Novinky

Skupina Světové banky

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce
oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Světová banka
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Ekonomické
 • Finanční
Aktualizováno 29. 4. 2021
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Základní informace

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG) je tvořena pěti subjekty: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociací pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporací (IFC), Multilaterální agenturou pro investiční záruky (MIGA) a Mezinárodním centrem pro řešení investičních sporů (ICSID).

Náplň činnosti

Hlavním cílem činnosti WBG je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž k dosažení tohoto cíle jsou využívány nástroje dlouhodobého financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické asistence.

 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) - poskytuje úvěry, garance a poradenský servis klientským zemím, kterými jsou země s transformující se ekonomikou a rozvojové země (zaměření především na středně příjmové země). IBRD byla založena na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byl také založen Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF). Členem IBRD je 189 zemí.
 • Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) - účelem IDA, která byla založena v roce 1960 a jejímiž členy je 173 zemí, je odstraňování chudoby v nejchudších rozvojových zemích prostřednictvím zvýhodněných půjček a grantů na programy podporující udržitelný rozvoj a zlepšování životních podmínek obyvatel. Čerpat prostředky ze zdrojů IDA může v současné době 74 zemí.
 • Mezinárodní finanční korporace (IFC) - IFC byla založena v roce 1956 a jejím členem je 185 zemí, přičemž působí ve více než 100 zemích po celém světě. Financuje projekty uskutečňované soukromými subjekty v rozvojových zemích a transformujících se ekonomikách formou dlouhodobých úvěrů a minoritních kapitálových vkladů. IFC poskytuje také poradenství soukromému a vládnímu sektoru. Poskytování finančních prostředků přímo soukromému sektoru je základním rozdílem mezi IFC a Světovou bankou. IFC vyhledává soukromý sektor v regionech a zemích s omezeným přístupem ke kapitálu. IFC poskytuje financování na trzích, které soukromí investoři považují za rizikové, a představuje největší multilaterální zdroj kapitálu a půjček pro financování projektů v soukromém sektoru rozvojových a středně příjmových zemí. V minulosti se IFC také podílela na navyšování kapitálu Živnostenské banky a úvěr poskytla například společnostem Plzeňský Prazdroj, Vetropack Moravia Glass, MaFra nebo Autokola Nová Huť.
 • Mnohostranná agentura pro investiční záruky (MIGA) - byla založena v roce 1988 za účelem podpory přímých zahraničních investic v rozvojových zemích. Jejím členem je 181 zemí. Poskytuje soukromým investorům a věřitelům pojistné záruky vůči politickým rizikům. Záruky MIGA ochraňují investice proti nekomerčním rizikům s cílem napomoci investorům získat přístup k financování za lepších finančních podmínek. MIGA se zaměřuje především na pojišťování investic ve složitých investičních a rizikových prostředích, např. v konflikty zasažených oblastech, v zemích IDA nebo při komplexních transakcích v infrastruktuře či těžebním průmyslu. V rámci pomoci ČR poskytovala MIGA záruky za politická rizika např. na investice zahraničních investorů ve firmách Cement Hranice, Vitana, Tesla Lanškroun, AVX Czechoslovakia, Westvaco Svitavy, Energetické centrum Kladno aj.
 • Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID) – je autonomní mezinárodní institucí založenou na základě Úmluvy o řešení investičních sporů mezi státy a občany dalších států (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States – tzv. ICSID nebo také Washingtonská konvence, podepsaná 1966). Jejím posláním je odstraňovat hlavní překážky bránící volnému pohybu soukromých investic a zabývat se řešením právních sporů mezi způsobilými stranami prostřednictvím smíru nebo rozhodčího řízení. V současné době konvenci ratifikovalo 163 smluvních států a ICSID je považován za vedoucí mezinárodní arbitrážní instituci, která se zabývá řešením sporů mezi investorem a státem. ICSID byl založen s cílem nezávislého mezinárodního fóra poskytujícího prostředky pro řešení právních sporů prostřednictvím smírčího řízení nebo arbitráže. Postoupení sporu ICSID je vždy výlučně na základě dohody smluvních stran.

Struktura

Nejvyšším představitelem WBG je její prezident. Dne 5. dubna 2019 zvolili výkonní ředitelé v pořadí již 13. prezidenta, kterým se od 9. dubna 2019 stal David Malpass (USA). Vrcholným orgánem řízení je Rada guvernérů (Board of Governors). Guvernér jmenovaný za každý stát je guvernérem ve všech institucích WBG. Rada guvernérů WBG se schází společně s Radou guvernérů IMF na výročních zasedáních, která se konají pravidelně jednou ročně (zpravidla říjnu). WBG a IMF společně jednají také na jarních zasedáních (zpravidla v dubnu ve Washingtonu, D.C). Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty a přijímá zásadní strategická rozhodnutí (přijímání nových členů, rozhodnutí o navyšování kapitálu, rozdělení příjmů, změna zakládajících dokumentů apod.). Guvernéry za jednotlivé státy bývají zpravidla ministři financí.

Guvernérem WBG za ČR je ministr financí, alternátem guvernéra je náměstek ministra financí pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy (v IMF je guvernér i alternát zástupce ČNB).

V období mezi výročními zasedáními řídí WBG Rada výkonných ředitelů (Board of Executive Directors), která je odpovědná za každodenní agendu. Rada výkonných ředitelů IBRD se skládá z 25 ředitelů, z nichž 6 je do funkce jmenovaných (zástupci USA, Číny, Japonska, Německa, Francie a Velké Británie) a 19 výkonných ředitelů zastupujících ostatní země je volených. Volení výkonní ředitelé reprezentují menší země, které se sdružují v tzv. konstituencích, v jejichž čele stojí vždy jeden výkonný ředitel. Zvolení i jmenovaní výkonní ředitelé pro IBRD se automaticky stávají také výkonnými řediteli IDA a IFC. Volba výkonných ředitelů MIGA probíhá podle jejích stanov samostatně, i když paralelně s volbami do IBRD a platí pro ni stejná pravidla jako pro jmenování/volbu výkonných ředitelů IBRD. ICSID je řízen Správní radou (Administrative Council), jejímž předsedou je prezident WBG a členy jsou zástupci členských států, které podepsaly Konvenci o založení ICSID (za každý stát jeden člen).

Sídlem WBG je Washington D. C.

Vztah ČR a WBG

Československo bylo zakládajícím členem IBRD a IMF, nicméně v roce 1954 bylo členství pozastaveno pro neplnění povinností vyplývajících ze Stanov (rozsah poskytování ekonomických údajů). Roku 1990 bylo členství obnoveno Československé federativní republice. Samostatná ČR je členem WBG ode dne svého vzniku, tj. od 1. 1. 1993.

Upsaný kapitál v institucích Skupiny Světové banky (údaje k 31. 3. 2021)
  upsaný kapitál (USD) z toho splaceno (USD) hlas. síla
IBRD   1 034 807 030 67 690 409,61 0,36 %
MIGA  8 482 880 1 610 378 0,46 %
IFC  79 076 000 79 076 000 0,38 %
IDA*         0,44 %

* V případě IDA se jedná o příspěvky, které nemají charakter kapitálových vkladů.

Zastoupení ČR ve WBG

Svůj vliv ve Skupině Světové banky uplatňuje ČR v rámci společné konstituence s Belgií, Běloruskem, Kosovem, Lucemburskem, Maďarskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Tureckem. Podíl konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů IBRD činí cca 4,9 %. Od listopadu 2020 zastává funkci výkonného ředitele na čtyřleté období zástupce Turecka. ČR má zastoupení přímo ve WBG prostřednictvím pozice seniorního poradce výkonného ředitele konstituence.

Působení WBG v České republice

Česká republika obdržela v první polovině devadesátých let od IBRD tři úvěry v celkové výši 626 mil. USD. První půjčka v roce 1991 ve výši 450 milionů USD (300 mil. USD – ČR; 150 mil. USD – SR) byla určena na financování strukturálních změn ekonomiky, druhá půjčka ve výši 246 milionů USD byla poskytnuta na energetiku a životní prostředí (především pro odsíření severočeských elektráren) a třetí úvěr ve výši 80 milionů dolarů pro rozvoj telekomunikací. Světová banka také poskytovala ČR poradenský servis v podobě technické asistence v celé řadě klíčových oblastí, např. makroekonomické otázky, energetika, životní prostředí a právní rámec pro působení soukromého sektoru.

