CZ EN

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2009

Civilní úvěry k 31.12.2009
Tabulka - Civilní a speciální úvěry (stav pohledávek ČR):
země částka v tis. Kč
Albánie 92.957
Alžírsko 407.684
Bělorusko 32.886
Čína (1) 192.150
Irák 1.308.772
Írán 842.173
Jugoslávie (bývalá) 2.196.081
KLDR 185.972
Kuba 6.393.323
Myanmar 221.598
Rusko 1.371.380
Súdán 1.950.012
deblokátoři a ostatní subjekty částka v tis. Kč
Krivoj Rog 231.811
Lanatex (Indie) 72.170
Intergeo (Tanzánie) 22.631
Čína – české společnosti 35.961
Rusko - deblokátoři a ost. subjekt 250.406
pohledávka za fyzickými osobami 43.039
Celkem: 15.851.006 tis. Kč

 

Speciální úvěry k 31.12.2009

Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č.412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

země částka v tis. Kč
Kuba x
Libye x
Celkem 5.505.652 tis. Kč

(1) celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků

V roce 2009 dořešeny pohledávky: Alžírsko (splátková dohoda a speciál), Indie, Kambodža, Laos, Nikaragua.

Tabulka - Splaceno v roce 2009 a Celkový stav pohledávek ČR:
Splaceno v roce 2009 v Kč (civilní i speciální úvěry): 484.265 tis. Kč
Celkový stav pohledávek ČR v Kč k 31. 12. 2009: 21.356.658 tis. Kč

 

Ostatní pohledávky částka v tis. Kč
Tabulka - Ostatní pohledávky:
Transgas, s.p. (Jamburgské dohody) – Ukrajina a Kazachstán 4.566.268
Cheteng s.r.o. (státní záruka v akci APPI – Technoexport) - Írán 3.415.219

Tato informace je vypracována na základě usnesení vlády č. 832/2006  ze dne 3. července 2006, kterým byly schváleny Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky.

Rozdíly mezi stavy k 1.1.2009 a 31.12.2009 jsou s výjimkou splátek způsobeny kurzovými rozdíly a nárůstem úroků z prodlení, v některých případech činí zbývající rozdíl disážio či odpuštění části dluhu. Jednotlivé částky jsou uváděny v tisících Kč, při přepočtu z CM na korunový ekvivalent byl použit příslušný kurs ČNB k 31.12.2009.

Albánie

2009: stav k 31.12.2008: 117.488 tis. Kč
splaceno 2009: 19.774 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 92.957 tis. Kč

 • Mezivládní dohoda ČR s Albánií o vyřešení zadluženosti Albánie byla podepsána v Tiraně dne 19.10.2005, vstoupila v platnost dne 27.2.2006 po ratifikaci albánskou stranou. Splátka za rok 2009 byla albánskou stranou uhrazena v listopadu 2009.

Alžírsko

2009: stav k 31.12.2008: 532.321 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti
splaceno 2009: 179.810 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 407.684 tis. Kč

