CZ EN

Základní informace

Auditní orgán je funkčně nezávislý auditní subjekt, ustanovený v sekci 04 – Finanční řízení a audit, odboru 52 Ministerstva financí, který zajišťuje výkon auditu prostředků Evropské unie a vydává Výrok auditora, zda výkaz výdajů podává věrný a poctivý obraz skutečnosti, zda jsou výdaje předkládané EK k proplacení legální a správné a zda zavedené kontrolní systémy fungují řádně.

Cílem činnosti AO je také ověřování účinnosti řídicích a kontrolních systémů ostatních subjektů implementační struktury EU fondů, zejména řídicích orgánů jednotlivých operačních programů (poskytovatelů dotací).

Ve stručnosti tedy Auditní orgán poskytuje Evropské komisi ujištění za to, že požadované předložené finanční prostředky k proplacení z Evropské unie jsou správné, legální a řádné.

 

Postavení Auditního orgánu v hierarchii implementační struktury – hlavní subjekty implementační struktury a jeho vliv na příjemce dotace:

Postavení Auditního orgánu v hierarchii implementační struktury – hlavní subjekty implementační struktury a jeho vliv na příjemce dotace

 

Organizační struktura Auditního orgánu:

Organizační struktura Auditního orgánu

 

Životní cyklus projektu a úloha Auditního orgánu v něm; jedná se o zjednodušený popis cyklu evropského projektu, od schválení základních operačních programů až po audit:

Životní cyklus projektu a úloha Auditního orgánu v něm; jedná se o zjednodušený popis cyklu evropského projektu, od schválení základních operačních programů až po audit

 

Typy auditů prováděných Auditním orgánem: 

Auditní orgán provádí 3 typy auditů:

 • Audit operací
 • Audit systému
 • Audit účetní závěrky

Ze všech výstupů těchto auditů pak zpracovává Výroční kontrolní zprávu a Výrok auditora, které předkládá do každý rok do konce února Evropské komisi

 

Vazby mezi audity prováděných Auditním orgánem:

Vazby mezi audity prováděných Auditním orgánem

 

Přehled auditovaných operačních programů Auditním orgánem (stav k roku 2021):

ESI fondy (řídicí orgán na území ČR)

 • OP Doprava (OP D)
 • Ïntegrovaný regionální operační program (IROP)
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • OP Životní prostředí (OP ŽP)
 • OP Zaměstnanost (OP Z)
 • OP Technická pomoc (OP TP)
 • OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
 • OP Rybářství 2014-2020 (OP R)
 • Interreg V-A ČR – Polsko

ESI fondy (řídicí orgán mimo ČR)

 • Programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, kde je řídicí orgán mimo Českou republiku a kde je Auditní orgán členem skupiny auditorů, ale není určený auditním orgánem (např. Interreg V-A SR – ČR, Interreg CENTRAL EUROPE atd.)

Ostatní fondy a finanční mechanismy

 • Migrační fondy
  • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF
  • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
 • Finanční mechanismy EHP a Norska 

 

Související informace:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář