Novinky

IMF - Mezinárodní měnový fond

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

 • Finanční
 • Mezinárodní měnový fond
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Mezinárodní spolupráce
Aktualizováno 15. 2. 2016
 • Aktualizace textu

Základní informace

Obecná informace

Mezinárodní měnový fond – IMF (International Monetary Fund) – byl vytvořen na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byla také založena Skupina Světové banky - WBG - (World Bank Group). Jako sídlo IMF byl určen Washington D.C.

V současné době je členem IMF 188 zemí. Podle Dohody o IMF (IMF Articles of Agreement) jsou hlavními cíli IMF:

 • podporovat mezinárodní měnovou spolupráci,
 • usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu,
 • podporovat devizovou stabilitu,
 • napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů,
 • učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí,
 • zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů.

Od doby založení IMF se cíle IMF nezměnily, došlo ale k vývoji jeho činností tak, aby IMF splňoval stále se měnící potřeby svých členských zemí a potřeby vyvíjející se světové ekonomiky.

IMF je v současné době aktivní v těchto oblastech:

 • dohled prováděný IMF (surveillance) – jedná se o monitoring ekonomického a finančního vývoje a politik v členských zemích a na globální úrovni; IMF dále poskytuje poradenství v oblasti měnové politiky,
 • finanční asistence (financial assistance) – půjčování členským zemím s problémy v rámci platební bilance (nejedná se o dočasné financování ale o podporu opatření a reforem zaměřených na nápravu těchto problémů),
 • technická asistence (technical assistance) – tato asistence je poskytována vládám a centrálním bankám členských zemí IMF (jedná se o různá expertní školení).

Zvláštní práva čerpání

V rámci výkonu své úlohy zavedl IMF tzv. Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights – SDR). SDR jsou mezinárodní rezervní měnou, která byla zavedena IMF v roce 1969 k zajištění potřebné výše mezinárodních rezerv, odpovídající aktuální potřebě mezinárodního obchodu. SDR mělo doplňovat úlohu tehdejších rezervních aktiv (zlato, USD).

SDR představují pro své držitele aktivum, zvýšení jejich devizových rezerv. IMF je oprávněn vytvořit a přidělit SDR členským zemím IMF, které se na operacích s SDR zúčastní - tj. účastníkům tzv. Správy zvláštních práv čerpání. Účast není povinná, ale naprostá většina členských zemí se na činnosti Správy SDR podílí. SDR jsou přidělovány v závislosti na výši členských kvót.

Hodnota SDR je určována denně, přičemž SDR je tvořeno košem čtyř hlavních měn – EUR, GBP, JPY a USD. S účinností od 1. 10. 2016 bude do koše SDR zařazen čínský RMB. Složení tohoto měnového koše je každých pět let přezkoumáno, aby byla zajištěna reprezentativní úroveň vah jednotlivých měn v měnovém koši.

(Aktuální hodnota kurzu SDR - Kurzy devizového trhu)

Struktura IMF

Rada guvernérů (Board of Governors) je vrcholným řídícím orgánem IMF. Každá členská země je zde zastoupena jedním guvernérem a jeho alternátem. Guvernér je jmenován členskou zemí a je jím obvykle guvernér centrální banky. Rada guvernérů může delegovat všechny své pravomoci na Radu výkonných ředitelů, s výjimkou vyhrazených pravomocí. Rada guvernérů se obvykle schází jednou ročně.

Výkonná rada (Executive Board) je odpovědná za vedení každodenní agendy IMF. Skládá se z 24 ředitelů, kteří jsou jmenováni nebo voleni členskými zeměmi nebo skupinami členských zemí. Členem Výkonné rady je i generální ředitel, který zastává funkci předsedy Výkonné rady. Výkonná rada se obvykle schází několikrát týdně.

Nezávislý hodnotící orgán (Independent Evaluation Office) byl založen Radou výkonných ředitelů IMF v červenci 2001. Jeho úkolem je poskytovat objektivní a nezávislá hodnocení záležitostí souvisejících s IMF. Tento orgán funguje nezávisle na managementu IMF a mimo dosah vlivu Rady výkonných ředitelů IMF.

Vztahy ČR a IMF

Obecná informace

Československo bylo členem IMF od čtyřicátých let. V roce 1954 bylo jeho členství pozastaveno pro neplnění povinností vyplývajících ze Stanov (rozsah poskytování ekonomických údajů). Po roce 1989 požádalo Československo o obnovení členství a 20. září 1990 přistoupila Česká a Slovenská Federativní Republika k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu jako 152. člen IMF. Od tohoto dne bylo obnoveno členství bývalého Československa v bretton-woodských institucích. K 1.1.1993 bylo zajištěno nástupnictví obou nově vzniklých států v těchto institucích.

Členská kvóta ČR

Členská kvóta (objem kapitálu, který musí upsat každá členská země) byla pro Českou republiku (po rozdělení Československa) stanovena na 589,6 mil. SDR. V současnosti členská kvóta pro ČR činí 1 002,0 mil. SDR. K dalšímu zvýšení členské kvóty dojde v průběhu roku 2016, kdy členská kvóta ČR dosáhne výše 2 180,0 mil. SDR.

Zastoupení ČR v IMF

Oficiálním představitelem každé členské země v IMF je guvernér jmenovaný zpravidla vládou, u zemí našeho typu to bývá šéf centrální banky. Nejvyšším orgánem IMF je Rada guvernérů všech členských zemí. Guvernérem IMF za ČR je guvernér České národní banky Miroslav Singer. Nejvyšším představitelem managementu IMF je jeho generální ředitelka, jíž je Christine Lagarde. Volební období Christine Lagarde končí 4. 7. 2016. Nový generální ředitel se ujme funkce dne 5. 7. 2016, přičemž jeho jméno bude oznámeno do 3. 3. 2016.

Výkonnou moc má Výkonná rada. V IMF podle ustavující dohody platí, že Spojené státy americké, Velkou Británii, Francii, Německo a Japonsko zastupuje jejich vlastní výkonný ředitel, ostatní země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden výkonný ředitel. ČR je členem konstituence, jejímž výkonným ředitelem je zástupce Turecka pan Íbrahim H. Çanakci.

Zápůjční činnost IMF v ČR

V roce 1993 poskytl IMF České republice půjčku (stand-by credit) ve výši 177 mil. SDR na podporu platební bilance v souvislosti se zavedením vnitřní konvertibility a strukturálních adaptací ekonomiky. Tato půjčka byla splacena již v roce 1994, tj. v předstihu.

Přehled misí MMF v ČR

Hlavní dokumenty

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

č. 373/1990 Sb. a č. 500/1992 Sb., (o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22.6. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků)

Stanovy IMF

(Articles of Agreement)

Ostatní dokumenty související s IMF - ČR

(Czech Republic and IMF)

Doporučované

Nejčtenější