Novinky

OECD zveřejnilo Hospodářský výhled 2010 (OECD Economic Outlook 2010)

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • OECD
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce

Dne 26. května 2010 byl v Paříži zveřejněn Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Hospodářský výhled, který nastiňuje předpokládaný vývoj ekonomik členských a kandidátských zemí OECD a dalších vybraných zemí (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie a Jižní Afrika) do roku 2011. Hospodářský výhled zveřejňuje OECD dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

Dle hlavního ekonoma OECD, Piera Carla Padoana, dochází oproti podzimnímu Hospodářskému výhledu k rychlejšímu obnovení růstu, přičemž ale oživení probíhá různým tempem. Výrazným faktorem, který přispěl k oživení, jsou otevřené trhy a obnovení obchodu.

Silný, udržitelný a více vyvážený růst může být dle OECD dosažen prostřednictvím kombinace makroekonomických  a strukturálních politik a úpravou měnových kurzů, při současném uplatňování fiskální konsolidace. Rovněž je nutné stanovit mezinárodně platná pravidla, která podpoří stabilitu finančních trhů.

Za růstem ekonomické aktivity ovšem zaostává růst zaměstnanosti. K oživení trhu práce může přispět vhodná sociální politika. Ovšem politiky, které se zaměřují na omezení nabídky pracovní síly (např. dřívější odchod do důchodu), by naopak vedly ke zhoršení nerovností na trhu práce a oslabily by dlouhodobou fiskální situaci.

Rizikem dalšího ekonomického vývoje je vnímaný růst globálních nerovnováh, dále vývoj na trhu státních dluhopisů a přehřátí vývoje v rozvíjejících se ekonomikách.

Dle OECD musí nyní členské země upustit od fiskální podpory, a to tempem, které bude přizpůsobeno specifickým podmínkám dané země a stavu veřejných financí. Fiskální konsolidace musí být koordinovaná, což ale neznamená stejná a současná ve všech zemích, ale pravý opak: cílem není pouhá fiskální konsolidace, ale současné zachování zaměstnanosti a posílení růstu. Jde o vhodnou kombinaci fiskální konsolidace a strukturálních reforem.

Hlavní ekonom OECD dále upozorňuje, že krize na trhu státních dluhopisů zvýšila potřebu důrazného posílení institucionální a operační architektury eurozóny, která přispěje k rozptýlení obav o dlouhodobou udržitelnost měnové unie. Je nutné přijetí odvážných opatření, která zajistí fiskální disciplínu, od většího dohledu a efektivnějších sankcí až po vnější audity národních rozpočtů.

Předpokládaný vývoj vybraných ekonomik

Česká republika

Od poloviny loňského roku dochází k růstu reálného HDP, zejména díky obnovení  na exportních trzích. Domácí poptávka zůstává na nízké úrovni, s ohledem na vysokou nezaměstnanost a omezení fiskálních výdajů.  Pro roky 2010 a 2011 je předpokládán růst HDP 2,0% a v roce 2011 3%. Inflace by měla postupně vzrůst až na 2 % v roce 2011. Nezaměstnanost zřejmě dosáhne 7,8 % v roce 2010 a 7,5% v roce 2011.

Predikce vývoje ovšem závisí na vývoji na hlavních exportních trzích, zejména eurozóny. Co se týká domácí situace, hlavním rizikem je možné oslabení soukromé spotřeby v důsledku nejistoty ohledně budoucí fiskální konsolidace.

Nová vláda by měla dle OECD představit konkrétní plán fiskální konsolidace. Obnovení ekonomického růstu zlepší fiskální vyrovnanost jen částečně a je tedy nutné k dosažení udržitelné fiskální politiky omezit výdaje, zejména v oblasti důchodů, zdravotní péče a sociálních příspěvků. Dále je nutné přistoupit k institucionálním změnám, které posílí rámec fiskální politiky.

Spojené státy americké (USA)

Pokračuje ekonomické oživení, které započalo v roce 2009. Pro roky 2010 a 2011 je předpokládán růst HDP 3,2% v obou letech, nezaměstnanost 9,7% a 8,9%.

Vláda by měla postupně upustit od fiskálních stimulů, jakmile ekonomický růst dosáhne soběstačnosti. Vhodné načasování nebude jednoduché, ale v případě, že fiskální stimuly nebudou odstraněny, hrozí, že se na trhu nemovitostí a finančním trhu vytvoří stejné nerovnosti, které vedly k finanční krizi. Vláda potřebuje vytvořit udržitelný střednědobý konsolidační plán, ve kterém budou podrobně určeny kroky ke zlepšení veřejných financí.

Japonsko

Ekonomické oživení pokračuje, díky silnému obnovení exportů a fiskálním stimulům. Pro rok 2010 je předpokládán růst 3% HDP, ovšem ve druhém pololetí dojde ke zpomalení a v roce 2011 by měl růst dosáhnout pouze 2% HDP. Nezaměstnanost by se měla v roce 2010 udržet na 4,9% a v roce 2011 mírně klesnout na 4,7%.

Centrální banka Japonska by měla bojovat proti deflaci prostřednictvím silného závazku udržet úrokové míry na jejich současné velmi nízké úrovni. Vláda by, s ohledem na velmi vysoký veřejný dluh, měla omezit růst výdajů v roce 2011 a vytvořit důvěryhodný a detailní střednědobý program fiskální konsolidace, včetně daňové reformy, aby dosáhla vyrovnaného rozpočtu.

Eurozóna

Postupné oživení může být zkomplikováno problémy při obnovení konkurenceschopnosti a zdravých veřejných financí v některých okrajových zemích. Pro rok 2010 je předpovídán 1,2% růst HDP a v roce 2011 1,8% HDP. Domácí poptávku výrazně ovlivní přetrvávající vysoká nezaměstnanost (předpoklad 10,1% v roce 2010 i 2011).

K obnovení důvěry by měl být představen důvěryhodnější a více transparentní plán fiskální konsolidace. Balíček mimořádných opatření, který byl přijat na začátku května, by měl být doplněn přísnou podmíněností, uplatňováním a více efektivním dohledem, aby došlo k zabránění morálnímu hazardu. Je třeba posílit evropskou finanční regulatorní a dohledovou architekturu, aby bylo sníženo riziko budoucí krize.

Čína

V roce 2010 je předpokládán růst HDP 11%, v roce 2011 by mělo dojít k snížení pod 10% , jelikož se zmenší dopad stimulačních balíčků.

Zdroj: MF - Odbor Mezinárodní vztahy, aktualizováno 01.06.2010

Doporučované

Nejčtenější