V září 2000 se v Praze uskutečnilo výroční zasedání WBG a IMF, kterého se zúčastnilo více než 15 tisíc představitelů finančního sektoru, nevládních organizací a médií.

Graduace ČR z operací WBG

ČR graduovala z operací WBG dne 15. 4. 2005. Přesto měla ČR nadále nárok v omezené míře čerpat bezplatnou technickou asistenci i v následujících 2-3 letech po graduaci. V rámci této spolupráce provedla WBG zhodnocení dodržování standardů a pravidel corporate governance v sektoru pojišťovnictví, studii v oblasti penzijního pojištění a rovněž poskytla asistenci v oblasti ochrany spotřebitele na finančních trzích.

Graduace ČR z úvěrových operací sice neměla žádný bezprostřední ekonomický dopad na ČR, nicméně završením tohoto procesu je ČR vnímána nejen jako partner spolupodílející se na vytváření politik a strategií WBG, ale zejména jako partner finančně přispívající k naplnění vize WBG, tj. odstraňování chudoby. Od roku 2008 je ČR již čistým dárcem finančních prostředků do WBG, a ta se tak velmi významným způsobem podílí na české oficiální rozvojové pomoci (ODA), která je poskytována prostřednictvím mezinárodních finančních organizací.

Donorské aktivity ČR v rámci WBG

Česká republika se završením procesu graduace stala čistým donorem WBG a přispívá do následujících programů a iniciativ: IDA a MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative).

Fondy

Kosovo

V letech 2008 a 2009 ČR přispěla do fondu Světové banky pro Kosovo na podporu jeho sociálního a ekonomického rozvoje. ČR přispěla v obou letech do fondu částkou ve výši 500 000 EUR. V roce 2013 byla činnost fondu ukončena.

Dekáda romské inkluze

Dekáda romské inkluze byla mezinárodní iniciativa dvanácti států, která se zaměřila na řešení situace romských komunit v regionálním měřítku. Tato iniciativa, jež probíhala v letech 2005 – 2015, spojila zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost v procesu plnohodnotného začleňování Romů, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. ČR v období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 iniciativě předsedala. Na podporu iniciativy byl zřízen fond, jehož záměrem bylo financovat mezinárodní aktivity a technickou asistenci pro zúčastněné vlády. Do fondu přispěly všechny členské vlády a mezinárodní organizace celkovou částkou 219 970 EUR. ČR celkem do fondu přispěla částkou 40 000 EUR.

Veřejná výběrová řízení a společné investice

Poskytované financování ze strany Světové banky směřuje zejména do oblastí rozvoje venkova, rozvoje měst, rozvoje finančního a soukromého sektoru, rozvoje lidského kapitálu, sociální ochrany a řízení rizik a také do projektů týkajících se životního prostředí a přírodních zdrojů.

Příprava projektu je zahájena na základě oficiální žádosti klientské země, a to po předběžné dohodě mezi bankou a klientskou zemí. Nositelem projektu není banka, ale vždy národní subjekt – implementační agentura, např. ministerstvo, státní agentura nebo státem vlastněný podnik. Daná implementační agentura ustaví projektový tým, který společně s týmem banky zahájí přípravu projektu. Banka přehled připravovaných projektů zveřejňuje v přehledu Monthly Operational Summary (MOS), který je veřejně přístupný na webové stránce.

Informace o tendrech, obchodních příležitostech, ale i kontakty, financování a další pomoc při projektech organizovaných Světovou bankou zajišťuje tuzemským firmám Česká exportní banka, která v ČR od roku 2021 plní funkci tzv. Private Sector Liaison Officer (PSLO) pro Světovou banku a především Mezinárodní finanční korporaci.

Hlavní dokumenty týkající se členství ČR ve WBG

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 373/1990 Sb. a č. 500/1992 Sb., (o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 6. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků).

Kontaktní informace

World Bank Group

1818 H Street, NW
Washington, DC
20433
USA

Web: https://www.worldbank.org/

PSLO ČR

Ing. Petr Križan
ředitel odboru mezinárodní vztahy a komunikace
Česká exportní banka
Tel.: +420 222 843 435
E-mail: pslo@ceb.cz

Doporučované

Nejčtenější