CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016

předložena vládě pro informaci dne 31. května 2017

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

  jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
I. Informace o stavu k 31. 12. 2016
Civilní úvěry:     18 638 840
Kuba 4 255 114 2 772 573 7 027 687
Jugoslávie (bývalá) 1 055 339 3 444 863 4 500 202
Súdán 650 217 2 856 394 3 506 611
Irák 1 288 110 ne 1 288 110
Írán 619 564 911 535 1 531 099
Rusko - Krivoj Rog 146 425 116 135 262 560
Čína [1] 271 102 ne 271 102
KLDR 205 565 ne 205 565
Bělorusko 45 904 ne 45 904
Speciální úvěry:     8 430 643
Kuba, Libye     8 430 643
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti      
Ostatní pohledávky:     9 421 202
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Irák - VLT Brno, a.s. [2] 2 124 906 ne 2 124 906
Írán - Cheteng s.r.o. [3] 2 730 728 ne 2 730 028
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
Deblokátoři a ostatní subjekty:     1 731 590
Alžírsko - Pragoinvest 310 712 344 629 655 341
Rusko – debl. BMC Agro-Industry 449 103 164 439 613 542
Rusko - deblokátoři EMÚ a UFC 267 276 ne 267 276
Indie - Lanatex 51 071 26 854 77 925
Čína – české společnosti 50 737 ne 50 737
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 29 039 ne 29 039
Tanzánie - Intergeo 31 929 ne 31 929
Slovinské podniky 5 801 ne 5 801
       
Pohledávky k 31.12.2016 celkem:     38 222 275
       
Inkaso z pohledávek v roce 2016:     187 221
Inkaso vč. ostatních příjmů (tj. příjmů souvisejících se soudními spory)     195 740

[1]Pohledávky ČR vůči Číně činí 577 750 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 306 648 tis. Kč
[2]Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1.575.877 tis. Kč)
[3]Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

II. Stručná informace o vývoji v roce 2016[4]

Celková výše zahraničních pohledávek ČR vůči zahraničí k 31. 12. 2016 činila cca 38 222,28 mil. Kč (k 31. 12. 2015 cca 37 059,09 mil. Kč). Meziroční nárůst pohledávek ve výši cca 1 163,18 mil. Kč byl zapříčiněn jednak navýšením o úroky 623,55 mil Kč, jednak vlivem kurzových změn o cca 726,85 mil. Kč, neboť většina pohledávek je vedena v USD.

V roce 2016 činilo inkaso ze splátek zahraničních pohledávek ve prospěch státního rozpočtu cca 187,22 mil. Kč (v roce 2015 cca 176,77 mil. Kč), včetně ostatních příjmů (tj. příjmů souvisejících se soudními spory) pak 195,74 mil. Kč. V roce 2016 tak došlo k nárůstu inkasa ze splátek zahraničních pohledávek o cca 11,45 mil. Kč.

Alžírsko - Pragoinvest

Pohledávka vyplývá z dodávek realizovaných v 80. letech společností Pragoinvest, která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR ani SR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky ze strany Alžírska.

Na základě opakovaných žádostí ČSOB, a.s. (na základě instrukce Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“)) sdělila Alžírská národní banka dopisem v srpnu 2016, že účty vztahující se k evidenci nedokončené investiční akce společnosti Pragoinvest nadále evidují, považují však otázku za uzavřenou. Vzhledem k tomu, že ačkoli předmětná pohledávka nebyla řešena v rámci smluv uzavřených mezi vládami ČR a SR, které řešily rozdělení pohledávek ČSFR, citovaných v příloze smlouvy mezi ČR a SR o společném postupu při dělení majetku ČSFR mezi ČR a SR a o jeho přechodu na ČR a SR, publikované ve sdělení MZV č. 63/2000 Sb. m. s., a proto platí, že byla rozdělena přímo ze zákona, a to podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 541/1992 Sb. mezi ČR a SR v poměru 2:1, s odkazem na aktuální znění Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o dalším postupu při vypořádání pohledávek a závazků České republiky a Slovenské republiky vůči zahraničí ze dne 1. února 1999 je k dalšímu postupu potřeba dohody obou ministerstev (poslední společné jednání k této věci proběhlo v rámci koordinační porady zástupců MF ČR, MF SR a příslušných bank v listopadu 2016). MF ČR se domnívá, že by toto téma mohlo být zmíněno na připravované mezivládní komisi ČR – Alžírsko, jejíž konání však bylo prozatím odloženo.

Bělorusko

Dvojstranná jednání o řešení běloruské zadluženosti byla obnovena v roce 2009, v dalších letech obě strany postupně zvažovaly různé způsoby řešení dluhu. Běloruská strana odmítá vyřešit dluh přímou platbou, a to ani ve splátkách, naopak řešení navrhované běloruskou stranou ve formě dodávek vybraného zboží se pro českou stranu ukázalo jako neefektivní. Obě strany však dospěly na expertní úrovni ke shodě, že jako možné varianty řešení dluhu se jeví buď úhrada pronájmu české ambasády pro určité období, nebo financování stavby nové budovy české ambasády v Minsku, případně také získání nemovitosti do vlastnictví ČR. Zástupci Ministerstva zahraničních věcí (dále jen „MZV“) informovali v únoru 2016 MF ČR, že běloruská strana akceptovala návrh na uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti, která bude využívána jako Zastupitelský úřad ČR v Minsku. V květnu 2016 došlo k dalšímu jednání na toto téma během zasedání mezivládní komise ČR – Bělorusko v Minsku, následně byla problematika zkoumána interně MF a MZV k možnostem účetního a rozpočtového postupu v případě, že by bylo realizováno zvažované řešení postupného zápočtu nájmu ZÚ ČR v Minsku a pohledávky ČR za Běloruskem (několik jednání zástupců MF a MZV proběhlo v období červen – prosinec 2016). V návaznosti na nalezené řešení bylo posléze v lednu 2017 dopisem ministra financí oficiálně osloveno běloruské ministerstvo financí, v případě, že se běloruská strana k této možnosti vyjádří kladně, předpokládají se další jednání v roce 2017, mj. i v rámci mezivládní komise v květnu 2017 v Praze.

Čína

MF ČR se řadu let snaží dosáhnout řešení již odsouhlasené části vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části účtů. Hlavním problémem je nalezení partnera pro jednání na čínské straně (Ministerstvo financí Číny a Bank of China opakovaně odkazují na původní účastníky barterů, podniky zahraničního obchodu, tato varianta však není pro českou stranu akceptovatelná). Jakýkoli případný kompromis nelze učinit bez souhlasu čínské strany, jelikož se jedná o souhrn odsouhlasených i neodsouhlasených barterových účtů, a to jak s konečným saldem ve prospěch ČR (23 mil. CHF), tak ve prospěch Číny (12,2 mil. CHF). Je proto zapotřebí domluvit se s Čínou na řešení, které by mělo v konečném důsledku za následek vyřešení aktiv i pasiv na obou stranách. Současně je nezbytná dohoda s Ministerstvem financí SR – opět s odkazem na aktuální znění Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o dalším postupu při vypořádání pohledávek a závazků České republiky a Slovenské republiky vůči zahraničí ze dne 1. února 1999. Problematika barterových účtů dosud nebyla zmíněna na žádném z četných jednání představitelů obou zemí, v říjnu 2016 bylo plánováno projednání tohoto bodu na zasedání mezivládní komise ČR – Čína, které však bylo na poslední chvíli zrušeno. MF ČR proto připravuje dopis na MF Číny a Bank of China s žádostí o uskutečnění jednání expertů, v současné době je další postup interně analyzován. S aktuální situací jsou pravidelně seznamováni také zástupci jiných rezortů, věc byla mj. opakovaně diskutována v rámci zasedání Mezirezortní pracovní skupiny k Číně.

Krivoj Rog

Mezi Ministerstvem hospodárstva SR a Slovenským investičním holdingem a.s. je veden spor o určení povinnosti vrácení majetku (objekty KTUK) Slovenské republice. Zároveň byla otázka KTUK – Krivoj Rog projednána z hlediska evidence MF Ruské federace, které informovalo, že závazky přešly již v I. pol. 90. let na Ukrajinu. Věc je průběžně analyzována, rovněž s výhledem na možné vyjádření Ukrajiny ke stanovisku MF Ruské federace.

Lanatex

splaceno 2016: 2 640 tis. Kč

Společnost Lanatex a.s. (dále jen „Lanatex“), která byla v 90. letech 20. století MF ČR vybrána pro deblokaci části indického dluhu, postupně však přestala být schopna splácet své závazky vůči MF ČR, přes původní souhlas nepodepsala navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba na zaplacení tehdy splatné části dluhu, kterou MF ČR vyhrálo. V roce 2012 byla z důvodu hrozícího promlčení podána žaloba na zbývající dlužné splátky společnosti Lanatex. Vzhledem k celkové výši žalované částky byl celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), který byl současně pověřen vymáháním pohledávky přiznané soudním rozhodnutím ve prospěch ČR – MF coby věřitele. V průběhu exekuce byla s dlužníkem opět navázána komunikace, v současné době dlužník pravidelně splácí dohodnuté splátky. Současně v rámci exekuce dochází k postupnému splácení dluhů společnosti Lanatex také vůči dalším věřitelům – příslušnému finančnímu úřadu a bance, zejména formou prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti Lanatex. V roce 2016 byly takto prodány 2 nemovitosti za celkovou cenu cca 8,9 mil. Kč, MF ČR bylo na základě rozvrhových usnesení přiděleno cca 1,7 mil. Kč. Zástupci MF ČR se v roce 2016 účastnili několika společných jednání se zástupci dlužníka a exekutorského úřadu.

CS Trading, Ligna

splaceno 2016: 8 281 tis. Kč

V roce 2006 uplatnila společnost CS Trading nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF ČR dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni původně zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. V opakovaném řízení soud žalobu potvrdil a uložil MF ČR uhradit žalovanou částku s příslušenstvím, což posléze potvrdil i odvolací soud. Na základě tohoto rozsudku MF ČR uhradilo žalující straně vč. nákladů řízení cca 46 mil. Kč. Na základě dohody MF ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) bylo proti rozsudku odvolacího soudu podáno dovolání, a to úspěšně. Dovolací soud v září 2015 všechny dosavadní rozsudky zrušil a vrátil řízení k soudu I. stupně. V lednu 2016 proběhlo obnovené jednání soudu I. stupně, soud poté jednání přerušil z důvodu avizované nabídky mimosoudního narovnání ze strany právního zástupce CS Trading. Po dohodě s ÚZSVM zaslalo MF ČR v prosinci 2016 na společnosti CS Trading a Ligna a.s. k vydání bezdůvodného obohacení (plnění MF na základě později dovolacím soudem zrušeného rozsudku). Společnost Ligna a.s. ještě v prosinci 2016 uhradila podstatnou část svého dluhu, CS Trading reagoval žádostí o obnovení soudního řízení. Další soudní jednání je nařízeno na duben 2017. Vzhledem ke komplikovanosti případu bylo v roce 2016 vedeno několik jednání se zástupci ÚZSVM, jakož i s protistranou.

Irák

splaceno 2016: 173 070 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. 5. 2006 byly splátky za rok 2016 uhrazeny v dohodnutých termínech.

Írán

V současné době zůstávají nedořešeny dvě otázky, a to jednak českou stranou evidovaná dlužná suma ve výši cca 2,3 mil. USD (jedná se o nedoplatek pohledávky, jejíž zbývající část Írán dříve uhradil), jednak pohledávka ve výši cca 57,2 mil. USD, která vyplývá z nedořešené kauzy dokumentárního akreditivu. K řešení druhé pohledávky byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, kdy MF ČR je oprávněno jednat s íránskou stranou pouze se souhlasem společnosti Nutrix. Poslední jednání s íránskou stranou se uskutečnilo v roce 2015, v návaznosti na toto jednání však íránská centrální banka Bank Markází zaslala v lednu 2016 ČSOB dopis, ve kterém zpochybňuje pohledávky ČR, současně také postoupení jedné z pohledávek na společnost Nutrix. S právním zástupcem společnosti Nutrix poté proběhlo několik jednání, MF ČR současně opakovaně oslovilo Bank Markází s žádostí o vyjasnění situace (mj. i v prosinci 2016 v rámci zasedání mezivládní komise ČR – Írán v Praze). Bank Markází počátkem roku 2017 v dalším dopise adresovaném ČSOB zopakovala svůj negativní postoj, MF ČR proto nyní musí celou situaci zanalyzovat.

Cheteng

Na společnost Cheteng, s.r.o. (dále jen „Cheteng“) byly prostřednictvím ÚZSVM podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. Jednotlivá soudní řízení byla postupně přerušena s tím, že se vyčká na rozhodnutí jednoho vybraného řízení, ve kterém však Krajský soud v Brně jako soud odvolací v březnu 2016 potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně z roku 2014, který zamítl jednu ze žalob MF ČR z důvodu promlčení žalovaných nároků. Na základě doporučení právní zástupkyně ÚZSVM byla poté obnovena ostatní přerušená soudní řízení, ÚZSVM následně vzal zbývající žaloby zpět z důvodu nenavyšování nákladů řízení, když bylo důvodné očekávat zamítnutí žaloby z obdobného důvodu jako u první zamítnuté žaloby. Jednotlivá usnesení soudů o zastavení řízení jsou ÚZSVM analyzována zejména co se týče vypočítaných nákladů řízení protistrany. Po ukončení soudních řízení budou všechny možnosti docílení úhrady předmětných pohledávek státu vyčerpány a následně bude vyhodnoceno možné splnění podmínek pro upuštění od vymáhání předmětných pohledávek podle § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Jugoslávie - Srbsko

Srbsko (a v návaznosti na něj i Černá Hora) na rozdíl od ostatních nástupnických států souhlasí se separátním jednáním s ČR (a SR) i přes to, že dluh bývalé SFRJ nebyl dosud oficiálně rozdělen. Expertní jednání o konkrétních návrzích řešení dluhu proběhnou po odsouhlasení celkové výše srbské části dluhu vůči bývalé ČSFR, předpokládá se uplatnění podmínek Pařížského klubu věřitelů. V březnu 2016 se v Bělehradě konalo jednání zástupců MF ČR, MF Srbska a příslušných bank, následně byly provedeny orientační modelové propočty jednotlivých variant splácení dluhu (přičemž výše dluhu není dosud mezi stranami odsouhlasena). Další kolo jednání proběhlo v prosinci 2016 v rámci zasedání mezivládní komise ČR - Srbsko. MF ČR má nyní interně schváleny mantinely pro další jednání, které proběhne pravděpodobně v první polovině roku 2017. V současné době zbývá dořešit jednak otázku způsobu počítání úroků, jednak možnost jednání jak o 75% pohledávky ve vlastnictví státu, tak i zbývajících 25% postoupených v roce 2000 společnosti Rondex Finance Inc. Opět je zde potřeba koordinovat postup s Ministerstvem financí SR.

Jugoslávie – Raffels AG, Rondex Finance Inc.

splaceno 2016: 237 tis. Kč

Švýcarská společnost Raffels AG žalovala MF ČR ve Švýcarsku o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75 % dluhu, který společnost nárokovala na základě opce, soud však nakonec procesně rozhodl ve prospěch české strany. Následně společnost Raffels AG podala novou žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1 (MF ČR je zastupováno ÚZSVM), v září 2016 byl doručen rozsudek, kterým se částečně odmítá a částečně zamítá žaloba, kterou se společnost domáhala, aby bylo mj. MF ČR soudem zakázáno jednat s jakoukoli třetí osobou včetně nástupnických států bývalé SFRJ. Společnost Raffels AG se proti rozsudku odvolala, jednání odvolacího soudu proběhne v dubnu 2017. AK PRK Partners zaslala MF ČR v lednu 2016 částku 237 tis. Kč jako částečně vymoženou pohledávku za společností Rondex Finance Inc. vyplývající z dřívějšího soudního řízení ve Švýcarsku.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě. Otázka byla po mnoha letech otevřena na nejvyšší úrovni při návštěvě prezidenta ČR v Kazachstánu v roce 2014, následně ministr financí ČR oslovil svůj protějšek v Kazachstánu s žádostí o uskutečnění expertního jednání pracovních skupin obou stran v co nejkratší době. Kazachstánská strana na dopis dosud oficiálně nereagovala, na základě urgenční nóty české strany by měla odpovědět do konce dubna 2017. Ve spolupráci s ČPP Transgas, s.p. bylo vyhotoveno Memorandum ke společnému postupu MF ČR a ČPP Transgas, s.p. při dalším vymáhání pohledávek vyplývajících z jamburgských dohod (Kazachstán a Ukrajina). V rámci řešení pohledávky se uskutečnila řada jednání se zájemci o řešení dluhu, zástupci kazachstánské strany i s představiteli jednotlivých rezortů ČR, vč. KPR.

Kuba

V červnu 2016 se v Havaně uskutečnilo druhé kolo technických jednání zástupců MF ČR, České národní banky, ČSOB, a.s., Banco Nacional de Cuba a Banco Central de Cuba o možnostech řešení dluhu Kuby vůči ČR. Z jednání vyplynula celá řada technických otázek, které MF ČR následně konzultovalo s dalšími kompetentními orgány (např. MZV, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Český statistický úřad). Na základě těchto konzultací byl následně stanoven další postup ve věci a MF ČR vyzvalo kubánskou stranu k dalšímu kolu technických jednání o možnostech řešení obou částí dluhu (tzv. depozitum evidované v EUR a ostatní dluh evidovaný v tzv. převoditelných rublech). Jednání o textu nové smlouvy o řešení dluhu však závisí na ukončení procesu dvoustranné sukcese do starých smluv.

Libye

Současná politická a bezpečnostní situace v Libyi zatím neumožňuje pokračovat v jednáních přerušených v roce 2009. V úvahu by připadalo v první fázi zejména odtajnění, příp. konsolidace dluhu.

Peru – exekuce

splaceno 2016: 11 510 tis. Kč

Nadále probíhá exekuce týkající se majetku osob odsouzených za spáchání podvodu při fingované deblokaci pohledávky ČR za Peru. Na základě dražby provedené v roce 2015 inkasovalo v lednu 2016 MF ČR celkem cca 11,5 mil. Kč.

Súdán

Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V rámci oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Súdánské republiky v České republice byla 22. 5. 2014 podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu, výše súdánského dluhu byla konsolidována ke dni 31. 12. 2013. Zástupce MF ČR se v roce 2016 účastnil konference Pařížského klubu věřitelů, který se problematikou řešení súdánského dluhu zabývá v součinnosti s dalšími mezinárodními finančními institucemi (MMF, SB).

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není oficiálně evidována v peněžní formě. Vzhledem k nedávným událostem a zásadním politickým změnám na Ukrajině bylo jednání na určitou dobu pozastaveno. MF ČR v listopadu 2016 zaslalo dopis na MF Ukrajiny s výzvou k obnovení jednání přerušených na počátku roku 2014, předpokládá se, že pro jednání by bylo možno využít zasedání mezivládní komise ČR – Ukrajina v Kyjevě v roce 2017.


[4] Komentář je uveden pouze k těm pohledávkám, u kterých došlo v roce 2016 k podstatnějšímu vývoji

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.