Novinky

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • EBRD
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce
  • Finanční
Aktualizováno 21. 5. 2018
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Základní informace

Obecná informace

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy, centrální Asie a jižního a východního Středomoří při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Své finanční operace realizuje ve více než 30 zemích operací. Banka byla založena v roce 1990, sídlem je Londýn.

V současné době je členem EBRD 66 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropská unie a Evropská investiční banka). Celkově má EBRD 68 akcionářů.

Rada guvernérů (Board of Governors) – je nejvyšším orgánem EBRD. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD. Každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů.

Rada ředitelů / Správní rada (Board of Directors) – je odpovědná za řízení operací a politik EBRD a za další pravomoci přenesené na ní Radou guvernérů. Je tvořena řediteli jednotlivých konstituencí.

Prezident EBRD je volen Radou guvernérů a je právním zástupcem EBRD. Pod dohledem Rady ředitelů řídí prezident činnost banky. Od roku 2012 zastává tuto funkci pan Suma Chakrabarti, který byl v roce 2016 zvolen guvernéry EBRD i pro další čtyřleté období.

Vztah ČR a EBRD

Obecná informace

ČSFR byla v roce 1990 zakládajícím členem EBRD, své členství sukcedovala ČR 1. 1. 1993.

Výše upsaného kapitálu ČR činí 256,110 mil. EUR.

Zastoupení ČR v EBRD

Zástupcem České republiky v Radě guvernérů je ministr financí. Alternátem guvernéra EBRD za ČR je guvernér České národní banky. Rada guvernérů se schází jednou ročně.

ČR je zastoupena i v Radě ředitelů. Některé velké členské státy tvoří samostatné konstituence, zastupuje je jejich vlastní výkonný ředitel. Ostatní menší země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden ředitel. Česká republika je členem konstituence, která je dále tvořena Maďarskem, Slovenskem, Chorvatskem (připojilo se ke konstituenci v roce 1994) a Gruzií (připojila se v roce 2011). Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD činí cca 2,6 %.

Působení EBRD v České republice

Banka v ČR operovala od roku 1992, finančně se v ČR angažovala částkou 1,1 mld. EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld. EUR. Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48%, v podnikovém sektoru 40% a v infrastruktuře 12%. Banka se orientovala především (nikoliv však výlučně) na projekty podporující investice zahraničních investorů u nás (ať už v rámci privatizace nebo na zelené louce). Převážná většina projektů byla v soukromém sektoru, který má podíl 97%. Vysoký (81%) je podíl investic banky do kapitálu společností.

Graduace ČR z operací EBRD

Česká republika koncem roku 2007 jako první a dosud jediná země graduovala z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Po završení graduace již EBRD neinvestuje do nových projektů v ČR, a to ani v rámci regionálních projektů. Existující projekty doběhnou v souladu se smluvními závazky, z čehož vyplývá, že EBRD bude mít ještě řadu let aktivní investice v České republice jak přímé, tak nepřímé (například prostřednictvím investičních fondů, do nichž banka investovala).

Svou graduací z operací EBRD se Česká republika zařadila mezi státy s rozvinutou ekonomikou, ve kterých byl již transformační mandát EBRD vyčerpán. Uznání členské země za vyspělý stát tak významnou mezinárodní finanční institucí, jakou je EBRD, je vnímáno jako důležitá zpráva pro zahraniční investory.

Donorské aktivity ČR v rámci EBRD

Česká republika se završením procesu graduace stala v rámci EBRD čistě dárcovskou zemí.

Více informací naleznete na: http://www.ebrd.com/who-we-are/structure-and-management/shareholders/czech-republic.html

Současná spolupráce ČR s EBRD

Spolupráce ČR s bankou se po graduaci zaměřuje primárně na podporu obchodní spolupráce českých subjektů a EBRD na třetích trzích (investice v zemích operací EBRD, podpora českých dodavatelů při participaci na veřejných výběrových řízeních financovaných ze zdrojů EBRD a zapojení českých konzultantů do poradenských projektů technické spolupráce). V letech 2008 – 2017 se českým subjektům podařilo dosáhnout na zakázky v celkové hodnotě 805 mil. EUR.

Za účelem pomoci českým subjektům se zajištěním spolufinancování jejich investičního záměru na třetích trzích prostřednictvím EBRD byla v bance zřízena pozice business development konzultanta. Činnost business development konzulanta se zaměřuje na zvyšování povědomí o možnostech spolupráce s EBRD mezi českými subjekty a jejich propojování s relevantními bankéři EBRD.

Pro více informací kontaktujte odbor 58 – Mezinárodní vztahy.

Podpůrné aktivity Ministerstva financí

V uplynulých letech se v rámci osvěty a posílení informovanosti české podnikatelské veřejnosti uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí série seminářů představujících možnosti a výhody zapojení českých subjektů do aktivit EBRD.

Bližší informace o struktuře a činnosti EBRD naleznete na: http://www.ebrd.com/home

Základní dokumenty k EBRD jsou dostupné na: http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html%20

Kontaktní informace EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Web: http://www.ebrd.com/

 

Doporučované

Nejčtenější