 1. Splátková dohoda + speciál: Dořešeno. Ve dnech 2.2. - 3.2. 2009 se v Alžíru uskutečnilo jednání mezi zástupci MF ČR a MF Alžírské lidově demokratické republiky o předčasném splacení alžírského dluhu vyplývajícího z mezivládních dohod. Na jednání byly odsouhlaseny jednotlivé zbývající částky alžírského dluhu, které měly být alžírskou stranou splaceny dle splátkového kalendáře v průběhu r. 2009 a 2010. Alžírská strana se zavázala, že dlužná částka v celkové výši 6.851.501,50 USD (civil i speciál) bude České republice zaplacena do konce února 2009 (fakticky zaplaceno dne 24. února 2009). V návaznosti na závěry jednání byly příjmy státního rozpočtu České republiky na straně jedné sníženy o nepředepsané úroky za leden - únor 2009 ve výši 39 001,15 USD a na straně druhé byly zvýšeny o částku 812 688,52 USD, což představuje 45 % části dluhu původně řešené zbožovou deblokací, která by za původních podmínek byla odměnou deblokátorovi. Bylo tak dosaženo čistého příjmového rozdílu + 773.687 USD, tj. 17.177.407 Kč. V souladu s usnesením vlády č. 1034/2009 ze dne 17. srpna 2009 je tato část dluhu ve vztahu k Alžírsku již dořešena.
 2. Pragoinvest: ČR eviduje 2/3 pohledávky, která vyplývá z realizovaných dodávek již neexistující společnosti Pragoinvest, která investiční akci v Alžírsku nedokončila a tím ČR nevznikl právní nárok na splacení pohledávky. MF proto v roce 2000 zmocnilo společnost PAMCO k vyjednávání s alžírskými odběrateli s cílem zajistit uznání alespoň části pohledávky. Společnost PAMCO v květnu 2009 písemně oznámila, že další vyjednávání s alžírskými odběrateli s cílem zajistit uznání alespoň části pohledávky, která nebyla nikdy uznána alžírskou stranou, je bezpředmětné. V souladu s materiálem schváleným vládou ČR dne 17. srpna 2009 bude zpracována právní analýza s návrhem dalšího postupu v této kauze.

Bělorusko

2009: stav k 31.12.2008: 34.637 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 32.886 tis. Kč

 • MF ČR iniciovalo jednání o běloruském dluhu tak, aby mohlo být navázáno na jednání přerušená v roce 2001. Jednání se uskutečnilo v Minsku ve dnech 21.1. – 23.1. 2009 v souvislosti s mezivládním jednáním mezi ČR a Běloruskou republikou. Obě strany vzájemně odsouhlasily stávající stav běloruské zadluženosti, tedy zůstatek ve výši 1.790.411,12 USD. V návaznosti na toto jednání Ministerstvo financí Běloruské republiky oznámilo, že preferuje formu komerčního řešení dluhu prostřednictvím nákupu a následného vývozu běloruského zboží. Pokud tento postup schválí vláda ČR, MF ČR následně vyhlásí zadávací řízení na zbožovou deblokaci pohledávky ČR za Běloruskem.

Čína

2009: stav k 31.12.2008: 195.328 tis. Kč*
stav k 31.12.2009: 192.150 tis. Kč*
* celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků

 1. Čínské podniky: MF ČR vyvíjí kroky vedoucí k deblokaci již odsouhlasené části pohledávek vyplývajících z barterových obchodů, případně odsouhlasení i zbylé části pohledávek. V roce 2008 sdělila Ministerstva financí a obchodu ČLR, že jednotlivé pohledávky je nutno řešit přímo s konkrétními čínskými společnostmi, které však nejsou k rozhovorům příliš nakloněny. Na základě jednání zástupců MF ČR a Zastupitelského úřadu ČR v Pekingu ve dnech 19. a 23. října 2009 bylo dohodnuto, že česká strana se pokusí vrátit tuto otázku na mezistátní úroveň, a to nejlépe na mezivládním česko-čínském výboru, který by se měl uskutečnit v Praze v první polovině roku 2010.
 2. České podniky: U části původně čínského dluhu převedeného v minulosti na české podniky je analyzován současný právní stav. Dne 15. října 2009 proběhlo jednání se společností Transakta, a.s. o možnostech řešení jedné z pohledávek, na základě podkladů dodaných ČSOB bude následně dále jednáno.

Irák

2009: stav k 31.12.2008: 1.343.215 tis. Kč
splaceno 2009: 12.216 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 1.308.772 tis. Kč

 • V souladu s ustanoveními Dohody o vypořádání irácké zadluženosti ze dne 14.5.2006 byly splátky za rok 2009 uhrazeny v termínech 2. ledna 2009, 2. března 2009 a 2. září 2009.

Indie

2009: stav k 31.12.2008: 228.257 tis. Kč
splaceno 2009: 160.912 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 0 tis. Kč


 1. Doplatek z kursovních rozdílů: Dořešeno. Prostředky v rupiích na účtu Reserve Bank of India byly určeny na nákup a následný prodej indického zboží. Zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr tzv. zbožového deblokátora bylo vyhlášeno v květnu 2008. V říjnu 2008 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení, společností FID Group a.s., která následně uzavřela také prováděcí smlouvu s ČSOB. Poslední splátka ve prospěch státního rozpočtu byla provedena 26. srpna 2009, ČSOB následně požádala Reserve Bank of India o uzavření účtu.
 2. Deblokátor Lanatex: Společnost Lanatex a.s. přes původní souhlas nepodepsala ze strany MF ČR navrhované uznání dluhu, proto byla dne 30. října 2009 podána žaloba o zaplacení částky 48.975.000,- Kč s přísl. u Okresního soudu Brno – venkov (zejména z důvodu hrozícího promlčení prvních dlužných splátek na podzim 2009).

Írán

2009: stav k 31.12.2008: 854.433 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 842.173 tis. Kč

 
 1. Dlužný úrok: Váže se na uznanou a Íránem splacenou pohledávku. Splacení úroku od roku 2002 bezúspěšně urguje ČSOB. V roce 2008 se uskutečnila schůzka s Centrální bankou Íránu (CBI), kterou bylo přislíbeno, že prostuduje celou záležitost a v kladném případě vše urychleně dořeší. Přes opakované urgence však zahraniční banka k této problematice zatím nezaujala žádné stanovisko. Dne 27. října 2009 tlumočil íránský chargé d´affaires ochotu CBI k případnému jednání v Teheránu ještě do konce tohoto roku (podmíněnou spoluúčastí ČSOB), k jednáním však nejspíše dojde až na jaře příštího roku. Při dřívější likvidaci slovenského podílu íránského dluhu byla MF SR omylem zlikvidována vyšší část úroků na úkor ČR. Po odsouhlasení zbývající hodnoty úroků s CBI bude na MF SR zaslán dopis se žádostí o vyřešené této záležitosti.
 2. Nutrix: K řešení části pohledávky za Íránem byla v roce 2004 uzavřena tzv. Inkasní smlouva s kyperskou společností Nutrix, která následně podala u Městského soudu v Praze žalobu na íránské banky Markází (CBI) a Tejarat o zaplacení pohledávky ČR. Dne 3. listopadu 2009 informoval právní zástupce společnosti Nutrix o již několikátém posunutí termínu nařízeného soudního jednání. Nyní jsou aktuální termíny 7. dubna 2010, případně 12. května 2010. Údajně také nadále probíhají mimosoudní jednání s tím, že dle právního zástupce Nutrixu směřují ke svému konci.
 3. Cheteng a Technoexport: Na společnost Cheteng, s.r.o. byly prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podány žaloby na úhradu všech splátek státní záruky uhrazené v letech 1997 - 1998. V návaznosti na právní analýzu provedenou na základě zadání MF ČR u společnosti Technoexport jsou nyní zvažovány další kroky. S ohledem na probíhající mimosoudní jednání souhlasilo dne 10. listopadu 2009 MF ČR s návrhem ÚZSVM na přerušení 2 již zahájených řízení s tím, že v nejbližší době se očekává předložení první verze dohody o narovnání ze strany právního zástupce společnosti Cheteng, s.r.o.

Jugoslávie (nástupnické státy bývalé SFRJ)

2009: stav k 31.12.2008: 2.192.656 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 2.196.081 tis. Kč

 1. Pohledávka ČR:

  • MF ČR ve spolupráci s MZV a MPO připravilo nóty na všechny nástupnické země SFRJ s žádostí o svolání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ. MZV požádalo jednotlivé ZÚ o vyhotovení příslušných nót dne 3. září 2009.
  • Z nevyjasněných důvodů Srbsko zatím neuznalo platnost Protokolu z r.1992, který je právním titulem zejména pro nároky ĆR a SR na úroky. Tato otázka je řešena srbským Ústavním soudem. Na jednání smíšeného česko-srbského výboru dne 10. listopadu 2009 srbská strana oznámila komplikace při svolávání výše uvedeného Výboru a deklarovala ochotu k bilaterálním česko-srbským jednáním
   o příslušné části pohledávky s tím, že současně by bylo žádoucí zapojit do těchto jednání také slovenskou a černohorskou delegaci.
  • Obdobně jako Srbsko ani Černá Hora neuznává Protokol z r. 1992. V listopadu 2008 vyzvalo MF Černé Hory ČSOB k urychlenému zaslání draftu dohody o vyřešení clearingového dluhu. V únoru 2009 zaslala ČSOB odpověď odkazující na nutnost svolání Výboru pro rozdělení aktiv a pasiv bývalé SFRJ.
  • V listopadu 2008 byl obdržen dopis Národní banky Chorvatska odkazující na jednání s MF Chorvatska a na brzké svolání Výboru. Dne 7. prosince 2009 se sešel velvyslanec ČR v Lubljani se slovinským ministrem financí. Výsledkem schůzky je informace MF Slovinska, že si není vědomo žádného dluhu vůči ČR s tím, že veškeré závazky byly vypořádány v 90. letech. MF ČR ve spolupráci s ČSOB připravuje vysvětlení pro MF Slovinska a Chorvatska s návrhem uskutečnění jednání za účasti zástupců
   MF SR.
 2. Kauza Raffels AG: Společnost Raffels AG žaluje MF ČR o zaplacení cca 13 mil USD + úroky jako náhradu za 75% dluhu, který společnost nárokuje na základě opce. Podmínky dohody o narovnání vypracované MF ČR nebyly protistranou akceptovány. Česká strana je ve sporu před švýcarským soudem zastupována AK Procházka, Randl, Kubr ve spolupráci se švýcarskými advokáty. Švýcarský soud nařídil jednání ve věci na 12. listopadu 2009, nicméně na základě jednání se zástupcem společnosti Raffels AG panem Bohumírem Hrabalem dne 15. října 2009 bylo následně právními zástupci obou stran požádáno o odročení soudního jednání na 18. března 2010.

Kambodža

2009: stav k 31.12.2008: 65.500 tis. Kč*
stav k 31.12.2009: 0 tis. Kč
* celkové saldo vzájemných pohledávek a závazků

 • Dořešeno. Na základě Memoranda od Understanding mezi MF ČR a MF Kambodže o řešení kambodžského dluhu ze dne 12. května 2008 bylo kambodžskou stranou 3. března 2009 uhrazeno 833.791 USD, které budou českou stranou použity na projekty rozvojové spolupráce v Kambodži. Zbytek kambodžského dluhu ve výši 2.789.423 USD byl poté českou stranou odpuštěn.

Kazachstán

 • V celé věci je postupováno v součinnosti s MPO a Transgas, s.p. při řešení pohledávky za Kazachstánem vyplývající z Jamburgských dohod, která dosud není evidována v peněžní formě. MF ČR eviduje žádosti několika subjektů o spolupráci při řešení kazašského dluhu, sondážní jednání v Kazachstánu není prozatím českým velvyslanectvím v Kazachstánu doporučováno. V průběhu října 2009 byly odeslány dopisy ministra financí s žádostí o poskytnutí informací o současném stavu jednání či návrhu dalšího postupu na velvyslance ČR v Kazachstánu a velvyslance Kazachstánu v ČR.

KLDR

2009: stav k 31.12.2008: 188.608 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 185.972 tis. Kč

 
 • Ve dnech 20. – 22. října 2009 se uskutečnilo jednání se zástupci MF KLDR v Pchjongjangu. Na jednání obě strany odsouhlasily všechny složky korejského dluhu, přičemž korejská strana uznala i dříve neuznanou část dluhu evidovanou v USD na tzv. barterovém účtu. Byl dohodnut převod části dluhu v clg. USD na USD, rozpor dosud panuje v převodu části evidované v clg. rublech na USD. Korejská strana navrhla řešení dluhu formou buďto 100% prominutí anebo 95% prominutí a částečného splacení, přičemž částka zaplacená KLDR by byla použita na financování školení pro občany KLDR, např. v oblasti bankovnictví nebo celní správy. Další případné jednání se uskuteční
  po pozvání českou stranou v Praze.

Kuba2

2009: stav k 31.12.2008: 6.311.342 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti
stav k 31.12.2009: 6.393.323 tis. Kč + pohledávka ve speciální oblasti


 • MF vyvíjí snahu o jednání na vládní úrovni za účelem uzavření mezivládní dohody o vyřešení kubánského dluhu, jak za oblast pohledávek civilních, tak i speciálních. ČNB se na základě pokynu MF ČR pokusila o získání reakce kubánské banky na možnost převedení jednotlivých účtů do konvertibilní měny, kubánská banka však odmítla žádost o jednání. MF ČR pověřilo společnost Consolidated Investments s.r.o. k zjišťování možností řešení dluhu Kuby vůči ČR.

Laos2

2009: stav k 31.12.2008: 1.095 tis. Kč
splaceno 2009: 1.011 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 0 tis. Kč

 
 • Dořešeno. Pohledávka byla řádně zaplacena dle stanoveného splátkového plánu. Dluh Laosu vůči ČR je v současné době již doplacen.

Libye

 1. Pohledávka za Libyí: Pohledávka vznikla z plnění dohody o dodávkách vojenského materiálu. Ve dnech 14.-15.12.2008 se v Tripolisu uskutečnilo další kolo jednání, na kterém přes předchozí přísliby libyjské strany opět nebylo dosaženo shody. V dubnu 2009 byl zaslán dopis ministra financí ČR s vysvětlením kauzy údajného dopisu z roku 1997 (vyžádáno libyjskou stranou) a s návrhem uspořádání dalšího kola jednání, dosud bez odpovědi.
 2. Podíl SR na úhradě mimosoudních výloh: Mezi ČR a SR je potřebné vyřešit záležitost neuhrazení alikvotního podílu slovenské strany ve prospěch ČR týkajícího se mimosoudních výloh vzniklých v souvislosti s mimosoudním vyrovnáním ve věci postoupení části pohledávky za Libyí firmě Daewoo v roce 1988. Celkové výlohy
  za mimosoudní vyrovnání ve výši 77,2 mil. USD byly plně uhrazeny ČR. Slovenská strana dříve zpochybňovala tento krok české strany a odmítala se podílet z 1/3 na úhradě mimosoudního narovnání. Vzhledem k posledním krokům SR ve vztahu k Libyi
  a vzhledem k žádosti MF SR na ČNB o smazání celé části pohledávky SR vůči Libyi (včetně 1/3 částky připadající na cesi Daewoo) bylo dohodnuto, že MF ČR i MF SR nadále považují část pohledávky za Libyí vyplývající z cese Daewoo za rozdělenou v poměru 2:1.

Myanmar (Barma)

2009: stav k 31.12.2008: 375.952 tis. Kč
splaceno 2009: 101.658 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 221.598 tis. Kč


 • Myanmar splácí svůj dluh vůči ČR a SR na základě dohody uzavřené se zprostředkovatelskou společností Transakta dne 19.5.1995. Vláda ČR dne 16. září 2009 schválila materiál navrhující předčasné splacení dluhu Myanmaru při současném neúročení v období od 14. dubna 2009 (den doplacení původní jistiny) do dne splacení (nejpozději do konce tohoto roku). K předčasnému splacení do konce roku 2009 však nedošlo.

Nikaragua

2009: stav k 31.12.2008: 192.215 tis. Kč
splaceno 2009: 8.883 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 0 tis. Kč
 • Dořešeno. Nikaragua splatila dohodnutou výši svého dluhu vůči ČR v souladu se splátkovým plánem při současném odpuštění poměrné části dluhu na základě dohody z roku 1996. Dluh Nikaragui vůči ČR je v současné době již doplacen.

Rusko2

2009: stav k 31.12.2008: 1.423.195 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 1.371.380 tis. Kč


 1. Zbytek ruského dluhu: MF eviduje předběžný zájem Ministerstva obrany ČR, ZÚ Moskva a několika deblokátorů o zbývající částku pohledávky za Ruskou federací ve výši cca 9 mil. USD. Dne 8. října 2009 se uskutečnilo jednání se zástupci MF RF a Vněšekonombanky v Moskvě ve věci řešení části dluhu RF a bývalého SSSR vůči ČR ve výši 58,8 mil. USD v rámci tzv. dodávek letadel JAK 42D do ČR a diskuse o umoření zůstatku ruského dluhu vůči ČR a úroků evidovaných českou stranou. Ruská strana mj. potvrdila, že je ochotna vést jednání o přímé platbě zůstatku dluhu, nicméně je třeba vést diskusi o výši platby a o diskontu. Stávající dohody nenutí ruskou stranu usilovat
  o urychlení doplacení dluhu. Jednou z variant řešení zůstatku dluhu je forma postupné rekonstrukce Českého domu v Moskvě, o což projevili zájem také představitelé ZÚ Moskva.
 2. UFC: Dohoda o narovnání mezi MF ČR a společností UFC, s.r.o. byla schválena vládou ČR již v roce 2007, dosud však nebyla podepsána. Dle sdělení UFC k podpisu dohody o narovnání a následné úhradě mělo dojít nejpozději do 15. září 2009 (termín nakonec nebyl ani tentokrát dodržen). Dne 30. října 2009 oslovila MF ČR společnost Falkon Capital, mateřská společnost UFC, s žádostí o jednání o možném narovnání ve věci deblokace ruského dluhu společností Falkon Capital. Součástí tohoto jednání bude ze strany MF ČR také nedořešený dluh společnosti UFC.
 3. Elektromechanika Úvaly: Smlouva mezi MF a EMÚ týkající se dovozu prototypu vagónu RA-Č nebyla v rámci deblokace ruského dluhu nikdy podepsána. Dle vyžádaných právních stanovisek byla konzultována možnost úhrady nákladů EMÚ Ministerstvem dopravy, případně ČD, které se vyjádřily negativně. Na základě těchto stanovisek MF ČR odmítlo požadavek EMÚ na úhradu zauditované ztráty vzniklé v rámci této kauzy.
 4. Krivoj Rog: Z interní analýzy případu předběžně vyplývá, že záležitost na úrovni SR - ČR, ani na úrovni SR - Ukrajina (popř. RF) není dosud vyřešena. Věc byla projednávána na pravidelné koordinační poradě v Bratislavě dne 25. listopadu 2009. Na jednání za účasti zástupců MF ČR, MF SR, Ministerstva hospodárstva SR, AK Čarnogurský a ČSOB, a.s. byl slovenskou stranou vysloven názor, že na základě smlouvy z roku 1993 je nástupnickou zemí co se týče všech aktiv Slovensko. Jelikož takové stanovisko bylo předneseno slovenskou stranou vůbec poprvé (jednání se uskutečnilo na základě několikaletých snah MF ČR) a odporuje jak dřívějším jednáním (poslední v roce 2000), tak i některým dokumentům, MF ČR provede podrobnou analýzu případu, s jejímiž výsledky seznámí slovenskou stranu na příští koordinační poradě.
 5. letadla JAK 42D: Jednání pověřené společnosti Skoda Export Limited nevedla k žádným závěrům, společnost proto v roce 2008 oznámila svůj záměr odstoupit od smlouvy s MF ČR a celý projekt ukončit. Řešením se ukázalo dojednání
  dvou samostatných dohod o narovnání mezi MF ČR a společnostmi Skoda Export Limited (SEL) a BMC Agro Industry (BMC). V rámci dohody o narovnání mezi MF ČR a SEL bylo dojednáno ukončení smluvního vztahu s tímto subjektem, včetně vypořádání všech vzájemných finančních vztahů mezi MF ČR a SEL. V rámci dohody o narovnání mezi MF ČR a BMC byl na základě smluv mezi MF ČR a BMC z 20.9.2000 upraven postup, na jehož základě budou do státního rozpočtu ČR odváděny jednotlivé splátky vyplývající z deblokace části ruského dluhu prostřednictvím dodávek 3 letadel. Postup MF ČR byl odsouhlasen usnesením vlády č. 1020/2009 ze dne 17. srpna 2009. Dne 7. září 2009 byly podepsány dohody MF ČR se subjekty BMC Agro Industry a.s. a Skoda Export Ltd. První splátka BMC 1.000.000 USD splatná k 7. prosinci 2009 nebyla přes urgence a jednání dosud uhrazena.
 6. Euroinvest: Euroinvest a.s. odebral zboží v celkové hodnotě USD 6 764 751,60, ovšem část výtěžku nepřevedl na zvláštní korunový účet MF ČR. MF ČR dne 31. března 2009 řádně přihlásilo tuto pohledávku do konkurzního řízení s tím, že dle sdělení správkyně konkurzní podstaty je pravděpodobné, že v budoucnu bude podán návrh na insolvenční řízení.
 7. ROBOT: Na základě právní analýzy a z důvodu likvidace společnosti jsou zjišťovány možné další právní postupy řešení pohledávky vzniklé v roce 1991. Pohledávka je od 1.1.2008 externě rozdělena mezi ČR a SR.

Súdán

2009: stav k 31.12.2008: 1.928.800 tis. Kč
stav k 31.12.2009: 1.950.012 tis. Kč
 
 • Súdán své závazky dlouhodobě nesplácí. Centrální banka Súdánu i MF Súdánu potvrzují výši dluhu (jistinu i úroky), nicméně odmítají podniknout jakékoli kroky do rozhodnutí mezinárodních společenství o způsobu a formě částečného či úplného oddlužení této země. V současné době jsou analyzovány možné další postupy.

Ukrajina

 • V celé věci je postupováno v součinnosti s MPO a Transgas, s.p. při řešení pohledávky za Ukrajinou vyplývající z Jamburgských dohod, která dosud není evidována v peněžní formě. 1. – 3. června 2009 se uskutečnilo sondážní jednání na ukrajinském MF s cílem zjistit současný postoj MF Ukrajiny. Na základě možného částečného posunu ve věci byl po souhlasu MPO a Transgas s.p. zaslán dopis ministra financí ČR jeho ukrajinskému protějšku. Následně bylo o věci jednáno ve dnech 17.-18. září 2009 v Kyjevě v rámci smíšené česko – ukrajinské mezivládní komise. Ukrajinští představitelé MF sdělili, že navrhovaný způsob umoření ukrajinského dluhu jeho průběžným splácením předběžně akceptují, nicméně splátky je třeba rozpočtovat na příští léta. Ukrajinská strana diskutovala také o úročení případně odsouhlasené jistiny, konkrétní procentní výše úroků zatím nebyla stanovena. Další jednání se v případě kladného posunu měla uskutečnit ještě v prosinci 2009 v Praze, bohužel k těmto jednáním dosud nedošlo.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář