Novinky

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Mezinárodní spolupráce
 • OECD
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční instituce
Aktualizováno 29. 10. 2018 11:15
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Základní informace

Dne 14. prosince 1960 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vstoupila v platnost 30. září 1961. V současné době má OECD celkem 36 členů.

 • Belgie,
 • Dánsko,
 • Francie,
 • Irsko,
 • Island,
 • Itálie,
 • Lucembursko,
 • Nizozemí,
 • Norsko,
 • Kanada,
 • Německo,
 • Portugalsko,
 • Rakousko,
 • Řecko,
 • Španělsko,
 • Švédsko,
 • Švýcarsko,
 • Turecko,
 • Velká Británie,
 • Spojené státy americké
 • Japonsko (přistoupilo 1964),
 • Finsko (1969),
 • Austrálie (1971),
 • Nový Zéland (1973),
 • Mexiko (1994),
 • Česká republika (1995),
 • Maďarsko (1996),
 • Polsko (1996),
 • Korea (1996),
 • Slovenská republika (2000),
 • Chile (2010)
 • Slovinsko (2010),
 • Izrael (2010),
 • Estonsko (2010),
 • Lotyšsko (2016),
 • Litva (2018)

Mezi hlavní cíle OECD patří:

 • podpora udržitelného ekonomického růstu,
 • zvyšování zaměstnanosti,
 • zvyšování životní úrovně,
 • udržení finanční stability,
 • zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a
 • rozvoj světového obchodu

OECD poskytuje vládám vyspělých demokratických zemí možnost studovat a formulovat nejvhodnější politiky k dosažení stanovených cílů.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada, v níž má každá členská země svého představitele. Rada se setkává minimálně jednou měsíčně na úrovni stálých zástupců, přičemž jí předsedá generální tajemník. Jednou ročně probíhá zasedání Rady na úrovni ministrů členských zemí, kterému předsedá jedna z členských zemí.

Sekretariát OECD a Generální tajemník

Sekretariát OECD zajišťuje činnost OECD v souladu s prioritami stanovenými Radou a poskytuje zázemí činnosti jednotlivých komisí. Sekretariát tvoří dva a půl tisíce ekonomů, právníků, vědců a dalších profesionálů. Sídlem Sekretariátu je Paříž.

Generálním tajemníkem je od roku 2006 Angel Gurría.

Stálá mise ČR při OECD, Paříž
Tel.: (+33 1) 46 47 29 49, Fax: (+33 1) 46 47 29 44
e-mail.: oecd.paris@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/paris.oecd

Smlouva o založení OECD

Listiny o přístupu České republiky ke Konvenci o OECD včetně dodatkových protokolů byly uloženy u vlády Francouzské republiky, depozitáře Konvence, dne 21. prosince 1995. Pro Českou republiku vstoupila Konvence v platnost dnem 21. prosince 1995 (zákon č. 266/1998 Sb.).

Průběžná zpráva o plnění závazků ČR vyplývajících z členství v OECD

V květnu 2002 byla vládě ČR předložena Průběžná zpráva o plnění závazků ČR vyplývajících z členství v OECD (usnesení vlády č. 553/2002), která hodnotí stav plnění závazků, ke kterým se ČR zavázala v procesu přijetí do OECD a v průběhu následujících let. Na začátku roku 2004 předložilo Ministerstvo zahraničních věcí vládě aktualizovanou Zprávu o aktivitě ČR vůči OECD z hlediska přípravy členství v EU (usnesení vlády č. 26/2004). Toto usnesení zároveň uložilo ministru zahraničních věcí předkládat vládě každoročně do 28. února, počínaje rokem 2005, informaci o nových instrumentech OECD přijatých v předcházejícím roce a o způsobu jejich implementace v ČR. Na základě tohoto usnesení je každoročně vládě předkládána informace o přijatých instrumentech OECD.

Hospodářský přehled České republiky

OECD pravidelně (přibližně každých 18 měsíců) zpracovává hospodářské přehledy jednotlivých členských zemí, ve kterých se formuluje konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku dané země. Zpráva komplexně hodnotí a posuzuje ekonomický a hospodářsko-politický vývoj země, přičemž se zároveň detailněji věnuje příslušným oblastem.

Nový Hospodářský přehled České republiky byl zveřejněn 16. července 2018 za účasti generálního tajemníka OECD Angela Gurríi a předsedy vlády Andreje Babiše v Praze.

Letošní Hospodářský přehled se kromě tradiční makroekonomické části věnuje systému zdravotnictví, jeho financování, efektivitě a kvalitě poskytované zdravotní péče. OECD - Czech Economic Survey

Aktuální informace k Hospodářským přehledům jsou publikovány v sekci Mezinárodní spolupráce - Aktuality. 

Hospodářský výhled

Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) zpracovává OECD Hospodářský výhled (Economic Outlook), ve kterém analyzuje současný makroekonomický vývoj a krátkodobý výhled pro členské i vybrané nečlenské země, identifikuje klíčové otázky politik a zahrnuje kapitoly zabývající se souvisejícími makroekonomickými tématy. OECD - Economic Outlook

Aktuální informace k Hospodářským výhledům jsou publikovány v sekci Mezinárodní spolupráce - Aktuality.

Daně

Centrum pro daňovou politiku a správu zkoumá veškeré aspekty spojené s daněmi, včetně daňové politiky a správy. Podporuje dialog s nečlenskými zeměmi OECD a přispívá tak k mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Program spolupráce s více než 80 nečlenskými zeměmi OECD zahrnuje práci na sjednávání, uplatňování a výkladu daňových dohod, účtování vnitropodnikových cen a efektivní výměnu informací. Hlavní statistické publikace každoročně poskytují srovnání daňových sazeb a struktur v členských zemích.

Principy OECD pro správu a řízení podniků

Principy byly přijaty na zasedání Rady OECD na úrovni ministrů v květnu 1999 a jejich cílem je pomáhat členským i nečlenským vládám v jejich úsilí vyhodnocovat a zlepšovat právní, institucionální a regulatorní rámec pro řízení a správu společností v jejich zemích a poskytnout vodítko pro burzy, investory, společnosti a další strany, které sehrávají úlohu v procesu rozpracovávání dobrého řízení společností. Principy se soustřeďují na veřejně obchodovatelné společnosti.

Zhodnocení využití Principů v ČR vzala vláda na vědomí usnesením č. 996/2000 a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabývat se a podle možností zohlednit v příslušných právních předpisech principy a doporučení uvedená v dokumentu.

Komise pro cenné papíry publikovala v roce 2001 ve svém Věstníku č. 1 Kodex správy a řízení společností založených na Principech OECD (Kodex 2001). V září 2004 vydala Komise pro cenné papíry Kodex správy a řízení společností založených na zásadách OECD (.PDF, 293 kB)(Kodex 2004), který je určen především společnostem s kótovanými cennými papíry na regulovaném trhu. Jedná se o aktualizovanou verzi Kodexu 2001 a jsou v ní zařazeny prvky převzaté z Principů OECD pro řízení a správu společností ve znění jejich novelizace.

Revize Principů proběhla v roce 2004 a následující rok na zasedání Rady OECD byly Principy doplněny Směrnicemi pro správu a řízení společností ve vlastnictví státu. Směrnice jsou tvořeny nezávaznými obecně pojatými doporučeními a příklady nejlepší praxe získanými v oblasti řízení společností ve vlastnictví státu. Směrnice jsou zaměřeny na podporu zkvalitnění správy a řízení podniků ve vlastnictví státu a přispívají ke spolupráci členských a nečlenských zemí OECD při výměně zkušeností v této oblasti.Poslední revize Principů i Směrnic proběhla v roce 2015.

Ministerstvo financí v této oblasti spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti, které má gesci za problematiku správy a řízení společností (Corporate Governance) v ČR. Oba rezorty se také podílí na práci Řídicí skupiny OECD k této problematice.

www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf

Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky (dále jen „Národní kontaktní místo“ nebo „NKM“)

NKM je stálou pracovní skupinou zřízenou při Ministerstvu průmyslu a obchodu za účelem zajištění účinné implementace Směrnice OECD pro nadnárodní podniky (dále jen „Směrnice“).

Působnost Národního kontaktního místa

 • podílí se na propagaci Směrnice vůči veřejnosti, zejména mezi podniky, kterým jsou doporučení adresována;
 • řeší specifické případy, které se týkají implementace Směrnice - specifickým případem se rozumí upozornění podané NKM ohledně národního podniku, ve kterém je namítáno porušení Směrnice;
 • spolupracuje s Národními kontaktními místy zřízenými v ostatních zemích, s Investičním výborem OECD a dalším příslušnými útvary OECD

Podrobnější informace k NKM naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Další oblasti spolupráce

Ministerstvo financí dále zodpovídá za spolupráci s OECD v oblasti finančních trhů, pojišťovnictví, fiskální politiky a správy a řízení společnictví vč. společností ve vlastnictví státu. Koordinuje přípravy podkladů za oblasti v působnosti ministerstva na zasedání Rady OECD.

Nejčtenější