CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2021

schválena ministrem financí dne 29. dubna 2022

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 629/2021 ze dne 12. července 2021.

I. Informace o stavu k 31. 12. 2021

a) Pohledávky vedené k 31. 12. 2021 v rozvaze: celkem v tis. Kč
Civilní úvěry: 6 561 934
Kuba 1 362 704
bývalá Jugoslávie 560 192
Súdán 3 002 208
Irák 623 335
Írán 526 317
Čína * 259 253
KLDR 195 627
Bělorusko ** 32 299
Speciální úvěry ***  
Ostatní pohledávky: 4 566 268
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491
Deblokátoři a ostatní subjekty: 401 187
Krivoj Rog (RF) **** 284 524
Lanatex (Indie) 85 445
pohledávka za fyzickými osobami (Peru) 26 251
slovinské podniky (bývalá Jugoslávie) 4 967
Pohledávky vedené v rozvaze celkem: 11 529 389 +speciál
Inkaso z pohledávek v roce 2021: 132 267
b) Pohledávky vedené k 31. 12. 2021 v podrozvaze: celkem v tis. Kč
VLT Brno, a.s. (Irák) 1 2 124 906
Cheteng s.r.o. (Irák) 2 2 337 332
CS Trading s.r.o. (Indonésie) 50 724
Ligna a.s. (Indonésie) 822
AK Krouský (Indonésie) 4 911
UFC s.r.o. (RF) 108 099
Intergeo (Tanzánie) 30 534
Pragoinvest (Alžírsko) 620 928
MF SR (Írán) 4 127
Elektromechanika Úvaly s.r.o. (RF) 120 731
české podniky (Čína) 3 780
Pohledávky vedené v podrozvaze celkem 5 406 895

* Pohledávky ČR vůči Číně činí 552 497 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 293 244 tis. Kč
** Pohledávka byla bezúplatně převedena na MZV a není vedena v účetnictví MF
*** Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
**** Nachází se na území Ukrajiny, nicméně dosud nebylo formálně všemi stranami potvrzeno jako nástupnictví Ukrajiny

1) Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1,575.877 tis. Kč)
2) Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3,415.219 tis. Kč)

II. Stručná informace o vývoji v roce 2021

Celková výše zahraničních pohledávek ČR vedených v rozvaze k 31. 12. 2021 činila cca 11 529,4 mil. Kč + speciál (k 31. 12. 2020 cca 11 541,9 mil. Kč + speciál).

Celková výše pohledávek evidovaných v rozvaze i podrozvaze činila k 31. 12. 2021 celkem 16 936,3 mil. Kč + speciál, inkaso ze splátek zahraničních pohledávek ve prospěch státního rozpočtu činilo v roce 2021 cca 132,32 mil. Kč (v roce 2020 cca 149,2 mil. Kč).

Správa zahraničních pohledávek byla výrazně ovlivněna probíhající epidemií COVID-19, kdy byla po většinu roku zásadně omezena možnost osobní komunikace se zástupci dlužnických zemí i plánování případných jednání.

V návaznosti na Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 19/34 – Zahraniční pohledávky ČR ve správě Ministerstva financí schválila vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 12. července 2021 nové Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek ČR, které byly následně provedeny směrnicí MF č. 7/2021 – Správa zahraničních pohledávek ČR na Ministerstvu financí.

V souladu s čl. 8 nových Zásad zpracovává Ministerstvo financí každoročně roční souhrnnou zprávu o stavu zahraničních pohledávek ke konci uplynulého kalendářního roku a zveřejňuje ji na internetových stránkách MF.

Pragoinvest (Alžírsko)

Pohledávka vyplývá z dodávek realizovaných v 80. letech společností Pragoinvest, která investiční akci v Alžírsku nedokončila.

V březnu 2020 obdržela Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) zprávu od Bank of Algeria, ve které se tato banka po mnohaletém mlčení obšírně vyjadřuje k výpočtu úroků ze strany ČSOB s tím, že je s odkazem na předchozí jednání a neexistenci dohody mezi státy (ČR, SR a Alžírsko) o existenci či případné výši dluhu uznaného Alžírskem zpochybňuje. MF ČR se proto dohodlo s Ministerstvem financí SR (MF SR), že MF SR vytvoří a zašle dopis na MF Alžírska s žádostí o závazné stanovisko k této kauze.

Na dopis MF SR z března 2021 týkající se dalšího postupu při dořešení slovenské části vládní pohledávky za Alžírskem (česká je již dořešena), současně však i s dotazem na alžírský postoj ke kauze Pragoinvest,  odpovědělo Ministerstvo financí Alžírska dopisem z června 2021. Alžírská reakce ke kauze Pragoinvest odpovídá dřívějším postojům, mj. odkazuje na rozsudky alžírských soudů, které naopak uložily povinnost společnosti Pragoinvest uhradit svým alžírským partnerům škodu vzniklou nedokončením investice. MF ČR a MF SR budou konzultovat možnosti dalšího postupu.

(Pozn. Na jednání zástupců MF ČR, MF SR a příslušných bank v březnu 2022 oznámila slovenská strana, že  o jednání vyjádřili zájem zástupci alžírského velvyslanectví ve Vídni. Pokud to bude možné, ve věci bude uspořádáno trojstranné jednání ČR, SR, Alžírsko).

Bělorusko

splaceno 2021: 3 583 tis. Kč

Dvojstranná jednání o řešení běloruské zadluženosti byla obnovena v roce 2009, v dalších letech obě strany postupně zvažovaly různé způsoby řešení dluhu.

V říjnu 2019 byla v Minsku podepsána mezivládní dohoda o řešení dluhu Běloruska vůči České republice ve výši 1,790.411,12 USD jeho postupným zápočtem za platby nájemného za užívání budovy zastupitelského úřadu České republiky v Minsku, případně za úhradu části kupní ceny, pokud by v budoucnu došlo k odprodeji nemovitosti do vlastnictví České republiky. Následně byly uzavřeny doplňující dokumenty – Dodatek č. 13 k nájemní smlouvě o pronájmu budovy velvyslanectví ČR v Minsku a Zápis o změně příslušnosti hospodařit s pohledávkou státu mezi MZV ČR a MF ČR. Celý proces postupného umořování dluhu jeho zápočtem za splátky nájemného byl zahájen v únoru 2020 a v roce 2021 nadále pokračoval.

Čína

MF ČR se řadu let snaží dosáhnout řešení již odsouhlasené části vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části účtů. Hlavním problémem je nalezení partnera pro jednání na čínské straně. Jakýkoli případný kompromis nelze učinit bez souhlasu čínské strany, jelikož se jedná o souhrn odsouhlasených i neodsouhlasených barterových účtů, a to jak s konečným saldem ve prospěch ČR (23 mil. CHF), tak ve prospěch Číny (12,2 mil. CHF). Je proto zapotřebí domluvit se s Čínou na řešení, které by mělo v konečném důsledku za následek vyřešení aktiv i pasiv na obou stranách.

MF ČR dlouhodobě ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Pekingu urguje reakci čínské strany na opakované české návrhy dalšího postupu, do dnešního dne však ve věci k žádnému pokroku nedošlo.

Lanatex (Indie)

splaceno 2021: 85 tis. Kč

Společnost Lanatex a.s., která byla v 90. letech 20. století MF ČR vybrána pro deblokaci části indického dluhu, postupně přestala splácet své závazky vůči MF ČR. V letech 2009 a 2012 byly podány žaloby na zaplacení dlužných splátek, které MF ČR vyhrálo. Vzhledem k celkové výši žalované částky byl celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který byl současně pověřen vymáháním pohledávky přiznané soudním rozhodnutím ve prospěch ČR – MF coby věřitele.

V rámci exekučního řízení docházelo k postupnému splácení dluhu společnosti Lanatex a.s. vůči MF ČR a také vůči dalším věřitelům – příslušnému finančnímu úřadu a bance, zejména formou postupných prodejů nemovitostí ve vlastnictví společnosti Lanatex a.s.

V roce 2021 zřejmě především s ohledem na délku exekučního řízení  přistoupil soudní exekutor ke změně způsobu exekuce, kdy nechal vypracovat nový znalecký posudek a rozhodl se dále již nerealizovat prodej některých nemovitosti se souhlasem  oprávněného jednomu přímému zájemci, ale přistoupit k dražbě těchto nemovitostí s tím, že realizaci exekuce formou veřejné dražby považuje za efektivnější a ekonomicky výhodnější.

V této souvislosti podal v říjnu 2021 povinný Lanatex a.s. odvolání proti usnesení exekutora o určení ceny nemovitých věcí.

(Pozn. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. ledna 2022 bylo zrušeno usnesení soudního exekutora JUDr. Ivanka ze dne 6. září 2021, věc byla vrácena exekutorovi k dalšímu řízení, neboť odvolací soud považuje napadené usnesení za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Dne 7. března 2022 byly v Insolvenčním rejstříku zveřejněny dokumenty dosvědčující o zahájení insolvenčního řízení společnosti Lanatex, a.s. MF ČR připravuje uzavření dohody s ÚZSVM o jednání ÚZSVM namísto MF ČR v insolvenčním řízení.)

CS Trading (Indonésie)

V roce 2006 uplatnila společnost CS Trading nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s. (Ligna), podala na MF ČR dvě žaloby. Ve všech soudních řízeních jedná ÚZSVM namísto MF ČR.

První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni původně zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. V opakovaném řízení soud žalobu potvrdil a uložil MF ČR uhradit žalovanou částku s příslušenstvím, což posléze potvrdil i odvolací soud. Na základě tohoto rozsudku MF ČR uhradilo žalující straně vč. nákladů řízení cca 46 mil. Kč. Na základě dohody MF ČR a ÚZSVM bylo proti rozsudku odvolacího soudu podáno dovolání, a to úspěšně. Dovolací soud v září 2015 všechny dosavadní rozsudky zrušil a vrátil řízení k soudu I. stupně. MF ČR proto nyní u soudu žaluje vyplacení dříve uhrazených částek ve prospěch společností CS Trading a Ligna, toto řízení je v současné době přerušeno.

V říjnu 2020 proběhlo úvodní jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 týkající se druhé žaloby společností CS Trading a Ligna na MF ČR a ČSOB o náhradu škody ve výši cca 190 mil. Kč, již v březnu 2021 soud rozsudkem tuto žalobu zamítl. CS Trading a Ligna podaly proti tomuto rozsudku odvolání.

MF ČR následně odmítlo návrh společnosti Ligna  na uzavření dohody o narovnání spočívající v tom, že Ligna nebude pokračovat v žalobě proti MF ČR a ČSOB výměnou za to, že MF ČR vezme zpět žalobu o zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši cca 800 tisíc Kč (část výše uvedeného přerušeného řízení) s tím, že Ligna uhradí 400 tisíc Kč. Obvodní soud pro Prahu 1 vydal v listopadu 2021 usnesení o zastavení řízení v žalobě o cca 190 mil. Kč ve vztahu ke společnosti Ligna, protože tato společnost neuhradila soudní poplatek ve stanovené lhůtě.

Irák

splaceno 2021: 128 600 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. května 2006 byly splátky za rok 2021 uhrazeny v dohodnutých termínech.

Írán

MF ČR zaslalo Centrální bance Íránu (CBI) na konci roku 2019 návrh smlouvy o řešení íránského dluhu (v souladu s výsledky dřívějších jednání a v návaznosti na uznání obou částí dluhu ze strany Íránu v roce 2018). V září 2020 CBI oznámila ČSOB, že pracuje na připomínkách k tomuto návrhu a následně je zašle prostřednictvím diplomatických kanálů.

Írán zaslal návrh na úpravy a doplnění textu mezivládní dohody prostřednictvím svého ZÚ v Praze v lednu 2021, avšak pouze v černobílé kopii (přičemž barevná verze je nezbytná k rozklíčování konkrétních připomínek íránské strany). Česká strana urgovala zaslání této verze nótou MZV, posléze v důsledku pokračující nespolupráce íránské strany požádalo MF ČR o součinnost ZÚ Teherán. Na základě jeho intervence obdrželo MF ČR požadovaný dokument v říjnu 2021.

V rámci konzultací MF ČR a MZV ČR (odboru mezinárodně právního) bylo dohodnuto, že MF ČR zpracuje stanovisko k íránským připomínkám k českému návrhu textu dohody, které bude prostřednictvím MZV ČR postoupeno íránské straně současně se žádostí o uskutečnění 1. kola jednání o textu dohody.

MF SR (Írán)

Na základě jednání MF ČR a MF SR v únoru 2020 byla poté společně oslovena ČSOB s žádostí o poskytnutí všech dokumentů v souvislosti s přečerpáním podílu SR při řešení íránského dluhu o cca 188 tis. USD na úkor MF ČR v 90. letech 20. století. Vzhledem k epidemiologické situaci zaslala ČSOB požadované dokumenty až v říjnu 2021.

(Pozn. V březnu 2022 se uskutečnilo společné jednání (MF ČR, MF SR, ČSOB) s cílem pokusit se najít přijatelnou cestu k uzavření celé záležitosti.)

Jugoslávie (bývalá SFRJ)

Dluh bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR nebyl dosud oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy bývalé SFRJ. Každý z nástupnických států sukcedoval do jiných smluvních dokumentů vztahujících se k dluhu, proto budoucí jednání budou probíhat na odlišných právních základech. Partnerem MF ČR pro jednání jsou MF jednotlivých nástupnických států a Národní banka Srbska, která byla pověřena vést evidenci výše jugoslávského dluhu do doby, než bude tento dluh oficiálně rozdělen mezi jednotlivé nástupnické státy a převeden do evidence jejich centrálních bank.

V letech 2018 – 2019 byly uzavřeny mezivládní smlouvy se Srbskem a s Černou Horou, které zatím jako jediné souhlasily s dvojstranným jednáním o řešení příslušné části dluhu. Obě země již uhradily dohodnuté částky.

Na konci roku 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců MF ČR a MF SR se zástupci 4 zbývajících nástupnických zemí bývalé SFRJ (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Severní Makedonie a Slovinsko), na základě kterého tyto země poskytly svou představu rozdělení zbývající části dluhu. S ohledem na některé nejasnosti zaslalo MF ČR v lednu 2020 dopis zástupcům těchto zemí s žádostí o upřesnění a vyjasnění jejich stanoviska, dosud však přes urgence MF ČR neobdrželo žádnou odpověď. Dosavadní komunikace nasvědčuje tomu, že vzhledem k aktuální situaci nejsou nástupnické země dosud schopny koordinovat své kroky.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není kazachstánskou stranou odsouhlasena. Otázka byla po mnoha letech otevřena na nejvyšší úrovni při návštěvě prezidenta ČR v Kazachstánu v roce 2014, následně ministr financí ČR oslovil svůj protějšek v Kazachstánu s žádostí o uskutečnění expertního jednání pracovních skupin obou stran v co nejkratší době.

Expertní jednání zástupců MF ČR a Ministerstva energetiky Kazachstánu se uskutečnilo v listopadu 2017, zástupci Kazachstánu na něm překvapivě sdělili, že dluh byl vyřešen již počátkem 90. let 20. století dodávkami plynu přes RF a Ukrajinu. MF ČR se následně s dotazem obrátilo na RF, v květnu 2020 obdrželo odpověď Ministerstva energetiky RF, které nepotvrdilo dřívější sdělení Kazachstánu o dodávkách plynu v 90. letech 20. století.

V rámci jednání mezivládní komise ČR - Kazachstán v listopadu 2021 bylo dosaženo dohody mj. v tom smyslu, že jednání s kazachstánskou stranou mají pokračovat. Podle dohody na jednání mezivládní komise zašle výzvu k dalšímu jednání nový ministr financí ČR ministru energetiky Kazachstánu.

(Pozn. MF ČR koordinuje další kroky se zástupci MZV ČR, MPO ČR a ČPP Transgas, s.p. Vzhledem k aktuální situaci dosud nebylo přistoupeno k zaslání výzvy Kazachstánu k dalšímu jednání, nicméně zástupci MF ČR byli osloveni dřívějším zájemcem o deblokaci z Kazachstánu. Lze očekávat, že tato nabídka bude v nejbližší době zaslána i písemně.)

KLDR

Řešení pohledávky závisí na ochotě MF KLDR přehodnotit svůj kategorický postoj z roku 2010 (nabídka uhradit max. 5% pohledávky). Konverze jednotlivých částí pohledávky ČR dle klíče odsouhlaseného na jednání zástupců MF ČR a MF KLDR v roce 2010 je dle názoru MF KLDR aplikovatelná pouze při současném souhlasu české strany s podmínkami řešení zadluženosti navrženými MF KLDR.

Krivoj Rog (RF)

MF SR informovalo českou stranu o skutečnosti, že jakékoli řešení této problematiky z věcné stránky je možné až po ukončení soudního sporu, který je veden mezi Ministerstvem hospodárstva SR a Slovenským investičním holdingem a.s. o určení povinnosti vrácení majetku – objektu KTUK Slovenské republice.

Kuba

V roce 2014 byly zaznamenány první kroky k obnovení jednání, které bylo přerušeno před cca 15 lety, v letech 2015 – 2017 proběhlo několik kol jednání, na kterých Kuba uznala všechny části dluhu, a byly diskutovány možnosti jeho řešení. V roce 2018 byla jednání přerušena, Kuba nereagovala na žádosti o konkretizaci nabídek řešení dluhu. Vzhledem k pokračujícím sankcím a současně s ohledem na epidemii COVID-19 se ekonomická situace na Kubě v posledních letech výrazně zhoršila, ve druhé polovině roku 2021 ale kubánská strana zareagovala na opakované žádosti české strany o jednání s tím, že termíny navrhované ještě v roce 2021 nakonec nebyly kubánskou stranou potvrzeny.

(Pozn. Jednání zástupců MF ČR, Kubánské národní banky, Kubánské centrální banky a Ministerstva zahraničního obchodu a investic se uskutečnilo v březnu 2022. Byly opět odsouhlaseny všechny části dluhu, který byl konsolidován do uzavření nové smlouvy o řešení dluhu. Současně byly opětovně zvažovány možnosti jeho řešení, kubánská strana v současné době tyto možnosti analyzuje.)

Libye

Současná politická a bezpečnostní situace v Libyi zatím neumožňuje pokračovat v jednáních přerušených v roce 2009. Partnerem MF ČR pro jednání se předpokládá být i nadále MF Libye.

V roce 2020 se uskutečnilo jednání se zástupci italské společnosti LAER AVIATION GROUP (za účasti zástupce MZV ČR), kteří projevují zájem o spolupráci při řešení dluhu Libye vůči ČR. Na základě tohoto jednání MF ČR konzultovalo další postup ve věci včetně zmiňované možnosti odtajnění smlouvy / pohledávky s dotčenými resorty (MZV ČR, MO ČR, MPO ČR). Na základě těchto konzultací i následného stanoviska MZV se doporučuje za aktuální politické situace v Libyi nepokračovat v jednáních s italskou společností. Po dohodě s MZV ČR a MO ČR byl o celé věci informován také velvyslanec ČR v Libyi (rezidenčně v Tunisu), který případně při vhodné příležitosti otázku odtajnění, případně i problematiku dluhu jako takovou zmíní.

Vzhledem k tomu, že situace v Libyi se dosud nevyjasnila, platí pro jakékoliv nabídky třetích subjektů nadále stanovisko MZV ČR vyčkat stabilizace poměrů v zemi.

Peru – pohledávka za fyzickými osobami

Nadále probíhá exekuce týkající se majetku osob odsouzených za spáchání podvodu při fingované deblokaci pohledávky ČR za Peru.

Súdán

Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V rámci oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Súdánské republiky v České republice byla v květnu 2014 podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu.

V červnu 2020 vznikla rozsáhlá iniciativa k podpoře afrických států v boji s COVID-19, v jejíž souvislosti se paralelně konala Partnerská konference na vysoké úrovni k Súdánu, jejímž cílem bylo shromáždit od účastnických států a mezinárodních organizací přísliby finanční podpory súdánských ekonomických reforem. Súdán je jedním z největších mezinárodních dlužníků, zástupci mezinárodních finančních institucí vyjádřili připravenost k případnému oddlužení (proces HIPC).

V návaznosti na rozhodnutí MMF o dosažení tzv. decision pointu se v červenci 2021 konalo v Paříži jednání Pařížského klubu věřitelů o podmínkách částečného odpuštění súdánského dluhu s tím, že zbývající část dluhu Súdánu bude řešena v návaznosti na dosažení tzv. completion pointu, kdy MMF rozhodne o doporučené výši dalšího odpuštění súdánského dluhu (předpokládaný termín 2. pololetí 2024).

MF ČR ve spolupráci se společností Lazard Frères SAS, kterou ministr financí Súdánu ustanovil jako svého finančního zmocněnce pro rekonciliaci jednotlivých pohledávek, provedlo rekonciliaci pohledávky ČR za Súdánem. Rekonciliace byla oficiálně dokončena v srpnu 2021 potvrzením pohledávky ve výši 136 768 613,68 USD (cca 2,93 mld. Kč).

MF ČR následně prostřednictvím MZV-MPO a ZÚ Káhira potvrdilo dokončení rekonciliace dluhu a požádalo Súdán o určení gestora pro negociace bilaterální dohody o řešení súdánského dluhu vůči ČR. Současná politická situace v Súdánu však zřejmě další jednání ve věci dosud neumožňuje.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není ukrajinskou stranou odsouhlasena v peněžní formě.

V uplynulých několika letech došlo k předběžné dohodě na nejvyšší úrovni obou zemí, že by měl být dluh řešen poskytnutím odpovídajících nemovitostí pro potřeby ZÚ ČR v Kyjevě. Dosud nebyla oboustranně odsouhlasena vhodná nemovitost, v říjnu 2021 se však v Kyjevě konalo jednání zástupců MF ČR a MF Ukrajiny (za účasti velvyslance ČR na Ukrajině a zástupců Ministerstva spravedlnosti a Dipservisu Ukrajiny), na kterém byly diskutovány možnosti dalšího postupu, jak z hlediska věcného, tak formálně právního. Další jednání měla pokračovat v roce 2022.

(Pozn. Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině byla jednání pozastavena, další postup bude stanoven po ukončení války.)

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář