Novinky

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • EBRD
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce
  • Finanční
Aktualizováno 28. 4. 2021
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

Obecná informace

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) byla založena v roce 1990 za účelem pomoci transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. V posledních letech EBRD poskytuje také financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Své finanční operace realizuje v téměř 40 zemích operací. Sídlem EBRD je Londýn.

V současné době je členem EBRD 69 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropská unie a Evropská investiční banka). Celkově má EBRD 71 akcionářů.

Rada guvernérů (Board of Governors) – je nejvyšším orgánem EBRD. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD. Každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů.

Rada ředitelů / Správní rada (Board of Directors) – je odpovědná za řízení operací a politik EBRD a za další pravomoci přenesené na ní Radou guvernérů. Je tvořena řediteli jednotlivých konstituencí.

Prezident EBRD je volen Radou guvernérů a je právním zástupcem EBRD. Pod dohledem Rady ředitelů řídí prezident činnost banky. Po dvě funkční období v letech 2012-2020 zastával tuto funkci pan Suma Chakrabarti. Na výročním zasedání v říjnu 2020 byla guvernéry EBRD do pozice prezidentky pro následující čtyřleté období zvolena paní Odile Renaud-Basso.

Vztah ČR a EBRD

Obecná informace

ČSFR byla v roce 1990 zakládajícím členem EBRD, své členství sukcedovala ČR 1. 1. 1993.

Výše upsaného kapitálu ČR činí 256,110 mil. EUR.

Zastoupení ČR v EBRD

Zástupcem České republiky v Radě guvernérů je ministr financí. Alternátem guvernéra EBRD za ČR je guvernér České národní banky. Rada guvernérů se schází jednou ročně.

ČR je zastoupena i v Radě ředitelů. Některé velké členské státy tvoří samostatné konstituence, zastupuje je jejich vlastní výkonný ředitel. Ostatní menší země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden ředitel. Česká republika je členem konstituence, která je dále tvořena Maďarskem, Slovenskem, Chorvatskem (připojilo se ke konstituenci v roce 1994) a Gruzií (připojila se v roce 2011). Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD činí cca 2,6 %.

Působení EBRD v České republice

Banka v ČR operovala od roku 1992, finančně se v ČR angažovala částkou 1,1 mld. EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld. EUR. Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48 %, v podnikovém sektoru 40 % a v infrastruktuře 12 %. Banka se orientovala především (nikoliv však výlučně) na projekty podporující investice zahraničních investorů u nás (ať už v rámci privatizace nebo na zelené louce). Převážná většina projektů byla v soukromém sektoru, který má podíl 97 %. Vysoký (81 %) je podíl investic banky do kapitálu společností.

Graduace ČR z operací EBRD v roce 2007

Česká republika koncem roku 2007 jako první a dosud jediná země graduovala z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj, čímž úspěšně završila svůj proces ekonomické transformace. Po graduaci již EBRD neinvestovala do nových projektů v ČR, a to ani v rámci regionálních projektů. Existující projekty nicméně dobíhají v souladu se smluvními závazky, z čehož vyplývá, že EBRD má stále aktivní investiční portfolio v České republice.

Spolupráce ČR s EBRD po graduaci

Po graduaci se spolupráce ČR s bankou zaměřila primárně na podporu obchodní spolupráce českých subjektů a EBRD na třetích trzích (investice v zemích operací EBRD, podpora českých dodavatelů při participaci na veřejných výběrových řízeních financovaných ze zdrojů EBRD a zapojení českých konzultantů do poradenských projektů technické spolupráce). V letech 2008 – 2020 se českým subjektům podařilo dosáhnout na zakázky v celkové hodnotě 1,43 mld. EUR.

Za účelem pomoci českým subjektům se zajištěním spolufinancování jejich investičního záměru na třetích trzích prostřednictvím EBRD byla v bance zřízena pozice business development konzultanta. Činnost business development konzulanta se zaměřuje na zvyšování povědomí o možnostech spolupráce s EBRD mezi českými subjekty a jejich propojování s relevantními bankéři EBRD.

Obnovení investic EBRD v ČR v roce 2021

S ohledem na zasažení české ekonomiky dopady pandemie onemocnění COVID-19 a související hospodářský pokles podala česká vláda v březnu 2021 žádost o dočasné obnovení investic EBRD na našem území. Rada ředitelů EBRD následně schválila obnovení operací v ČR na dobu 3-5 let se zaměřením primárně na soukromý sektor. Nové investice by měly dosahovat objemu přibližně 100-200 mil. EUR ročně.

Očekává se, že opětovné zapojení EBRD v ČR poskytne hmatatelnou podporu při ekonomickém zotavení z krize. EBRD bude v ČR poskytovat především podporu soukromému sektoru ve formě půjček, technické asistence a kapitálových investic. Prioritními oblastmi pro nové operace jsou zelené investice, obnovitelné zdroje a infrastruktura, digitalizace a nové technologie, či finanční sektor.

Více informací naleznete na: http://www.ebrd.com/who-we-are/structure-and-management/shareholders/czech-republic.html

Kontakt pro bližší informace a konzultaci k projektům:

Karel Bureš
Cross Border Business Development Consultant
E-mail: karel.bures@corpin.net
Tel.: +420 245 002 264

Pro více informací můžete také kontaktovat odbor 58 – Mezinárodní vztahy.

Podpůrné aktivity Ministerstva financí

V uplynulých letech se v rámci osvěty a posílení informovanosti české podnikatelské veřejnosti uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí série seminářů představujících možnosti a výhody zapojení českých subjektů do aktivit EBRD.

V souvislosti s dočasným obnovením investic EBRD v ČR poskytuje Ministerstvo financí zástupcům banky odborné poradenství a pomáhá zprostředkovat potřebné kontakty na zástupce veřejného a soukromého sektoru.

Bližší informace o struktuře a činnosti EBRD naleznete na: http://www.ebrd.com/home

Základní dokumenty k EBRD jsou dostupné na: http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html%20

Kontaktní informace EBRD

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Web: http://www.ebrd.com/

Doporučované

Nejčtenější