CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010

Civilní úvěry k 31.12.2010
Tabulka č. 1- Civilní a speciální úvěry (stav pohledávek ČR):
země částka v tis. Kč
Albánie 75.916
Bělorusko 33.572
Čína (1) 215.915
Irák 1.376.430
Írán 892.596
Jugoslávie(bývalá 2.364.942
KLDR (2) 187.004
Kuba 6.447.054
Myanmar 25.646
Rusko 1.420.262
Súdán 2.120.131
deblokátoři a ostatní subjekty částka v tis. Kč
Krivoj Rog 236.204
Lanatex (Indie) 72.170
Intergeo (Tanzánie) 25.430
Čína – české společnosti 40.409
Pragoinvest (Alžírsko) 417.927
Rusko - deblokátoři a ost. subjekt 255.576
pohledávka za fyzickými osobami 37.971
Celkem: 16.245.155 tis. Kč

 

Speciální úvěry k 31.12.2010

Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

země částka v tis. Kč
Kuba x
Libye x
Celkem 5.705.047 tis. Kč

(1) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků
(2) po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

Tabulkač. 2 - Splaceno v roce 2010 a Celkový stav pohledávek ČR:
Splaceno v roce 2010 v Kč : 200.167 tis. Kč
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2010: 21.950.202 tis. Kč

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

 

Ostatní pohledávky částka v tis. Kč
Tabulka č. 3 - Ostatní pohledávky:
ČPP Transgas,s.p.(Jamburgské dohody) – Ukrajina a Kazachstán 4.566.268
VLT Brno, a.s. - Irák (3) 2.124.906
Cheteng s.r.o. (státní záruka v akci APPI – Technoexport) - Írán (4) 1.996.597

(3) jedná se o součet pohledávky vyplývající z kompenzace embarga v Iráku (549.029 tis. Kč) a uhrazené státní záruky za Zetor Brno s.p. (1.575.877 tis. Kč)
(4) jedná se o součet uhrazených státních záruk v letech 1997-1998 (celkem 106.479.500 USD, tj. tehdejším kurzem 3.415.219 tis. Kč)

Zdroj: MF - 906 - sam. odd. Mezinárodní spory a zahraniční pohledávky ČR

Albánie

 • splaceno 2010 - 19.021 tis. Kč

Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005. Splátka za rok 2010 byla albánskou stranou uhrazena v listopadu v souladu se splátkovým kalendářem.

Alžírsko

 • splaceno 2010 - 4.687 tis. Kč
 1. Splátková dohoda + speciál: Dořešeno. Pohledávka byla ve vztahu k Alžírsku dořešena již v roce 2009, společnost PAMCO v rámci zbožové deblokace v roce 2010 uhradila zbývajících cca 243.000 USD.
 2. Pragoinvest: ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek společnosti Pragoinvest (nyní v likvidaci, v roce 2007 zrušen konkurz), která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. V souladu s materiálem schváleným vládou ČR bylo zadáno zpracování právní analýzy s návrhy dalšího postupu v kauze, kdy pohledávka nebyla nikdy uznána ze strany ADLR. Výsledkem analýzy je konstatování, že šance České republiky úspěšně vymáhat dluh za Alžírskou republikou jsou velmi malé. Případný spor s Alžírskou republikou zpracovatel analýzy nedoporučuje. V současné době jsou diskutovány možnosti dalšího postupu ve spolupráci s MF SR (ČR a SR postupují u této pohledávky společně) a ČSÚ.

Bělorusko

MF ČR iniciovalo jednání o běloruském dluhu tak, aby mohlo být navázáno na jednání přerušená v roce 2001. Na základě jednání s MF Běloruska v roce 2009 byl připraven materiál do vlády s návrhem řešení pohledávky za Běloruskem formou zbožové deblokace. V rámci vnějšího připomínkového řízení však MZV uplatnilo názor, že běloruský dluh by mohl být použit na financování nemovitosti pro ambasádu ČR v Bělorusku. V tomto smyslu se v březnu v Minsku za účasti představitelů MZV ČR, MZV BR, MF ČR a MF BR uskutečnilo jednání, na kterém česká strana předložila běloruské straně varianty návrhu řešení zadluženosti formou použití těchto prostředků na nákup pozemku pro velvyslanectví ČR v Minsku. V současné době se čeká na definitivní stanovisko běloruské strany, poté bude aktualizován návrh materiálu pro vládu.

Čína

 1. Čínské podniky: MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k řešení již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. V roce 2008 sdělila Ministerstva financí a obchodu ČLR, že jednotlivé pohledávky je nutno řešit přímo s konkrétními čínskými společnostmi, které však nejsou k rozhovorům příliš nakloněny, případně namítají promlčení pohledávek či nedostatek dokladů. Na základě jednání zástupců MF a ZÚ ČR v Pekingu v roce 2009 bylo dohodnuto, že česká strana se pokusí vrátit tuto otázku na mezistátní úroveň, a to nejlépe na mezivládním česko-čínském výboru, který se měl uskutečnit v Praze v roce 2010 (nyní pravděpodobně v polovině roku 2011).
 2. České podniky: U části původně čínského dluhu převedeného v minulosti na české podniky je analyzován současný právní stav. Na základě analýzy se jako nejpravděpodobnější jeví upuštění od vymáhání těchto pohledávek.

Irák

 • splaceno 2010 - 27.792 tis. Kč
 1. Mezivládní dohoda: V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14.5.2006 byly splátky za rok 2010 uhrazeny v dohodnutých termínech.
 2. VLT Brno, a.s.: MF ČR eviduje pohledávku v celkové výši 2.124.905 tis. Kč jako součet finančních výpomocí a bankovních záruk poskytnutých v 90. letech státnímu podniku Zetor Brno v souvislosti s hospodářským embargem v Iráku. Na společnost VLT Brno, a.s. přešly pohledávky a závazky státního podniku Zetor Brno při jeho privatizaci v roce 1997. V současné době probíhá komunikace s VLT Brno, a.s. a spřízněnou společností ZKL, a.s. o možnostech řešení vleklého sporu.

Indie

Lanatex: Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla v říjnu 2009 podána žaloba o zaplacení částky 48.975.000,- Kč s přísl. u Okresního soudu Brno - venkov. První jednání proběhlo
v červnu, další v prosinci. Společnost Lanatex se brání zejména tím, že dle jejího názoru žaluje MF ČR tzv. nedluh, tj. dluh jiného subjektu než společnosti Lanatex a.s., který společnost Lanatex a.s. v letech 1997 – 2009 na jednáních a v korespondenci uznávala pouze omylem. MF ČR ve spolupráci s ČSOB předložilo soudu dokumenty popírající tato tvrzení. Další jednání soudu proběhne v březnu 2011.

Indonésie

CS Trading: V roce 2006 uplatnila tato společnost u MF nárok na náhradu škody způsobenou údajným nesprávným úředním postupem při rozdělování splátek indonéského dluhu, posléze, společně se společností LIGNA a.s., podala na MF dvě žaloby, dohromady o cca 230 mil. Kč + úroky z prodlení. První z žalob na cca 24 mil. Kč s přísl. soud v prvním stupni zamítl.

Írán

 1. Dlužný úrok: Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku. Splacení úroku od roku 2002 bezúspěšně urguje ČSOB. Při dřívější likvidaci slovenského podílu íránského dluhu byla MF SR omylem zlikvidována vyšší část úroků na úkor ČR. Po odsouhlasení zbývající hodnoty úroků s CBI bude na MF SR zaslán dopis se žádostí o vyřešené této záležitosti. V roce 2008 se uskutečnila schůzka s Centrální bankou Íránu (CBI), kterou bylo přislíbeno, že prostuduje celou záležitost a v kladném případě vše urychleně dořeší. Přes opakované urgence však zahraniční banka k této problematice zatím nezaujala žádné stanovisko. Dle dostupných informací v současné době íránská strana vyčkává s řešením této problematiky v závislosti na dalším vývoji kauzy ad b).
 2. Nutrix: K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky Markází (CBI) a Tejarat o zaplacení pohledávky ČR.
  Soudní jednání se uskutečnilo v květnu. Dle dostupných informací byla na základě námitek žalovaných stran věc předána k rozhodnutí o příslušnosti Vrchnímu soudu v Praze. MF ČR současně ve spolupráci s externí advokátní kanceláří zanalyzovalo současný právní stav a posléze v prosinci navrhlo právnímu zástupci společnosti Nutrix varianty dalšího postupu.
 3. Cheteng, s.r.o.: Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazených v letech 1997 - 1998. S ohledem na probíhající mimosoudní jednání souhlasilo MF ČR s návrhem ÚZSVM na přerušení zahájených soudních řízení. V květnu Ministerstvo financí obdrželo od právního zástupce společnosti Cheteng návrh Dohody o změně vzájemných práv a povinností. Tento návrh je v současné době posuzován interně na MF. Současně je znovu prověřován zájem Technoexportu aktivně se podílet na dalším případném řešení této záležitosti, ať už dle dispozic MF ČR nebo v roli vyplývající z komisionářské smlouvy uzavřené se společností Cheteng.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

 1. Pohledávka ČR:
  • Srbsko zatím neuznalo platnost Protokolu z r.1992, který je právním titulem zejména pro nároky ČR a SR na úroky. Tato otázka je řešena srbským Ústavním soudem. Srbská strana s odkazem na dlouhodobé komplikace při svolávání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ deklarovala ochotu k bilaterálním česko-srbským jednáním o příslušné části pohledávky. O této možnosti se jednalo na expertním jednání v Bělehradě v dubnu a při návštěvě bývalého ministra Janoty v Bělehradě v červnu. Po dohodě s MF SR byly vypracovány 2 varianty návrhu na řešení srbského dluhu vůči ČR a SR, které byly předloženy srbské straně na jednání Mezivládního smíšeného výboru v Bělehradě v říjnu. Expertní jednání MF ČR, MF SR a MF Srbska o konkrétních návrzích řešení pohledávek by měla být zahájena na jaře 2011.
  • Obdobně jako Srbsko ani Černá Hora neuznává Protokol z r. 1992. Černá Hora rovněž deklaruje připravenost řešit otázku dluhu v rámci separátního trojstranného jednání, nicméně preferuje uskutečnit první kolo expertních jednání až po obdobném jednání ČR a SR se Srbskem.
  • Ostatní nástupnické státy prozatím nejsou ochotny řešit svou část dluhu bez svolání výše uvedeného Výboru, nicméně ve větší či menší míře svůj dluh uznávají (v současné době s výjimkou Slovinska).
 2. Kauza Raffels AG a Rondex Finance Inc.: Společnost Raffels AG žaluje MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opční smlouvy. Česká strana je ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK Procházka, Randl, Kubr ve spolupráci se švýcarskými advokáty. Společnost Rondex Finance Inc. podala u soudu v Curychu žalobu na Českou republiku na náhradu škody v případě, že postoupení 25% pohledávky ČR za bývalou SFRJ
  na společnost Rondex v roce 2000 nebylo platné. Soudní řízení zde dosud nebylo zahájeno.

Kazachstán

Pohledávky za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod dosud není evidována v peněžní formě (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Na jednání ministra financí s velvyslancem Kazachstánu v září oznámil pan ministr vytvoření pracovního týmu na české straně skládajícího se ze zástupců ČPP Transgas, MF a MPO a požádal velvyslance o poskytnutí informace, kdo bude partnerem na kazachstánské straně,
a o uskutečnění jednání v této věci v co nejkratší době. Česká strana o probíhající práci na řešení této kauzy informovala na mezivládní česko - kazachstánské komisi v listopadu v Astaně.

KLDR

Na jednání v roce 2009 zástupci MF ČR a MF KLDR odsouhlasili všechny složky korejského dluhu, přičemž korejská strana uznala i dříve neuznanou část dluhu evidovanou v USD na tzv. barterovém účtu. Byl dohodnut převod části dluhu v clg. USD na USD, rozpor panoval v převodu části evidované v clg. rublech na USD. Korejská strana navrhla řešení dluhu formou 100% nebo 95% prominutí s částečným splacením, přičemž částka zaplacená KLDR by byla použita na financování školení pro občany KLDR, např.
v oblasti bankovnictví nebo celní správy. Druhé kolo expertních jednání se uskutečnilo v červnu v Praze, byl dořešen převod části dluhu evidované v clg. rublech na USD, česká strana však nemohla akceptovat nezměněný návrh KLDR na vyřešení dluhu. KLDR byla vyzvána ke zvážení různých forem možného splácení dluhu, např. zbožovou deblokací. Po přepočtu částí dluhu na konvertibilní měny činí dluh KLDR vůči ČR 2.996.058,85 USD.

Kuba

MF vyvíjí snahu o jednání na vládní úrovni za účelem uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, jak za oblast pohledávek civilních, tak i speciálních. Společnost Consolidated Investments s.r.o. pověřená MF ČR zpracovala zprávu o výsledcích své činnosti při analýze možností řešení kubánského dluhu, bez konkrétních výsledků či příslibů kubánské strany. K obdobné činnosti obdržela mandát také společnost REID Investment a.s., také bez jednoznačných výsledků. MF ČR se snaží oslovit i jednotlivé představitele kubánské státní správy či centrálních bank, dosud však nebyla zahájena jakákoli jednání.

Libye

 1. Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. V roce 2009 byl zaslán dopis ministra financí ČR s vysvětlením kauzy údajného dopisu z roku 1997 a s návrhem uspořádání dalšího kola jednání, dosud bez odpovědi. Další jednání bude přizpůsobeno politickému vývoji v zemi.
 2. Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Mezi ČR a SR je potřebné vyřešit záležitost neuhrazení alikvotního podílu slovenské strany ve prospěch ČR týkajícího se výloh vzniklých v souvislosti s mimosoudním vyrovnáním ve věci postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo v roce 1988. Celkové výlohy za mimosoudní vyrovnání ve výši 77,2 mil. USD byly plně uhrazeny ČR. Slovenská strana zpochybňuje tento krok české strany a odmítá se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání. V dubnu se uskutečnilo jednání na půdě MF SR, slovenská strana přislíbila prozkoumání možností dalšího řešení.

Myanmar (Barma)

 • splaceno 2010 - 141.028 tis. Kč

Myanmar splácí svůj dluh vůči ČR a SR na základě dohody uzavřené se zprostředkovatelskou společností Transakta dne 19.5.1995. Vláda ČR v roce 2009 schválila materiál navrhující předčasné splacení dluhu Myanmaru při současném neúročení. K předčasnému splacení do konce roku 2009 však nedošlo. V současné době existuje rozpor v evidenci ČSOB a Central Bank of Myanmar co se týče výše úroků, dluh by však měl být v průběhu roku 2011 doplacen.

Peru

 • splaceno 2010 - 5.068 tis. Kč

Pravomocným rozsudkem MS v Praze byla odsouzeným (kauza podvodné deblokace části pohledávky ČR za Peru) uložena povinnost uhradit MF ČR škodu ve výši 43.039 tis. Kč. V roce 2010 byly v rámci exekuce vydraženy dvě nemovitosti, další příjmy se očekávají v roce 2011.

Rusko

 • splaceno 2010 - 2.572 tis. Kč (RF – 328 tis. Kč, BMC – 2.244 tis. Kč)
 1. Zbytek ruského dluhu: Ruská strana v současné době v souladu s uzavřenou dohodou splácí úroky ze splátek po datu splatnosti. Na jednání mezivládní smíšené komise v Moskvě v říjnu česká strana navrhla řešení části či celého zůstatku ruského dluhu (aktuální výše cca 8 mil. USD) formou rekonstrukce Českého domu v Moskvě. Věc bude konzultována s MZV ČR a MF RF (v prosinci byl odeslán dopis v tomto duchu), následně bude předložen materiál do vlády.
 2. UFC: Dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o. byla schválena vládou ČR již v roce 2007, dosud však nebyla podepsána. Společnost UFC neustále odkládá uzavření dohody o narovnání s následnou platbou. V září se uskutečnilo jednání se zástupcem společnosti Ing. Čimborou, který byl ústně a následně i dopisem pana náměstka vyzván k urychlenému zjednání nápravy.
 3. Elektromechanika Úvaly: Smlouva mezi MF a EMÚ týkající se dovozu prototypu vagónu RA-Č nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Dle vyžádaných právních stanovisek byla konzultována možnost úhrady nákladů EMÚ Ministerstvem dopravy, případně ČD, které se vyjádřily negativně. Na základě těchto stanovisek MF ČR odmítlo požadavek EMÚ na úhradu zauditované ztráty vzniklé v rámci této kauzy. V současné době EMÚ žádá o prominutí úroků vzniklých odkládáním úhrady zbývající části dluhu této společnosti vůči Celnímu úřadu Brno.
 4. Krivoj Rog: Na základě výsledků Koordinační porady MF ČR a MF SR v listopadu 2009 byla provedena právní analýza tohoto případu v rámci MF ČR s cílem nalezení dalšího postupu vůči slovenské straně, která na uvedeném jednání vyjádřila přesvědčení o 100% vlastnictví této pohledávky. V rámci jednání mezi MF ČR a MF SR v dubnu byla projednávána i tato otázka a byla naznačena možnost řešení této kauzy společně s řešením kauzy Libye-Daewoo, slovenská strana přislíbila zjistit aktuální možnosti ve spolupráci s Ministerstvem hospodárstva SR. V současnosti čekáme na vyjádření MF SR.
 5. letadla JAK 42D: V roce 2009 byly podepsány dohody MF ČR se subjekty BMC Agro Industry a.s. a Skoda Export Ltd. Společnost BMC v listopadu uhradila část první splátky ve výši cca 120.000 USD. probíhají další jednání, v současnosti BMC nabízí některé nemovitosti jako záruku formou zástavního práva. Současně probíhá trestní řízení s jednatelem společnosti A. Belousem, soud prvního stupně jej odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody, v říjnu však odvolací soud toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k projednání zpět soudu prvního stupně. MF dále činí kroky vedoucí k odpisu částky 58,8 mil USD vedené za RF. Tato skutečnost byla avizována také na jednáních v říjnu v Moskvě s tím, že dalším předmětem jednání budou ruskou stranou dosud neuznané úroky.
 6. Euroinvest: Euroinvest a.s. odebral zboží, dohodnutou část výtěžku však nepřevedl státu. MF ČR v roce 2009 přihlásilo pohledávku v rámci probíhající likvidace společnosti, nicméně soud zamítl insolvenční návrh podaný touto společností z důvodu nedostatku majetku pro úhradu nákladů insolvenčního řízení. Společnost byla následně vymazána z obchodního rejstříku. MF v současné době připravuje upuštění od vymáhání této pohledávky.
 7. ROBOT: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace společnosti jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Pohledávka je
  od 1.1.2008 externě rozdělena mezi ČR a SR.

Súdán

Súdán své závazky dlouhodobě nesplácí. Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství (Světová banka, MMF, EU) o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země.

Ukrajina

V návaznosti na jednání proběhlá v roce 2009 se v září v Praze v rámci mezivládní česko-ukrajinské smíšené komise uskutečnilo jednání o pohledávce vzniklé na základě tzv. jamburgských dohod (MF eviduje pohledávku za ČPP Transgas, s.p. v celkové výši 4.566.268 tis. Kč vztahující se ke Kazachstánu a Ukrajině). Následně proběhlo expertní jednání v Kyjevě. Ukrajinská strana na jednáních předložila parametry splácení s některými jinými věřiteli na základě podmínek tzv. pařížského klubu věřitelů a požádala českou stranu o zaslání návrhu řešení dluhu v intencích uvedených podmínek. MF ČR následně ve spolupráci s ČNB, MPO a ČPP Transgas, s.p. připravilo návrh, který ministr financí ČR zaslal svému protějšku na Ukrajině.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář