva financí a obchodu ČLR, že jednotlivé pohledávky je nutno řešit přímo s konkrétními čínskými společnostmi. Ve spolupráci se ZÚ Peking jsou v současné době jednotlivým čínským společnostem zasílány základní informace k jednotlivým barterovým účtům jako podklad pro následná jednání.
 2. České podniky: U části původně čínského dluhu převedeného v minulosti na české podniky je analyzován současný právní stav.

Irák

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 2.391.300 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 1.343.215 tis.Kč
 
 1. Dohoda o splátkách: Podpis mezivládní dohody mezi ČR a Irákem o vypořádání irácké zadluženosti se uskutečnil 14.5.2006, dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, v souladu s ustanoveními Dohody bylo prominutí části iráckého dluhu (60%) promítnuto do bankovních výkazů, další část iráckého dluhu (20%) byla prominuta na konci roku 2008 v návaznosti na hodnocení MMF. Pohledávka je úročena 5 %, první splátky (zatím pouze úroků) budou realizovány v r. 2009.
 2. Účet korunového krytí (Trade Account): Na koordinační poradě MF ČR a MF SR ve dnech 24. - 25. 9. 2008 předložily ČNB a ČSOB dokumenty mapující historii vzniku tohoto případu. Následně ČNB předložila návrh řešení spočívající v úhradě příslušných částek (česká část činí 9.264.263,- Kč) ze strany MF ČR a MF SR ve prospěch ČNB. Tento návrh je v současné době interně zkoumán v rámci MF ČR.

Indonésie

 1. Společnost CS Trading: Dne 20.10.2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. Jednání ve věci bylo soudem nařízeno původně na květen 2008, poté na červenec, nyní je odročeno na neurčito (podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména proto, že po překlasifikování případu společnost CS Trading neuhradila nově vyměřený soudní poplatek).

Indie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 13.12.2007: 351.215 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 315.108 tis. Kč

( z toho : deblokátoři FID Group a Lanatex: 86.851 tis Kč)

 1. Doplatek z kursovních rozdílů: Prostředky v rupiích na účtu Reserve Bank of India jsou určeny na nákup a následný prodej indického zboží. Firma, která provede tuto transakci, ze které odvede dohodnutou část jako odměnu do státního rozpočtu, byla vybrána v rámci výběrového řízení organizovaného MF v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Opakované výběrové řízení bylo vyhlášeno v květnu 2008. V říjnu 2008 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení, společností FID Group a.s., která následně uzavřela také prováděcí smlouvu s ČSOB. Plnění lze očekávat průběžně v roce 2009.
 2. Deblokátor Lanatex: V návaznosti na usnesení Poradního orgánu MF ze dne 26. března 2008 jsou v současné době ověřována možná řešení. Dne 27. 11. 2008 se konalo jednání na půdě Lanatexu, další jednání se uskutečnilo v lednu 2009. Cílem je nalezení optimálního východiska při zhoršeném postavení společnosti Lanatex a s tím související platební neschopností.

Írán

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 769.172 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 854.433 tis. Kč

 1. Dlužný úrok: Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku. Splacení úroku od roku 2002 bezúspěšně urguje ČSOB. 26. srpna 2008 se uskutečnila schůzka s Centrální bankou Íránu (CBI), kterou bylo přislíbeno, že prostuduje celou záležitost (současně byla ČSOB požádána o zaslání shrnujících argumentů) a v kladném případě vše urychleně dořeší. Dne 6.10. byla ČSOB odeslána na CBI rozsáhlá dokumentace mapující vznik dlužných úroků. Přes opakované urgence však zahraniční banka k této problematice zatím nezaujala žádné stanovisko. Při dřívější likvidaci slovenského podílu íránského dluhu byla MF SR omylem zlikvidována vyšší část úroků na úkor ČR. Po odsouhlasení zbývající hodnoty úroků s CBI bude na MF SR zaslán dopis se žádostí o vyřešené této záležitosti.
 2. Nutrix: K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky o zaplacení pohledávky ČR (dosud bez výsledku). Společnost Nutrix deklarovala i možnost mimosoudního řešení. Jsou analyzovány možné další postupy MF ČR i společnosti Nutrix, která byla vyzvána ke společnému jednání.
 3. Cheteng a Technoexport: Jsou nadále zvažovány možné způsoby řešení pohledávky za soukromým subjektem - Cheteng, s.r.o. - vzniklé na základě smlouvy z roku 1995 a plnění na základě státní záruky v roce 1997. Na společnost Cheteng, s.r.o. byla prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podána žaloba postupně na úhradu všech splátek státní záruky z roku 1997. Záležitost je v současné době předmětem jednání i v souvislosti s privatizací Technoexportu. V návaznosti na právní analýzu provedenou na základě zadání MF ČR u společnosti Technoexport jsou nyní zvažovány další kroky.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 1.942.338 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 2.192.656 tis. Kč

 1. Pohledávka ČR:
  • V létě 2008 byly zaslány dopisy ČSOB jednotlivým národním bankám nástupnických států bývalé SFRJ se žádostí o odsouhlasení příslušné částky dluhu v evidenci těchto bank. Většina států vesměs odkazuje na zasedání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ.
  • Z nevyjasněných důvodů Srbsko zatím neuznalo platnost Protokolu z r.1992, který je právním titulem zejména pro nároky ĆR a SR na úroky. Otázka clearingového dluhu byla součástí jednání mezivládního smíšeného výboru v Bělehradě dne 24. 11. 2008. Srbsko přislíbilo urychlené svolání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ; otázka platnosti Protokolu z roku 1992 je řešena Ústavním soudem.
  • Obdobně jako Srbsko ani Černá Hora neuznává Protokol z r. 1992. V listopadu 2008 vyzvalo MF Černé Hory ČSOB k urychlenému zaslání draftu dohody o vyřešení clearingového dluhu. Možnost dalšího postupu je však limitována svoláním Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ, který musí odsouhlasit celkovou částku dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSSR.
  • V listopadu 2008 byl obdržen dopis Národní banky Chorvatska odkazující na jednání s MF Chorvatska a na brzké svolání Výboru (viz výše).
 2. Kauza Raffels AG: Společnost Raffels AG žaluje MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opce. Dohoda o narovnání vypracovaná MF ČR nebyla protistranou akceptována. ČR je v tomto sporu ze zákona zastupováno Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době si švýcarský soud ve spolupráci s oběma stranami vyjasňuje pohled na uplatnění švýcarské jurisdikce (česká strana tuto jurisdikci popírá). Česká strana je ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK Procházka, Randl, Kubr ve spolupráci se švýcarskými advokáty.

Kambodža

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 65.500 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 65.500 tis. Kč

Vláda ČR schválila postup, kdy z celkové pohledávky ČR ve výši 3.623.214 USD bude část ve výši 833.791 USD kambodžskou stranou uhrazena na účet ČR u Kambodžské národní banky (s následným použitím na rozvojové projekty), zbytek ve výši 2.789.423 USD bude poté českou stranou odpuštěn. Dne 12. května 2008 bylo podepsáno Memorandum od Understanding mezi MF ČR a MF Kambodže o řešení kambodžského dluhu. Účet u National Bank of Cambodia byl otevřen 24. října 2008.

Kazachstán

Pohledávka dosud není evidována v peněžní formě. Vše nasvědčuje tomu, že Kazachstán odmítá komercializaci dluhu, ale podle vyjádření ZÚ ČR v Kazachstánu se až na výjimky téměř všichni oficiální představitelé Kazachstánu (včetně ministryně financí) jakémukoliv jednání o této tématice záměrně vyhýbají. Dle dostupných informací jde o interní problém Kazachstánu, který lze v současné době smysluplně řešit pouze na úrovni prezidenta.

KLDR

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 185.191 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 188.608 tis. Kč

 1. Pohledávka ČR: Velvyslanec KLDR zaslal v září 2008 na MF ČR na jeho požádání seznam příslušných zástupců MF KLDR zabývajících se problematikou zahraničního dluhu, nyní se připravuje jednání obou ministerstev, ke kterému byla korejská strana vyzvána v říjnu 2008. Podle posledních zpráv by měla korejská delegace dorazit na jednání do Prahy v průběhu první poloviny roku 2009.
 2. Deblokátor Intercoop: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace deblokátora jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Je nutno vyčkat na výsledek konkurzu probíhajícího v SR.

Kuba

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 6.187.411 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti
stav k 31.12.2008: 6.311.342 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti

MF vyvíjí snahu o jednání na vládní úrovni za účelem uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, jak za oblast pohledávek civilních, tak i speciálních. ČNB se na základě pokynu MF ČR pokouší o získání reakce kubánské banky na možnost převedení jednotlivých účtů do konvertibilní měny, dosud bez reakce. Na základě doporučení ZÚ Havana byl počátkem listopadu 2008 předán dopis MF ČR s žádostí o jednání na Banco Nacional de Cuba.

Laos

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 1.932 tis. Kč
splaceno 2008: 748 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 1.095 tis. Kč

Průběžně je monitorováno plnění Dohody. Pohledávka je řádně splácena dle stanoveného splátkového plánu.

Libye

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: pohledávka ve speciální oblasti
stav k 31.12.2008: pohledávka ve speciální oblasti

 1. Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. Libye předložila při jednání v listopadu 2007 kopii dokumentu, dle kterého již byla údajně otázka libyjského dluhu vyřešena. Mezivládní jednání byla proto přerušena do doby vyšetření okolností vzniku a platnosti uvedeného dokumentu. V srpnu 2008 byl odeslán dopis ministra financí ČR s žádostí o pokračování přerušeného jednání, které se uskutečnilo v Tripolisu ve dnech 14.-16.12.2008, konečné dohody však opět nebylo dosaženo.
 2. Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Mezi ČR a SR je potřebné vyřešit záležitost neuhrazení alikvotního podílu slovenské strany (1:2) ve prospěch ČR týkajícího se mimosoudních výloh vzniklých v souvislosti s mimosoudním vyrovnáním ve věci postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo v roce 1988. Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve výši 77,2 mil. USD byly plně uhrazeny ČR.

Myanmar (Barma)

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 480.612 tis. Kč
splaceno 2008 91.654 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 375.952 tis. Kč

Myanmar splácí svůj dluh vůči ČR a SR na základě dohody uzavřené se zprostředkovatelskou společností Transakta dne 19.5.1995. V září 2008 bylo MF ČR informováno společností Transakta o požadavku Myanmaru, aby následné splátky byly převedeny jen pro ČR za účelem doplacení jistiny ve prospěch ČR. Po splacení jistiny ČR budou další splátky, již jen úroků, opět děleny mezi ČR a SR.

Nikaragua

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 356.798 tis. Kč
splaceno 2008: 7.299 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 192.215 tis. Kč

V roce 1996 byl prostřednictvím zprostředkovatelské švýcarské firmy Raffels AG uzavřen s Nikaraguou splátkový plán, podle kterého Nikaragua do roku 2009 uhradí dohodnutou výši svého dluhu vůči ČR. Současně při zúčtování jednotlivých ročních splátek je odpouštěna poměrná část dluhu Nikaragui vůči ČR. Splátkový plán je dodržován.

Peru

Pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 1 T 10/2006, ze dne 26.1.2007 byla obžalovaným Ing. Antonu Murárikovi a Ing. Karlu Ponocnému (t.č. na útěku) mj. uložena solidární povinnost uhradit poškozenému, tj. ČR - Ministerstvu financí, škodu ve výši 43.039.029,50 Kč (jedná se o kauzu podvodu spojeného s vymáháním pohledávky ČR za Peru). V současné době probíhá exekuce majetku Ing. Ponocného a Ing. Murárika.

Rusko

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 2.309.175 tis. Kč
splaceno 2008: 308.571 tis.Kč
stav k 31.12.2008: 1.914.221 tis.Kč

(z toho: Ruská federace: 1.423.223 tis. Kč, deblokátoři RF: 263.580 tis. Kč, Krivoj Rog: 227.418 tis. Kč)

 1. Zbytek ruského dluhu: MF sleduje stav a koordinuje procesy při využití zbytkové částky ruského dluhu. MF nadále eviduje předběžný zájem Ministerstva obrany ČR, ZÚ Moskva a několika deblokátorů o zbývající částku pohledávky za Ruskou federací. Na jednání v Moskvě dne 5.12.2008 byla debatována i možnost doplacení dluhu peněžní formou.
 2. ALTA: Na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu mezi MF ČR a ALTA, a.s. ze dne 18.3.2004, který byl podepsán dne 31.1.2007 , byla splátka dlužné částky včetně úroků uhrazena v říjnu 2008.
 3. UFC: V listopadu 2007 byla Vládou ČR schválena Dohoda o narovnání, v současné době je připravován podpis dohody. Dle sdělení UFC by k podpisu dohody o narovnání a následné úhradě mělo dojít do 15. května 2009 (termín byl již několikrát posunut).
 4. Elektromechanika Úvaly: Smlouva mezi MF a EMÚ nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Záležitost prototypu vagónu RA-Č, především deblokace ve výši 5,5 mil. USD, je předmětem šetření Policie ČR. Připravuje se dohoda o narovnání, současně byly auditorskou společností prověřeny firmou EMÚ uplatňované marně vynaložené náklady spojené s touto deblokací. Dle vyžádaných právních stanovisek byla konzultována možnost úhrady nákladů EMÚ Ministerstvem dopravy, případně ČD, které se vyjádřily negativně.
 5. Krivoj Rog: Byl nově analyzován celkový stav v této záležitosti. Z jednání předběžně vyplývá, že záležitost na úrovni SR - ČR, ani na úrovni SR - Ukrajina (popř. RF) není vyřešena. Dle sdělení Ministerstva hospodárstva SR věc přísluší Ministerstvu financí SR, se kterým byla otázka řešena na pravidelné Koordinační poradě ve dnech 24. - 25. září 2008. MF SR se zavázalo domluvit trojstranné jednání na úrovni MF ČR, MF SR a MH SR.
 6. Rekonstrukce Českého domu v Moskvě: MF Ruské federace v srpnu 2008 uhradilo zbývající částku 0,5 mil USD z celkové úhrady 2,5 mil. USD na účet ZÚ ČR v Moskvě.
 7. Škoda Export Limited: Dosavadní jednání společnosti Škoda Export Limited nevedla k žádným závěrům, společnost v červenci 2008 oznámila svůj záměr odstoupit od smlouvy s MF ČR a celý projekt ukončit. V současné době se připravuje trojstranné řešení tohoto případu se společnostmi ŠEL a BMC Agro Industry. O této otázce bylo jednáno také ve dnech 4.-5.12.2008 v Moskvě.
 8. Euroinvest: Euroinvest a.s. odebral zboží v celkové hodnotě USD 6 764 751,60, ovšem část výtěžku nepřevedl na zvláštní korunový účet MF ČR. Podle posledních informací probíhala reklamace s ruským výrobcem A.O. Zavod svetoteknicheskoi armatury, Gusev.
 9. ROBOT: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace společnosti jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Pohledávka je od 1.1.2008 externě rozdělena mezi ČR a SR.

Súdán

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 1.692.698 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 1.928.800 tis. Kč

Súdán své závazky dlouhodobě nesplácí. Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země.

Sýrie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 23.409 tis. Kč
splaceno 2008: 9.638 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 0, - Kč

Dne 18. května 2008 byl při příležitosti oficiální cesty ministra financí ČR do Damašku podepsán Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Syrské arabské republiky o vypořádání zadluženosti ze dne 1.4.2005. V červenci 2008 byla Sýrií zaplacena příslušná částka, z toho pro ČR ve výši 9.638.418,- Kč. ČR prominula Sýrii částku 10 268 238,61 CZK, která může být vykázána v rámci ODA jako zahraniční pomoc ČR Syrské arabské republice, neboť se jednalo o prominutí části pohledávky vzniklé z dodávek v civilní oblasti.

Tanzanie

Rok aktuálně k datu výše zahraničních pohledávek v CZK
2008 stav k 31.12.2007: 20.403 tis. Kč
stav k 31.12.2008: 23.005 tis. Kč

Deblokátor Intergeo: Na základě právní analýzy a z důvodu prohraného soudního sporu jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky z roku 1990.

Ukrajina

Pohledávka dosud není evidována v peněžní formě. V červnu 2008 se v Praze uskutečnilo jednání smíšené mezivládní komise. V rámci jednání pracovní skupiny zabývající se spoluprací v oblasti finančních vztahů byly posuzovány i otázky týkající se vypořádání závazků vyplývajících z realizace Jamburgské dohody na území Ukrajiny. Vedoucímu ukrajinské části pracovní skupiny byl předán návrh textu Protokolu k mezivládní dohodě z roku 1997, který by upřesňoval a aktualizoval podmínky pro vypořádání zadluženosti ve smyslu rozšíření způsobů úhrady a nového nastavení harmonogramu splátek. Na základě ukrajinskou stranou vzneseného požadavku bylo zajištěno i oficiální předání zmíněného návrhu Protokolu na Ministerstvo financí Ukrajiny prostřednictvím MZV. Odpověď či reakci na zmíněný návrh dosud MF neobdrželo.


Zdroj: MF, aktualizováno: v Praze dne 15. dubna 2009

 

Přehledy

Civilní úvěry - země k 31.12.2008 - v Kč
částka v tis. Kč
Tabulka č.1 - Civilní úvěry - stav k 31. prosinci 2008
Albánie 117.488
Alžír 532.321
Myanmar 375.952
Bělorusko 34.637
Čína(1) 195.328
Indie (SDR) (2) 228.257
Irák 1.343.215
Írán 854.433
Jugoslávie (bývalá) 2.192.656
Kambodža (3) 65.500
KLDR 188.608
Kuba 6.311.342
Laos 1.095
Nikaragua 192.215
Rusko 1.423.223
Súdán 1.928.800
Krivoj Rog 227.418
pohledávky za deblokátory a ostatními subjekty
Lanatex a FID Group (4) (Indie) 86.851
Intergeo (Tanzánie) 23.005
Čína 36.556
RF deblokátoři a ost. subjet 263.580
pohledávka za fyzickými osobami 43.039
Celkem: 16.665.519 tis. Kč
Speciální úvěry * k 31.12.2008
Alžírsko x
Kuba x
Libye x
Celkem 5.742.727 tis. Kč

 

Tabulka č. 2 - Celkový stav k 31.12.2008
Splaceno v roce 2008 v Kč (civilní i speciální úvěry): 523.750 tis. Kč (5)
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2008 22.408.246 tis. Kč

Zdroj: MF, v Praze dne 15. dubna 2009

(1) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků
(2) dluh je de facto Indií již splacen, prostředky v rupiích byly připsány na clearingový účet ČR u banky v Bombaji
(3) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků
(4) jde o rozpracovanou deblokaci před splatností
(5) v této částce je zahrnuta i splátka MZV za rekonstrukci Českého domu v Moskvě ve výši 34.786 tis. Kč, přičemž převod pohledávky v této výši z RF na MZV byl učiněn již na konci roku 2007
* - Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Doporučované

Nejčtenější