Novinky

Víceletý finanční rámec 2007-2013

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Evropský plán obnovy
  • Finanční perspektiva
  • Fond soudržnosti EU
  • Food Facility
  • Galileo
  • Národní fond
  • Rozpočet EU
  • Strukturální fondy
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU, který je přijímán ve formě interinstitucionální dohody, tj. dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení výdajových stropů pro každou z těchto priorit. Finanční perspektiva se sjednává na časové období pěti až sedmi let.

Finanční rámec 2007 -2013

Konečná podoba finanční perspektivy na l. 2007-2013 byla dosažena po složitých jednáních, která trvala od února 2004, kdy Evropské komise zveřejnila svůj návrh, do května 2006, kdy byla uzavřena Interinstitucionální dohoda mezi všemi třemi klíčovými evropskými institucemi. Je členěna do šesti okruhů (headingů), z nichž dva jsou dále členěny, vždy na dva sub-headingy. Celková výše závazků finančního rámce na období 2007-2013 v běžných cenách činí 975,8 mld. EUR. Značnou část rozpočtu i nadále zaujímají výdaje na Společnou zemědělskou politiku, následované výdaji na strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Prezentace MF - odbor Národní fond

Prezentace MF, odbor Národního fondu ze dne 9. srpna 2006

Úprava finanční perspektivy 2007 - 2013

1. úprava finanční perspektivy 2007 - 2013 – zajištění zdrojů pro financování projektu Galileo

V závěru roku 2007 byla finanční perspektiva revidována z důvodu zajištění financování pro projekt Galileo a pro Evropský technologický institut. Konečná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem byla dosažena na rozpočtové Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) dne 23. listopadu 2007. Výdajový podokruh 1a byl navýšen o 1,6 mld. EUR, o stejnou částku se snížil strop výdajového podokruhu 2.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2007, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17.5.2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec. Česká verze.

2. úprava finanční perspektivy 2007-2013 – přeprogramování strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova

Do konce roku 2007 se nepodařilo schválit některé programy financované ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Fondu pro rozvoj venkova a Fondu pro rybářství, což by v jiných případech vedlo k jejich zrušení. Bod 48 Interinstitucionální dohody však v tomto případě umožňuje, aby nepřidělené závazky byly převedeny do následujících let a současně byly zvýšeny příslušné stropy finanční perspektivy. Předmětem úpravy finanční perspektivy je tedy snížení stropů headingů 1b a 2 pro rok 2007 o celkem cca 2 mld. EUR a odpovídající navýšení stropů následujících let.

3. úprava finanční perspektivy 2007-2013 – Nástroj potravinové pomoci (Food Facility)

V závěru roku 2008 byla finanční perspektiva revidována z důvodu zajištění financování Nástroje potravinové pomoci (Food Facility), jež má pomoci rozvojovým zemím čelit rostoucím cenám potravin. Konečná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem byla dosažena na rozpočtové Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) dne 21. listopadu 2008. Nástroj potravinové pomoci byl stanoven v celkové výši 1 mld. EUR a bude financován z Nástroje stability (240 mil. EUR), Nástroje flexibility (420 mil. EUR) a Rezervy pro mimořádné události (340 mil. EUR, z toho 240 mil. EUR je mimořádné a jednorázové navýšení této Rezervy). V rámci zajištění Nástroje potravinové pomoci však nebyly dotčeny stropy finanční perspektivy.

4. úprava finanční perspektivy 2007-2013 – Evropský plán obnovy

Dne 6. května 2009 Evropský parlament schválil návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013). Evropský parlament tímto potvrdil politickou dohodu, která vzešla z jednání v rámci trialogu vedeného českým předsednictvím na začátku dubna 2009. Schválené rozhodnutí umožňuje financovat Evropský plán obnovy z rozpočtu EU a to v celkové výši 5 mld. EUR. Cílem Plánu obnovy je stimulovat evropskou ekonomiku prostřednictvím financování projektů v oblasti energetické infrastruktury, širokopásmového internetu a opatření spojených s Prověrkou funkčnosti - Health Check. Celková částka ve výši 5 mld EUR bude vyčleněna v rámci ročních rozpočtů EU na roky 2009 a 2010 a bude rozdělena následujícím způsobem - 3 980 mil. EUR na energetické projekty (2 365 mil. EUR na propojení plynových a elektrických sítí, 565 mil. EUR na projekty větrné energie a 1 050 mil. EUR na ukládání uhlíku do geologického podloží - CCS); zbývajících 1 020 mil. EUR na projekty v oblasti rozvoje venkova, konkrétně na širokopásmový internet a na opatření k řešení výzev vzešlých z Prověrky funkčnosti SZP.

5. úprava finanční perspektivy 2007-2013 – dodatečná alokace z koheze pro ČR, Polsko a Slovensko

Dne 16. dubna 2010 byla na základě sdělení Komise provedena další revize finanční perspektivy, na základě které byly navýšeny stropy finančního rámce u headingu 1b, a to každoročně o 336 mil. EUR v letech 2011-2013. Revize finanční perspektivy se opírala o čl. 17 Interinstitucionální dohody, na základě kterého měly státy, jejichž skutečné HDP se v letech 2007-2009 od odhadů Evropské komise lišilo celkem o více než 5 %, nárok na kompenzaci v podobě dodatečné alokace z fondů politiky soudržnosti EU. Kromě ČR Evropská komise podhodnotila ekonomický růst také u Polska a Slovenska a tyto země si na období 2011-2013 mezi sebe rozdělily dodatečnou alokaci ve výši 1007 mil. EUR, přičemž ČR z této částky získá celkem 237 mil. EUR.

Dokumenty EU k Finanční perspektivě

Doporučované

Nejčtenější