CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2015

předložena vládě pro informaci dne 8. června 2016

Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

I. Informace o stavu k 31. 12. 2015 

Stav pohledávek ČR
  jistina v tis. Kč úroky v tis. Kč celkem v tis. Kč
Civilní úvěry:     18 031 583
Kuba 4 684 335 2 259 143 6 943 478
Jugoslávie (bývalá) 1 027 409 3 108 209 4 135 618
Súdán 629 548 2 765 596 3 395 144
Irák 1 355 613 ne 1 355 613
Írán 599 870 827 319 1 427 189
Rusko - Krivoj Rog 146 425 111 742 258 167
Čína [1] 268 560 ne 268 560
KLDR 203 369 ne 203 369
Bělorusko 44 445 ne 44 445
       
Speciální úvěry:     8 054 582
Kuba, Libye     8 054 582
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
       
Ostatní pohledávky:     9 334 421
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) 2 885 777 ne 2 885 777
Irák - VLT Brno, a.s. [2] 2 124 906 ne 2 124 906
Írán - Cheteng s.r.o. [3] 2 643 247 ne 2 643 247
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) 1 680 491 ne 1 680 491
       
Deblokátoři a ostatní subjekty:     1 638 505
Alžírsko - Pragoinvest 300 835 320 137 620 972
Rusko – debl. BMC Agro-Industry 434 827 124 451 559 278
Rusko - deblokátoři EMÚ a UFC 258 779 ne 258 779
Indie - Lanatex 51 071 25 977 77 048
Čína – české společnosti 50 262 ne 50 262
Peru – pohl. Murárik, Ponocný 39 373 1 163 40 536
Tanzánie - Intergeo 31 630 ne 31 630
       
Pohledávky k 31.12.2015 celkem:     37 059 092
       
Inkaso v roce 2015:     176 770

 

II. Stručná informace o vývoji v roce 2015 4

Celková výše zahraničních pohledávek ČR vůči zahraničí k 31. 12. 2015 činila cca 37 059,092 mil. Kč (k 31.12.2014 cca 34 958,482 mil. Kč).

Meziroční nárůst pohledávek byl zapříčiněn jednak navýšením o úroky 580,2 mil Kč, především však vlivem kurzových změn o cca 1 766,2 mil. Kč, neboť většina pohledávek je vedena v USD.

V roce 2015 činilo inkaso ze splátek zahraničních pohledávek ve prospěch státního rozpočtu cca 176,77 mil. Kč (v roce 2014 cca 176,236 mil. Kč).

Alžírsko - Pragoinvest

Pohledávka vyplývá z dodávek realizovaných v 80. letech společností Pragoinvest, která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR ani SR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky ze strany Alžírska. Záležitost byla v listopadu 2015 projednána na koordinační poradě zástupců Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“, Ministerstva financí SR, Národní banky Slovenska a ČSOB, a.s. (ČR a SR postupují u této pohledávky společně). Na základě poznatků získaných z mezibankovní korespondence zváží obě ministerstva další postup vedoucí k případné redukci účtů.

Bělorusko

Dvojstranná jednání o řešení běloruské zadluženosti byla obnovena v roce 2009, v dalších letech obě strany postupně zvažovaly různé způsoby řešení dluhu. Běloruská strana odmítá vyřešit dluh přímou platbou, a to ani ve splátkách, naopak řešení navrhované běloruskou stranou ve formě dodávek vybraného zboží se pro českou stranu ukázalo jako neefektivní. Na posledním jednání v březnu 2015 však obě strany dospěly ke shodě, že jako možné varianty řešení dluhu se jeví buď úhrada pronájmu české ambasády pro určité období, nebo financování stavby nové budovy české ambasády v Minsku, případně také získání nemovitosti do vlastnictví ČR. Podle posledních informací Ministerstva zahraničních věcí ČR již česká i běloruská strana dosáhly shody týkající se pronájmu konkrétní nemovitosti, jednání o případném propojení tohoto nájmu s možným řešením běloruského dluhu by měla následovat.

Čína

MF ČR se řadu let snaží dosáhnout řešení již odsouhlasené části vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části účtů. Hlavním problémem je nalezení partnera pro jednání na čínské straně (Ministerstvo financí Číny a Bank of China opakovaně odkazují na původní účastníky barterů, podniky zahraničního obchodu, tato varianta však není pro českou stranu akceptovatelná). Tato problematika nakonec nebyla zmíněna na smíšené komisi, která se konala v září 2015 v Číně, nicméně následně Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo dopis čínskému Ministerstvu průmyslu, ve kterém na tento nedořešený problém odkazuje. Jakýkoli případný kompromis nelze učinit bez souhlasu čínské strany, jelikož se jedná o souhrn odsouhlasených i neodsouhlasených barterových účtů, a to jak s konečným saldem ve prospěch ČR (23 mil. CHF), tak ve prospěch Číny (12,2 mil. CHF). Je proto zapotřebí domluvit se s Čínou na řešení, které by mělo v konečném důsledku za následek vyřešení aktiv i pasiv na obou stranách. Současně je nezbytná dohoda s Ministerstvem financí SR - vzhledem k tomu, že pohledávky a závazky na barterových účtech zatím nebyly rozděleny mezi ČR a SR.

Indie - Lanatex

splaceno 2015: 846 tis. Kč

Společnost Lanatex a.s. (dále jen „Lanatex“) přes původní souhlas nepodepsala navrhované uznání dluhu, proto byla v roce 2009 podána žaloba na zaplacení tehdy splatné části dluhu, kterou MF ČR vyhrálo. V roce 2012 byla z důvodu hrozícího promlčení podána žaloba na zbývající dlužné splátky společnosti Lanatex. Vzhledem k celkové výši žalované částky byl celý spor předán k dalšímu řízení na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl současně pověřen provedením exekuce na část dluhu přiznanou soudem v rámci první žaloby. V průběhu exekuce byla s dlužníkem opět navázána komunikace, v současné době dlužník pravidelně splácí dohodnuté splátky. V rámci splácení dluhů společnosti Lanatex vůči dalším věřitelům – příslušnému finančnímu úřadu a bance, zejména formou prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti Lanatex, však nastal problém v souvislosti s probíhající exekucí, který je v současné době řešen jednáním s exekutorem.

Indonésie – CS Trading

V roce 2006 uplatnila společnost CS Trading nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF ČR dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s příslušenstvím soud v prvním stupni původně zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil a věc vrátil zpět soudu I. stupně. V opakovaném řízení soud žalobu potvrdil a uložil MF ČR uhradit žalovanou částku s příslušenstvím, což posléze potvrdil i odvolací soud. Na základě tohoto rozsudku MF ČR uhradilo žalující straně vč. nákladů řízení cca 46 mil. Kč. Na základě dohody MF ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) bylo proti rozsudku odvolacího soudu podáno dovolání. Dovolací soud v září 2015 všechny dosavadní rozsudky zrušil a vrátil řízení k soudu I. stupně.

Irák

splaceno 2015: 175.923 tis. Kč

V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14. 5. 2006 byly splátky za rok 2015 uhrazeny v dohodnutých termínech.

Írán

V současné době zůstávají nedořešeny dvě otázky, a to jednak českou stranou evidovaná dlužná suma ve výši cca 2,3 mil. USD (jedná se o nedoplatek pohledávky, jejíž zbývající část Írán dříve uhradil), jednak pohledávka ve výši cca 52,8 mil. USD, která vyplývá z nedořešené kauzy dokumentárního akreditivu. K řešení druhé pohledávky byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, kdy MF ČR je oprávněno jednat s íránskou stranou pouze se souhlasem společnosti Nutrix. V Teheránu se v dubnu 2015 uskutečnilo další jednání zástupců MF ČR a ČSOB s Bank Markází (Íránská centrální banka) o obou otevřených otázkách, v návaznosti na toto jednání však Bank Markází v listopadu 2015 zaslala dopis adresovaný ČSOB, ve kterém sděluje své v současnosti negativní pozice k možnosti řešení obou otázek. Nadále probíhají jednání se společností Nutrix o dalším postupu.

Írán - Cheteng

Na společnost Cheteng, s.r.o. (dále jen „Cheteng“) byly prostřednictvím ÚZSVM podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. Jednotlivá soudní řízení byla postupně přerušena s tím, že se vyčká na rozhodnutí jednoho vybraného řízení, ve kterém však byla žaloba MF ČR zamítnuta. ÚZSVM se proti rozsudku v lednu 2015 odvolalo, v současné době jsou analyzovány možnosti dalšího postupu včetně možnosti uzavření dohody se společností Cheteng, která by měla mj. řešit minimalizaci dopadů na výdaje ze strany MF ČR za předpokladu, že ÚZSVM stáhne odvolání i ostatní žaloby. MF ČR se zatím s právním zástupcem společnosti Cheteng nedohodlo na takovém znění dohody, které by bylo akceptovatelné pro obě strany.

Jugoslávie - Srbsko

Srbsko (a v návaznosti na něj i Černá Hora) na rozdíl od ostatních nástupnických států souhlasí se separátním jednáním s ČR (a SR) i přes to, že dluh bývalé SFRJ nebyl dosud oficiálně rozdělen. Expertní jednání o konkrétních návrzích řešení dluhu proběhnou po odsouhlasení celkové výše srbské části dluhu vůči bývalé ČSFR, předpokládá se uplatnění podmínek Pařížského klubu věřitelů. Hlavním rozporem mezi stanovisky ČR a Srbska je v současné době způsob výpočtu úroků (kapitalizovaný x prostý). Ministr financí Srbska zaslal ministru financí ČR v červenci 2015 dopis, ve kterém avizuje připravenost srbské strany k zahájení bilaterálních jednání o řešení srbské části dluhu bývalé SFRJ. Celá problematika byla projednána také v listopadu 2015 na koordinační poradě zástupců MF ČR, Ministerstva financí SR, Národní banky Slovenska a ČSOB, a.s. (ČR a SR postupují u této pohledávky společně).

Jugoslávie – Raffels AG

Švýcarská společnost Raffels AG žalovala MF ČR ve Švýcarsku o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75 % dluhu, který společnost nárokovala na základě opce, soud však nakonec rozhodl ve prospěch české strany. Následně společnost Raffels podala novou žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1, ve které požaduje, aby se MF ČR zdrželo jednání o vypořádání pohledávek se zeměmi bývalé SFRJ. MF ČR je zastupováno prostřednictvím ÚZSVM, soudní jednání se zatím neuskutečnilo. V listopadu 2015 se uskutečnilo jednání zástupců MF ČR se zástupci společnosti Raffels AG o možnostech případného mimosoudního řešení, a to případně i se zahrnutím společnosti Rondex Finance Inc., se kterou byla v roce 2000 uzavřena smlouva o postoupení 25% českého podílu na pohledávce bývalé ČSFR za bývalou SFRJ.

Kazachstán

Pohledávka za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě. Otázka byla po mnoha letech otevřena na nejvyšší úrovni při návštěvě prezidenta ČR v Kazachstánu, následně ministr financí ČR oslovil svůj protějšek v Kazachstánu s žádostí o uskutečnění expertního jednání pracovních skupin obou stran v co nejkratší době. Kazachstánská strana na dopis dosud oficiálně nereagovala, na zasedání mezivládní komise v říjnu 2015 v Astaně se k projednání této otázky postavila negativně. Na MF ČR se opakovaně obrátila společnost MET Group s nabídkou spolupráce na řešení kazachstánského dluhu. Současně je s Ministerstvem zahraničních věcí a Kanceláří prezidenta republiky projednáván další postup, mj. možnost zaslání dopisu prezidenta Zemana prezidentu Nazarbajevovi.

Kuba

V Havaně se v říjnu 2015 uskutečnilo po mnoha letech první jednání zástupců MF ČR, ČSOB, a.s. a České národní banky se zástupci Banco Nacional de Cuba a Banco Central de Cuba. Národní banka Kuby a Centrální banka Kuby na jednání odsouhlasily veškeré části dluhu (tj. civilní i vojenskou část v clearingových rublech a pohledávku v Eurech) s tím, že Kuba požaduje odpuštění části dluhu v clearingových rublech, naopak deklaruje vůli splácet pohledávku v Eurech, pravděpodobně při rozložení do dlouhodobých splátek. ČR nyní posoudí návrhy Kuby a i s ohledem na případnou konverzi části dluhu v clearingových rublech navrhne další postup.

Peru – exekuce

Nadále probíhá exekuce týkající se majetku osob odsouzených za spáchání podvodu při fingované deblokaci pohledávky ČR za Peru. Byla vydražena nemovitost ve spoluvlastnictví jednoho z odsouzených, ten však počátkem roku 2015 zemřel, je proto potřeba vyčkat výsledku dědického řízení. V září 2015 byla provedena dražba další nemovitosti ve vlastnictví druhého odsouzeného, MF ČR očekává inkaso z této exekuce počátkem roku 2016.

Ukrajina

Pohledávka za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod dosud není oficiálně evidována v peněžní formě. Vzhledem k nedávným událostem a zásadním politickým změnám na Ukrajině bylo jednání na určitou dobu pozastaveno. Na základě schůzky zástupců MF ČR s velvyslancem Ukrajiny v ČR byl posléze odeslán dopis vyjadřující zájem MF ČR obnovit jednání o této otázce a snahu konstruktivně ji řešit. Dalším krokem mělo být zmínění této problematiky při návštěvě premiéra ČR v Kyjevě, návštěva ale byla odložena na rok 2016.

 

 


1 Pohledávky ČR vůči Číně činí 572 332 tis. Kč, závazky ČR vůči Číně činí 303 772 tis. Kč
2 Jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s. p. (1.575.877 tis. Kč)
3 Jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem uhrazeno 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)
4 Komentář je uveden pouze k těm pohledávkám, u kterých došlo v roce 2015 k podstatnějšímu vývoji

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář